Betonrapport: Uitdagingen voor Gent

Het betonrapport maakt een tussenstand op van de ontharding in Vlaanderen. Waar staat Gent nu en wat is het doel in 2050?

Straattuinen en grasdallen in straat in Gent
Kazemattenstraat na heraanleg

Betonrapport?

Het klimaat verandert en dat betekent dat ook onze steden moeten veranderen. We kampen steeds meer met hittestress, wateroverlast en verdroging. Toenemende verharding versterkt de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog meer. 

Door te ontharden maken we terug plaats voor water en groen. Zo kan het water de bodem in, gaan we het hitte-eiland effect tegen en beschermen we ons beter tegen overstromingen.

Natuurpunt en Breekijzer onderzochten hoe ver Vlaanderen staat met de onthardingsdoelen en publiceerden de resultaten in het Betonrapport voor Vlaamse steden.

 • Hoe scoort Gent? 

  Gent heeft veel inwoners die er wonen, werken en zich verplaatsen. Met 224 m² verharding per inwoner scoort Gent niet zo slecht. Maar door het hoge aantal inwoners leidt dit toch tot een sterk versteende stad. 

  Anno 2021 was Gent voor 37, 4 % verhard. Hiermee zijn we de 7de meest verharde op 300 Vlaamse gemeenten. Dat betekent zo’n 59 miljoen m² verharding of bijna 6000 ha steen, asfalt en beton. Een kwart daarvan bevindt zich op openbaar domein, driekwart op privaat domein.

  Vergelijk je onze stad met andere steden of gemeenten, dan is het dus goed om beide cijfers te bekijken.

Onthardingsdoelen voor 2050

 • Vlaanderen stelt voor alle gemeenten doelen op om tegen 2050 te ontharden en dit voor zowel zachte als harde bestemmingen:

  • Geen extra verharding tov 2015 voor gronden met harde bestemming
  • 20% minder verharding tov 2015 voor gronden met zachte bestemming
 • Wat is...?

  Verharding: Het kunstmatig afdekken van de natuurlijke bodem.

  Met welk materiaal dat gebeurt en of de verharding water doorlaat, maakt bij deze definitie niet uit. In werkelijkheid is een waterdoorlatende verharding te verkiezen voor de waterhuishouding maar helpt ze niet of weinig voor biodiversiteit en tegen hitte.

 • De bestemming van gronden wordt bepaald door de gewestplannen en RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen)

  Zachte bestemming: landbouw- natuur- en bosgebieden, goed voor 27% van Gents grondgebied.

  Harde bestemming: gebieden bestemd voor wonen, industrie, infrastructuur of recreatie, goed voor 73% van Gents grondgebied 

Uitdagingen voor Gent 

Het Betonrapport vertaalde voor elke gemeente de onthardingsdoelen. Wat betekenen ze voor Gent?

De uitdagingen voor Gent zijn dus groot, zeker als we rekening houden met de vraag naar bijkomende woningen en bedrijventerreinen. 

Tussen 2013 en 2015 zagen we een grote toename van verharding in Gent, oa op een aantal industrieterreinen, in de haven, projectontwikkelingen, verkavelingen en via een aantal infrastructuurprojecten.

Straten, pleinen en parken

25% van de verharde oppervlakte in Gent bevindt zich op het publiek domein. Dit doet Gent om verder te ontharden op straten, pleinen en parken:

Huizen, tuinen en bedrijfsterreinen

75% van de verharde oppervlakte in Gent bevindt zich op het privaat domein. Dit doet Gent om de ontharding op privaat domein te garanderen en verder te stimuleren: