Aanbevelingen sluipverkeer en parkeerdruk Moscou

De wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek formuleert volgende aanbevelingen om sluipverkeer en parkeerdruk tegen te gaan.

 • Het is belangrijk om in te zetten op een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de randen van de wijk en de verbindingen naar de omliggende wijken Gentbrugge, Ledeberg en Merelbeke station. Concrete aanbevelingen hiervoor zijn:
  • ​​​​​​​De ruimtelijke kwaliteit van de Brusselsesteenweg tussen R40 – R4 moet beter, met bijzondere aandacht voor de toegang tot de Arsenaalsite. Na de opmaak van het wijkmobiliteitsplan is het belangrijk om te onderzoeken hoe de belevingskwaliteit en oversteekbaarheid kan verbeteren, in combinatie met ontharding van de Brusselsesteenweg, dit samen met De Lijn en AWV.
  • Een andere aanbeveling is om (bestaande) spoorkruisingen te optimaliseren en aan te passen en bijkomende kruisingen aan te leggen. De prioriteit ligt hier bij een goede voetgangers- en fietsonderdoorgang aan Merelbeke station. Ook de bestaande voetgangersbrug ter hoogte van de Peter Benoitlaan is niet gebruiksvriendelijk voor fietsers. De realisatie van de fietssnelweg enerzijds en een nieuwe invulling van de Congobundel anderzijds bieden kansen om de brug te herdenken/renoveren tot een volwaardige en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding. Deze ingrepen moeten in overleg met de NMBS en Infrabel worden onderzocht.
  • De (her)inrichting van het Moscouviaduct moet verder onderzocht worden rekening houdend met het op te maken wijkmobiliteitsplan.
  • Bij nieuwe projecten in de buurt kunnen extra verbindingen komen voor alle bewoners van de wijk.
 • Binnen de wijk moeten we rekening houden met verschillende types van straten: autoluwe groenblauwe verbindingen naar bestemmingen buiten de wijk, verblijfstraten met focus op wonen en verblijven, en verbindingsstraten met een goede doorstroming voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer. Het wijkmobiliteitsplan moet hiermee rekening houden.
 • We onderzoeken of we met buurtparkings of geclusterd parkeren aan de rand van de wijk en nabij de invalswegen autoverkeer uit de wijk kunnen houden.
 • Het is belangrijk om meer voorzieningen te creëren op de Werkhuizensite en om de ruimte rond de bestaande voorzieningen op te waarderen.  Dit geldt specifiek voor het segment tussen de Jean Jaurèslaan en de Vogelzangstraat, waar het park ‘de Weide’ (speelweide aan de Pinguinstraat) toegang biedt aan verschillende baanwinkels, alsook het toekomstige voorplein van de Arsenaalsite (de huidige P&R). Zo ontstaan, samen met de nieuwe voorziening op de Werkhuizensite en de heropwaardering van Merelbeke station, drie nieuwe voorzieningenpolen.