Aanbevelingen betaalbaar en kwaliteitsvol wonen Moscou

De wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek formuleert volgende aanbevelingen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

 • Het is belangrijk om de woonkwaliteit van de bestaande private woningen te verbeteren.
  • We maken de bestaande dienstverlening (bijvoorbeeld van de Energiecentrale, ‘Gent knapt op’ en het Verhuurderspunt) meer kenbaar in de wijk.
  • We onderzoeken specifiek voor de wijk Moscou-Vogelhoek:
   • de mogelijkheden voor collectieve renovatie, bijvoorbeeld op het niveau van een bouwblok of woningrij.
   • of een (wijkgerichte) wooncoöperatie hier een rol kan spelen.
 • We zetten in op de renovatie van de bestaande sociale woningen en tijdelijke huisvesting van de huidige huurders.
  • In overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij / toekomstige Gentse woonmaatschappij zetten we gefaseerd in op renovatie van de sociale woningen.
  • Voor de sociale woonwijk Vogelhoek brengt ontwerpend onderzoek verdichtingsmogelijkheden in kaart, gekoppeld aan het geplande vernieuwingstraject van de wijk. Het is belangrijk om daarbij de restgronden van de maatschappij en aansluitende gronden binnen de Groep Gent maximaal in te zetten.
 • Realisatie van nieuwe sociale woningen: met 9,7% sociale woningen ligt het aanbod in Moscou-Vogelhoek onder het stadsgemiddelde van 12,3%. Daarnaast is er stadsbreed een grote vraag naar bijkomende sociale huurwoningen. Er staan in Gent meer dan 11.700 huishoudens als kandidaat-sociale huurder ingeschreven bij een Gentse sociale huisvestingsmaatschappij. De werkelijke behoefte ligt nog hoger. Het is dan ook de ambitie om het aanbod stadsbreed op te trekken. Het aandeel sociale huurwoningen in de wijk zou naar minstens 20% moeten worden gebracht. Voor het realiseren van bijkomende sociaal huuraanbod - zowel in publieke als private projecten - in de wijk Moscou-Vogelhoek kijken we vooral naar:
  • de vier spoorwegsites
  • verdichting van restgronden
  • gronden van de Groep Gent
 • We moeten zorgen voor voldoende betaalbaar woonaanbod, ook op de particuliere woonmarkt.
  • Private ontwikkelaars worden aangezet om bij te dragen aan meer betaalbaar woonaanbod op de huurmarkt, bijvoorbeeld door een stedenbouwkundige last, door matchmaking tussen sites/gronden en investeerders/ontwikkelaars, door experimenteren met nieuwe initiatieven zoals hamsterhuren, …
  • Door krapte op de woningmarkt dreigen te hoge verkoopprijzen en sociale verdringing van minder kapitaalkrachtige Gentenaars. Om dat tegen te gaan, moeten mogelijkheden onderzocht worden als voorkooprecht, erfpachtrenovatie, huurprijsregulering, versterken van initiatieven van (wijkgerichte) wooncoöperaties of verenigingen, …
  • We zetten in op meer betaalbaar huren door eigenaars te stimuleren om hun woning te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor en HuurinGent.
 • Het is belangrijk om diverse woontypologieën en woningen voor diverse doelgroepen te realiseren.
  • In de nieuwe ontwikkelingen op de spoorwegsites en elders in de wijk, gaat voldoende aandacht naar diverse woontypologieën.
   • Naast grondgebonden woningen komen ook andere gezinsvriendelijke en betaalbare woningtypes aan bod (sokkelwoningen, schakelwoningen, kangoeroewoningen, …)
   • Er wordt een divers woonaanbod gerealiseerd met o.a .ook woningen voor ouderen, mensen met een handicap, grote gezinnen, … Zo heeft Moscou-Vogelhoek momenteel geen assistentiewoningen en zijn er ook geen gepland.
   • We stimuleren ook woonvormen als hospitawonen en zorgwonen.
  • Bij de nieuwe ontwikkelingen gaat ook voldoende aandacht naar gedeeld ruimtegebruik, ook voor wat de functie wonen betreft (bijvoorbeeld gedeelde fietsenstallingen, tuinbergingen, wasruimtes, logeerkamer, …).
  • Er is een groot tekort aan studentenhuisvesting. De wens van studenten om maximaal op 15 minuten van de campus te verblijven, maakt dat heel wat sites in aanmerking komen voor studentenhuisvesting, gelet op de spreiding van de verschillende campussen in onze stad. Sites zoals Arsenaal en  Werkhuizensite bieden mogelijkheden om naast sociale huisvesting en budgethuurwoningen ook te voorzien in studentenhuisvesting met voldoende aandacht voor beheer.