Werkingssubsidie sport

Heeft jouw erkende sportvereniging een bijkomende erkenning voor haar jeugd- en/of G-sportwerking? Dan krijg je deze subsidies automatisch.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het vernieuwde reglement voor de toekenning van werkingssubsidies?

  • het recht op deze subsidies blijft voorbehouden aan erkende sportverenigingen met bijkomende erkenning voor hun jeugd- en/of G-sportwerking.
  • voor de berekening zijn er nog slechts 4 in aanmerking genomen werkingscriteria, elk met een vast gelinkt subsidiebedrag per criterium: aantal leden en/of aantal G-sporters, UITpas-aanbieder, aparte G-sportwerking en aantal gekwalificeerde jeugd- en/of G-sporttrainers.
  • een sportvereniging heeft gedurende de geldigheidsperiode van de bijkomende erkenning elk jaar automatisch recht op deze werkingssubsidies.

Wat is de belangrijkste voorwaarde?

Uiterlijk op 1 maart van het betreffende subsidiejaar beschik je als vereniging over de bijkomende erkenning jeugd- en/of G-sportwerking.

Lees alle voorwaarden en uitzonderingen in het reglement onder 'Regelgeving'

Welk voordeel geniet ik met deze subsidie?

Een jaarlijkse financiële ondersteuning die de sportvereniging kan investeren in de kwaliteit van haar jeugd- en/of G-sportwerking.

Een inschatting van de grootte van de werkingssubsidie voor je sportvereniging kan je berekenen door gebruik te maken van het simulatieformulier werkingssubsidies.

Hoe verloopt de procedure?

Per kalenderjaar worden automatisch werkingssubsidies toegekend aan alle erkende sportverenigingen die op uiterlijk 1 maart van het betreffende subsidiejaar over de bijkomende erkenning jeugd- en/of G-sportwerking beschikken.

De Sportdienst berekent het bedrag van de subsidie op basis van de werkingsgegevens van de sportvereniging waarover ze beschikt op 1 maart van het betreffende jaar. 

De Sportdienst geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen die de subsidie en de grootte er van verleent of weigert. 

De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing of van een stand van zaken binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum.

De uitbetaling van de werkingssubsidies gebeurt ten laatste 30 kalenderdagen na de beslissingsdatum.

Heb je nog geen bijkomende erkenning, maar denk je in aanmerking te komen omdat je een jeugd- en/of G-sportwerking hebt in je vereniging? 

  • Vraag deze aan vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar.
  • Vraag je de erkenning aan ná 1 maart van het lopende jaar, dan kom je pas het volgende jaar in aanmerking voor werkingssubsidies.

Meer informatie over deze erkenning is te vinden via de webpagina over de 'Bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking'.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Gelijkaardige producten

Bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking