Subsidie elektrische of CNG-deelwagen voor particulieren

Je krijgt een subsidie bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische of CNG-wagen die gedeeld wordt via een autodeelorganisatie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als je als Gentse inwoner een nieuwe elektrische - of CNG wagen aankoopt of leaset en als je dit voertuig deelt met andere Gentenaren, dan kan je een subsidie van 6.000 euro aanvragen voor een elektrische wagen (M1) en 1.000 euro voor een CNG wagen. Voor een L7e-voertuig (zware vierwieler) is 25% van het aankoopbedrag (exclusief opties) met een maximum van 2000 euro mogelijk.

Opgelet: Maak een afspraak met de Dienst Milieu en Klimaat vooraleer u de wagen aankoopt om de subsidievoorwaarden te bespreken en subsidiebudget te reserveren. Maak een afspraak via milieuenklimaat@stad.gent.

 

Voorwaarden

 • De wagen betreft een nieuw CNG, BEV M1- of L7e-voertuig.
 • De wagen mag niet verkocht worden gedurende 5 jaar na aankoopdatum.
 • De wagen moet minimaal 5 jaar gedeeld worden en ingeschreven staan bij een door stad Gent erkende autodeelorganisatie.
 • De autodeelgroep die de wagen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, deelt moet uit minstens 4 leden bestaan.
 • Minimaal 4 leden zijn op een verschillend adres in Gent gedomicilieerd.
 • Verplaatsingen worden via een elektronisch logboek bijgehouden.
 • Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers moet gedeeld worden, d.w.z. dat minimaal 40% van de verplaatsingskilometers afgelegd wordt door leden van de autodeelorganisatie die niet de eigenaar zijn van de wagen. Er kan van het minimale streefdoel afgeweken worden, als de Stad Gent akkoord gaat met je motivatie. 
 • De wagen is correct verzekerd voor alle gebruikers van de autodeelgroep voor een periode van 5 jaar.
 • De standplaats van de wagen bevindt zich op het grondgebied van Gent.
 • De aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 januari 2017.
 • De subsidieaanvraag moet ten laatste 12 maanden na de aankoop van de elektrische of CNG wagen gebeuren.
 • Er wordt per natuurlijk persoon slechts 1 subsidie toegekend.
 • Elke wijziging in persoonlijke gegevens (vb verhuis, stoppen met autodelen) moet onmiddellijk worden overgemaakt aan de autodeelorganisatie waarbij de wagen is ingeschreven.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens aan de autodeelorganisatie zodanig dat deze organisatie binnen de vastgestelde termijn (zie specifieke controle) kan rapporteren.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met:

 1. andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten
 2. de in het verleden reeds ontvangen zelfde subsidie
 3. de terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven bij het schrappen van een nummerplaat binnen het gezin
 4. slooppremie voor Gentenaars ingeschreven in de lage-emissiezone in Gent

Bedrag

De Gentse subsidie bedraagt:

 • CNG-wagen: 1000 euro.
 • BEV-wagen: 6000 euro voor een M1-voertuig .
 • een L7e-voertuig (zware vierwieler): 25% van het aankoopbedrag (exclusief opties) met een maximum van 2000 euro.

De premiebedragen voor een nieuwe volledig elektrische wagen van de Vlaamse regering werden aangepast. Deze zullen in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017. Afhankelijk van de datum van aanmelding en de cataloguswaarde kan je nog eens tot 4000 euro extra krijgen.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door de eigenaar van de wagen.

Er worden met de Dienst Milieu en Klimaat één of meerdere overlegmomenten gehouden met als doel de modaliteiten van het project en voorwaarden van de subsidie te bespreken. De aanwezigen op dit overleg zijn minimaal de Stad Gent, een vertegenwoordiger van de erkende autodeelorganisatie en de potentiële aanvrager van de subsidie. Er wordt een verslag van deze overlegmomenten opgesteld. Dit gesprek fungeert als formele kennisgeving van de nakende aankoop van een elektrische of CNG-deelwagen. Het overeenkomstige subsidiebudget wordt gedurende 1 maand gereserveerd voor de potentiële koper. Noch het gesprek, noch het verslag is een verbintenis dat de subsidie effectief zal worden toegekend. Hiertoe dient een subsidieaanvraag ingediend te worden.

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier hier in bijlage én een kopie van de bestelbon. Indien één maand na het overlegmoment geen subsidieaanvraag met bijhorende bestelbon door de koper werd ingediend, wordt het gereserveerde budget weer vrijgegeven.

De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding.

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop of lease van het voertuig en uiterlijk op 31 december 2020. 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van een advies van de Dienst Milieu en Klimaat. De beslissing word schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: 1) 80% van het subsidiebedrag na tussenkomst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van de subsidie. 2) Het resterende saldo van 20% na controle van volgende bewijsstukken die binnen een termijn van 12 maanden na beslissing door het college van burgemeester en schepenen ter verantwoording aan de Stad Gent bezorgd moeten worden:

 • Kopie van het kentekenbewijs en het conformiteitsattest van het voertuig
 • Een bewijs van betaling en/of ontvangst van het voertuig
 • Getekend autodeelcontract tussen de eigenaar van de wagen en de erkende autodeelorganisatie.
 • Een kopie van de autodeelpolis (via de autodeelorganisatie)

De betaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

Specifieke controle

De erkende autodeelorganisatie treedt samen met de Stad Gent op als controlerende instantie.

Vanaf uitbetalingsdatum van het saldo van 20% dient de aanvrager (al dan niet via de erkende autodeelorganisatie) gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks en uiterlijk tegen 15 maart van dat jaar volgende documenten aan de Stad Gent te bezorgen:

 • ondertekende verklaring op eer van de eigenaar dat de wagen nog steeds via de autodeelorganisatie gedeeld wordt (indien de wagen door een particulier of vzw werd aangekocht).
 • ondertekende verklaring op eer dat de elektrische of CNG wagen nog steeds als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Gent (indien de wagen door een erkende autodeelorganisatie werd aangekocht).
 • kopie van de op dat moment geldende autodeelpolis

Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, maant Stad Gent de aanvrager per aangetekend schrijven aan om zich binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de datum van dit schrijven in regel te stellen.