Vraag uw erkenning aan als Gentse sportvereniging met een bijkomende erkenning voor Jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar) en/of G-sportwerking.

Inhoudstafel

Beschrijving

Heeft u een erkenning als Gentse sportvereniging en een bijkomende erkenning voor jeugdwerking en/of voor werking met personen met een handicap, dan heeft uw vereniging recht op volgende voordelen:

 • alle voordelen van een erkende Gentse sportvereniging;
 • aangepast tarief bij gebruik sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, TMVW of S&R;
 • voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:
  • mogelijkheid tot aanvraag werkingssubsidies;

  • mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het aanwerven van sportcoördinatoren.

Voorwaarden

Uw vereniging komt in aanmerking voor deze bijkomende erkenning indien:

 • uw sportvereniging een erkenning heeft als Gentse sportvereniging. Indien u de aanvraag voor de bijkomende erkenning tegelijk indient met de aanvraag tot erkenning als Gentse sportvereniging, dan kan deze enkel worden toegekend indien de erkenning als sportvereniging ook wordt toegekend;
 • uw sportvereniging onder zijn actieve leden in elk geval leden heeft die behoren tot één van de volgende specifieke groepen:
  • jeugdleden (actieve leden tot en met 18 jaar);
  • G-sporters.
 • elke specifieke groep haar activiteit beoefent onder specifieke begeleiding;
 • in uw sportvereniging er per specifieke groep minimum één gekwalificeerde (*) begeleider in functie is als coördinator voor de betrokken groep;
 • in uw sportvereniging er per specifieke groep een plan van aanpak aanwezig is met betrekking tot hun werking;
 • voor de specifieke groep 'Jeugd' bijkomend aan volgende 3 voorwaarden voldaan is:
  • uw sportvereniging beschikt over minimaal 35% gekwalificeerde (*) begeleiders
  • uw sportvereniging verklaart zich akkoord met de Panathlon-verklaring i.v.m. de rechten van het kind in de sport en zal deze ook toepassen
  • uw sportvereniging legt in het kader van een transparante boekhouding minimum één keer per sportseizoen haar financiële gegevens (jaarrekening van het afgelopen werkjaar en de begroting van het komende werkjaar) voor aan alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers

(*): onder gekwalificeerd wordt verstaan: diploma bachelor of master LO al dan niet met  sportspecifieke specialisatie of sportspecifiek diploma/getuigschrift/attest van de Vlaamse Trainersschool (VTS) 
(of daarmee geassimileerd/gelijkgesteld), eventueel aanvullend diploma “sporters met een 
handicap” eventueel aanvullend diploma” aspirant-initiator” of
de Gentse basisopleiding trainers van de Sportdienst Gent en haar partners of
buitenlandse sportdiploma’s, gehomologeerd door officiële Belgische of Vlaamse instanties.

Indientermijn

U kan op elk moment een aanvraag tot bijkomende erkenning indienen.

Uw aanvraag voor een verlenging van een bijkomende erkenning dient ons te bereiken tegen 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de verlenging van bijkomende erkenning wordt aangevraagd.

Benodigdheden

Digitale aanvraag 

Om een digitale aanvraag voor bijkomende erkenning als Gentse sportvereniging in te dienen, vult u het webformulier in.

TIP: maak gebruik van het 'Vragenoverzicht voor de digitale aanvraag voor erkenning als Gentse sportvereniging'. Dit overzicht is een handige en ideale voorbereiding die u in staat stelt alle vereiste documenten en bijlagen te verzamelen, vooraleer over te gaan tot de effectieve aanvraag.

U vindt deze formulieren terug op deze pagina.

 

Schriftelijke aanvraag 

Om een schriftelijke aanvraag voor bijkomende erkenning als Gentse sportvereniging in te dienen, vult u volgende formulieren in.

U vindt dit formulier op deze pagina.

Naast dit invuldocument, dient u ook onderstaande bewijsstukken in:

 • een kopie van de diploma’s voor de beoefende sport(en);
 • het diploma van de jeugdcoördinator;

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.

Om een aanvraag tot een bijkomende erkenning voor het aanbod voor personen met een handicap van uw sportvereniging te doen, vult u het volgende formulier in:

 • Volledig ingevuld en ondertekend

U vindt dit formulier terug onderaan deze pagina.

Naast dit invuldocument, dient u ook onderstaande bewijsstukken in:

 • een kopie van de diploma’s voor de beoefende sport(en)
 • Het diploma van de coördinator van het aanbod voor G-sporters

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.

Procedure

Aanvraag

U vraagt een bijkomende erkenning aan door het aanvraagformulier in te vullen, samen met de gevraagde bijlagen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug, samen met de nodige bijlagen.

U bezorgt ons de nodige formulieren via sportdienst@stad.gent of via post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud. Indien nodig zal de Sportdienst bij u bijkomende informatie opvragen.

 • De Sportdienst formuleert een advies over uw aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Beslissing tot bijkomende erkenning

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de bijkomende erkenning. Indien een bijkomende erkenning wordt verleend, zal deze in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd ingediend.

Bekendmaking

U zal binnen de 60 kalenderdagen van de Sportdienst een e-mail of brief ontvangen met de beslissing van uw aanvraag of met een stand van zaken.

Wachttijd

Indien geen bijkomende erkenning verleend wordt aan uw vereniging, dan geldt een wachttijd van minstens 30 kalenderdagen vanaf de datum van indienen van de geweigerde aanvraag vooraleer een nieuwe aanvraag tot bijkomende erkenning kan ingediend worden.

Bijlages

Contacten