Bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking

De Stad Gent kan aan Gentse erkende sportverenigingen een bijkomende erkenning voor jeugd- en G-sportwerking verlenen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen uit het vernieuwde reglement?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen uit het vernieuwde reglement?

  • De bijkomende erkenning wordt steeds verleend voor de geldigheidsperiode van de lopende erkenning, dus vanaf de eerste verlenging ook voor 3 jaar.
    • dit betekent dat de verlenging van de bijkomende erkenning niet meer jaarlijks moet aangevraagd worden
  • Het nieuwe erkenningsreglement is sinds 1 september 2020 van kracht, maar door een overgangsregel blijven alle huidige of vóór 1 september 2020 verleende erkenningen  gewoon geldig tot de hun toegekende einddatum.

Wat zijn de belangrijke voorwaarden?

  • De vereniging heeft een erkenning als Gentse sportvereniging.
  • De sportvereniging heeft een aparte jeugdsportwerking (voor leden tot en met 18 jaar) en/of een aparte G-sportwerking (voor sporters met een beperking), die onder aangepaste begeleiding hun activiteiten beoefenen.
  • Er is minimum één gekwalificeerd begeleider in functie als coördinator voor de betrokken groep.
  • Voor de jeugdwerking beschikt de sportvereniging over minimaal 35 % gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en past ze de Panathlon-verklaring toe over de rechten van het kind in de sport.

Lees alle voorwaarden en uitzonderingen in het reglement onder 'Regelgeving'.

Welke voordelen horen bij de bijkomende erkenning?

  • Alle voordelen van een erkende Gentse sportvereniging
  • Toekenning van werkingssubsidies sport per kalenderjaar waarin ze over de bijkomende erkenning beschikt

Bekijk de benodigdheden

Zie op het aanvraagformulier onder ‘Verplichte bijlagen’ welke documenten er moeten bijgevoegd worden.

Hoe vraag je (de verlenging van) de bijkomende erkenning aan en hoe verloopt de erkenningsprocedure?

De aanvraag kan je indienen 

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.
Je kan ze ook via de post opsturen naar Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de bijkomende erkenning op basis van het advies dat de Sportdienst geeft aan de hand van je ingediende aanvraag. De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing of van een stand van zaken binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum.

De bijkomende erkenning wordt steeds verleend voor de duur van de geldigheidsperiode van de erkenning en gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de beslissing tot bijkomende erkenning is genomen.

De bijkomende erkenning van een sportvereniging kan met drie jaar verlengd worden door een vereenvoudigde aanvraag.

Regelgeving

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Gelijkaardige producten

Bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking