Stadsbestuur versterkt integrale aanpak voor Brugse Poort

De Stad Gent versterkt de integrale wijkgerichte aanpak en stelt investeringen op korte en middellange termijn in het vooruitzicht.

De voorbije weken was het onrustig in de Brugse Poort. De Stad Gent versterkt de integrale wijkgerichte aanpak en stelt investeringen op korte en middellange termijn in het vooruitzicht. Het startpunt is de veiligheid en rust terugbrengen in de wijk, om van daaruit samen verder te bouwen aan meer levenskwaliteit voor de inwoners van de Brugse Poort.

De Stad Gent intensifieert de integrale aanpak om de Brugse Poort veiliger te maken en de leefbaarheid te verhogen. Die aanpak omvat een gerichte en daadkrachtige aanpak van veiligheids- en samenlevingsproblemen en diverse maatregelen om het positief samenleven te stimuleren en voeling te houden met de bewoners. De Stad Gent wil de komende weken en maanden in dialoog met de bewoners het vertrouwen herstellen en het samenleven verbeteren. Zowel op korte als middellange termijn worden ook nieuwe investeringen in het vooruitzicht gesteld.

Veiligheid en rust herstellen

De Brugse Poort is een wijk die veel in haar mars heeft met mensen die zich engageren. De politie wil samen met de buurtbewoners ervoor zorgen dat de orde en rust wordt hersteld in de wijk. Met de resultaats- en gemeenschapsgerichte politieaanpak willen we zorgen voor een veilige buurt. Dit kadert binnen een integrale aanpak waarbij we de wijk in al zijn facetten onder handen nemen. Met wederzijds begrip en geduld slagen we hier in.

We zetten prioritair in op een veilige wijk, als basis om verder aan de leefbaarheid in de Brugse Poort te werken. We reiken de hand aan alle bewoners en organisaties in de wijk om die leefbaarheid mee vorm te geven. Iedereen wil hetzelfde: een veilige, aangename en propere wijk. Daar gaan we samen werk van maken. Dat is het duidelijke doel, zodat inwoners van de Brugse Poort weer fier kunnen zijn op hun wijk.

Mathias De Clercq, burgemeester

Korte termijn: ruimte voor dialoog en initiatief van onderuit

Snel in dialoog

Betrokkenheid, inspraak en gehoord worden zijn een belangrijke voorwaarde om gepaste antwoorden te vinden op de uitdagingen in de Brugse Poort. De inspanningen om elkaar beter te begrijpen drijven we op verschillende manieren op. Op vier avonden in juni en juli neemt een buurtpartner het voortouw om onder de naam “Brugse Poort Live”, het gesprek op digitale wijze aan te gaan met bewoners. De onderwerpen en sprekers worden samen met de buurt ingevuld. We blijven onze inspanningen op het vlak van informatie en participatie kritisch evalueren en blinde vlekken in de huidige aanpak worden weggewerkt om de dialoog met de buurt te verbeteren. De nood om de vrouwelijke stem meer te beluisteren bijvoorbeeld, en het gebrek aan inspraak dat jongeren ervaren.

Ruimte voor initiatief van onderuit

Er komt deze zomer een nieuwe ontmoetingsplek die vormgegeven zal worden voor en door buurtbewoners. Daarvoor stelt de Stad Gent een gebouw in het Pierkespark (Reinaertstraat 101, 9000 Gent) ter beschikking. Met de nieuwe invulling wil de Stad ruimte geven aan initiatief van onderuit en buurtbewoners het eigenaarschap geven.

Bijkomend zal jongerencentrum de Kaarderij gratis opengesteld worden voor jongerengroepen uit de buurt, aanvullend op de werking van de huidige gebruiker en op alle dagen behalve op zondag.

We beginnen niet van nul. De Brugse Poort heeft al heel wat veranderingen ten goede doorgemaakt, nu eens top down, dan weer van onderuit of iets daartussenin. Tijd voor de volgende stap, samen met bewoners, ondernemers, professionele én vrijwillige basiswerkers. Een extra ont­moe­tings­plek in de buurt is een stap, maar we zullen verder moeten luisteren hoe het beter kan en moet in de Brugse Poort.

Astrid De Bruycker, schepen van buurtwerk en participatie

In navolging van het gelopen traject jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie, zetten we nu de stap naar concrete acties. Er komt een straathoekwerker bij die specifiek voor de jongeren in de wijken Brugse Poort en Rabot wordt ingezet. Jeugdwerkingen die de afgelopen jaren door buurtbewoners zelf uit de grond werden gestampt, krijgen de kans te professionaliseren en ze krijgen een extra aanspreekpunt bij de jeugddienst. Het is de bedoeling om zo het aantal werkingen en plekken waar kinderen en jongeren in hun vrije tijd heen kunnen te laten groeien.

Vzw Jong heeft aandacht voor de veranderende kenmerken van de wijk en zal meer inzetten op samenwerken -in netwerk- met andere buurtorganisaties, ten voordele van de jongeren in de Brugse Poort. Vzw Jong zal bijkomend meer aanwezig zijn op straten en pleinen met het oog op het wegwerken van drempels die jongeren kunnen ervaren.

Alle kinderen en jongeren verdienen een plek waar ze samen plezier kunnen maken, zich kunnen ontplooien en zich 100% thuis voelen. We staan hier voor een grote opdracht, maar ik zie veel kansen, de voor­be­rei­din­gen zijn getroffen en de budgetten staan klaar. We hebben de signalen van kinderen en jongeren gehoord en nemen deze ernstig. Ik kijk uit naar de dialoog met jongeren en organisaties: samen kunnen we een mooi verhaal schrijven.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Middellange termijn: grootste wijkbudget en stadsvernieuwing

350.000 euro om zelf te besteden

Bewoners van de Brugse Poort krijgen in het kader van het Wijkbudget 350.000 euro om zelf initiatieven op maat van de wijk uit te werken. De Brugse Poort beschikt – net als het Rabot – over het grootste budget van alle 25 wijken, aangezien voor de verdeling van de middelen het aantal inwoners en de criteria van kwetsbaarheid mee in rekening worden gebracht. Er is extra aandacht en geld voor het bereiken en de begeleiding van Gentenaars die willen indienen maar daar geen ervaring mee hebben. Zo wil de Stad ervoor zorgen dat elke inwoner van de Brugse Poort mee kan denken over wat nodig is in de buurt, en een aanvraag kan indienen. In het volledige traject staat wijkdialoog centraal. Het wijkbudget van de Brugse Poort wordt bovendien vervroegd, zodat het onmiddellijk na de zomer van start kan gaan.

Stadsvernieuwing

Het Stadsbestuur trekt deze legislatuur 4 miljoen euro uit voor stadsvernieuwing in de Brugse Poort. Het grootste deel daarvan gaat naar de integrale aanpak voor de herwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat. Inzetten op overlastbestrijding en veiligheid, extra dienstverlening en zorg, ingrepen in de publieke ruimte, ontmoeting stimuleren, leegstand bestrijden en wonen boven winkels mogelijk maken zijn de krachtlijnen. Hiervoor wordt een taskforce opgericht die nog voor de zomer een plan van aanpak uitwerkt. Op Malem komt een nieuwe ontmoetingsruimte voor jongeren en de buurt. In afwachting hiervan wordt gekeken voor een tijdelijke oplossing op korte termijn. De Stad Gent en sogent willen met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. Hiervoor zal een participatietraject opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven. In afwachting van de definitieve bestemming organiseert vzw De Meubelfabriek er nu al een tijdelijke invulling.