Nieuwe toekomstvisie

Zes ambities voor een levendige wijk The Loop.

Stad Gent en de projectpartners zien het stadsdeel ontwikkelen naar een levendige stadswijk. Een wijk, waar naast grote kantoren, winkels en evenementen ook plaats is voor andere functies zoals wonen, verschillende types handel en recreatie. Het stadsdeel krijgt een nieuwe structuur met méér groen en ruimte voor water.

1. Een levendige wijk

We willen van The Loop een levendige stadswijk maken. Terwijl er vandaag vooral kantoren, grote winkels en evenementen zijn, streven we in de toekomst naar meer wonen, verschillende types winkels, sport, recreatie en groen. Kortom, een mix van functies die eigen is aan een echte stadswijk.

De huidige grote winkels (Ikea) en bovenlokale recreatie (Flanders Expo) blijven. In dezelfde zone kunnen er nog gelijkaardige spelers bijkomen, als het aanbod complementair is aan dat van de Gentse binnenstad. Lokale handel en horeca zien we als belangrijke nieuwe functies om The Loop tot een echte stadswijk te maken. Deze functies zijn welkom op alle te bebouwen velden van de site.

The Loop blijft een plek voor economische ontwikkeling. Extra kantoren en ruimte voor KMO’s blijven dan ook mogelijk. De locatie is hiervoor uiterst geschikt gezien de nabijheid van het station Gent Sint-Pieters. Om van The Loop een aangename en levendige stadswijk te maken breiden we de mogelijkheden voor wonen gevoelig uit. Dit kan over de volledige site, behalve bijvoorbeeld in de zone van de snelweg waar de grote winkels, diensten en evenementen aanwezig zijn.

Een levendige stadswijk heeft ook gemeenschapsvoorzieningen nodig. Denk maar aan scholen, buurthuizen, kinderopvang, sport en zo verder. Ook hiervoor maken we plaats.

2. Een stationswijk

Loop heeft vandaag het karakter van een snelweglocatie. Het is een typische autobestemming voor bezoekers die vaak van buiten Gent komen. De nabijheid van het station Gent Sint-Pieters spelen we nog onvoldoende uit. Nochtans ligt The Loop op slechts 2.2 km fietsafstand van het station. Dat is dichter dan het historische centrum van de stad. Tramlijn 1 heeft ook een eindhalte op de site.

In de toekomstvisie zien we The Loop als een nieuwe stationswijk. We verbeteren de verbinding met het station, zowel met de fiets als met het openbaar en collectief vervoer. Zo bouwen we aan een nieuw stuk stad, met naast winkels, diensten en kantoren ook meer wonen, horeca, winkels en recreatie.

3. Verschillende vormen van mobiliteit

We maken The Loop van buitenaf en intern beter bereikbaar voor verschillende vervoersmiddelen. De bereikbaarheid voor bovenlokaal autoverkeer via de Pégoudlaan blijft. We ontwikkelen een parkeerstrategie voor de auto-aantrekkende functies zoals winkels, diensten en evenementen. We werken met knooppunten waarop reizigers gemakkelijk van vervoersmiddel kunnen overschakelen en streven naar invullingen die minder afhankelijk zijn van de bereikbaarheid met de auto.

Als nieuwe stationswijk zetten we extra in op de verbindingen met het station. We denken over aanvullingen op het bestaande openbaar vervoer. We verbeteren de verbindingen met het station voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld door middel van een extra fietsbrug over de ringvaart. Ook op de site hebben we aandacht voor fietsers en voetgangers. We onderzoeken ook de oversteekbaarheid van de Pégoudlaan.

4. Netwerk van wegen en paden

De Pégoudlaan vervult een belangrijke rol in het hoofdwegennetwerk van Gent als verbinding tussen de R4 en de E40, als ontsluiting van Ikea en Flanders Expo en als toegangsweg naar het station Gent Sint-Pieters. Tegelijkertijd vormt de Pégoudlaan ook een barrière op die site waardoor het moeilijk is om vlot van de ene naar de andere zijde te wandelen of te fietsen.

De Pégoudlaan behoudt uiteraard zijn rol als verbinding tussen R4 en E40. We passen de infrastructuur evenwel in een fijner en meer stedelijk netwerk van wegen voor autoverkeer en paden voor fietsers en voetgangers. Op die manier wordt de site doorwaadbaar.

Dat betekent:

  • Een ontdubbelde Pégoudlaan voor doorgaand en lokaal verkeer, afgescheiden door groene bermen
  • Een rondweg in twee richtingen als lokale verbinding tussen de verschillende velden, met veilige oversteekplaatsen
  • Lokale dreven en stadsstraten binnen de velden
  • Een netwerk van fiets- en wandelstructuur binnen en tussen de velden

5. Stenen maken plaats voor groen en water

We besteden bij de ontwikkeling van The Loop extra aandacht aan de inrichting van de publieke ruimte. We halen verharding weg als dat mogelijk is, en geven zo meer ruimte aan groen en water.

De hoofdstructuur kan je zien als een raster. We wisselen bebouwde en onbebouwde velden met elkaar af. Onbebouwde velden zetten we in als parken, sport en spel en andere wijkvoorzieningen. In deze velden kan water vrij de bodem indringen via wadi’s, of wegvloeien via kanalen en grachten.

De rasterlijnen richten we in als groene bermen. Op die manier verbinden ze groene zones met elkaar binnen de site, maar ook met omliggende bestaande groenbuffers, spoor- en snelwegbermen en de ringvaart. Zo werken we aan een aaneensluitende groene ruimte, want die rasterlijnen dragen ook het netwerk van fiets- en wandelpaden.

6. Flexibel en in overleg

De toekomstvisie zegt nog niet op voorhand wat waar komt en hoe het er zal uitzien. Zo kunnen we gaandeweg inspelen op nieuwe inzichten of toekomstige noden. De toekomstvisie geeft enkel de richting aan. We bepalen vooraf enkel de hoofdstructuren voor de inrichting:

  • De Pégoudlaan blijft bestaan als verbinding tussen de E40 en de R4.
  • Langs beide kanten liggen er verschillende bouwvelden.
  • We verbinden de bouwvelden met elkaar via een fijn netwerk van wandel- en fietspaden, wegen voor openbaar en collectief vervoer en autowegen.
  • We vergroenen alle velden maximaal. Enkele velden richten we volledig in als park of groene zone.
  • We leggen deze hoofdstructuur op termijn vast in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Stad Gent begeleidt de verdere visievorming en uitwerking van de individuele bouwvelden. Hiervoor zetten we een overlegstructuur op en maken we een afsprakenkader met de verschillende projectpartners. De afspraken gaan onder andere over de rolverdeling, over financiering en parkeren.

Lees meer hier over de verdere stappen.

 

Onderaan deze pagina kan je de samenvattende brochure en het volledige eindrapport van de studie downloaden. Let wel: het eindrapport is opgedeeld in 4 delen vanwege de bestandsgrootte.

 

Disclaimer: De afbeeldingen op deze website zijn uitsluitend bedoeld om bepaalde elementen op een louter schematische manier te visualiseren, zonder dat d.m.v. deze afbeeldingen volledigheid en/of juistheid van weergave werd beoogd m.b.t. de bestaande en/of toekomstige infrastructuur, stedenbouwkundige handelingen, activiteiten en invullingen etc. op de site. De afbeeldingen gelden dan ook onder ieder voorbehoud.