Kan­di­da­ten­lijst Beloftevolle Ontwerpers

Voor kleinere ontwerpopdrachten doet de Stadsbouwmeester beroep op een lijst van beloftevolle, lokale ontwerpers.

De Stadsbouwmeester en de Stad Gent willen beloftevolle architecten met een lokale Gentse binding aan een eerste ontwerpopdracht voor de Stad helpen. De Stadsbouwmeester ambieert ruimtelijke en architecturale kwaliteit én wil kansen bieden voor innovatie. Om voor de overheid te kunnen werken, moet een ontwerper vaak een lijvig palmares kunnen voorleggen van reeds uitgevoerde overheidsopdrachten. Als nieuweling beschik je zelden over de juiste referenties. De stadsbouwmeester lanceerde daarom een oproep om beloftevolle innoverende ontwerpers een kans te bieden om voor Gent te werken, en stelde een kandidatenlijst samen voor kleinere overheidsopdrachten.

Over wat voor opdrachten gaat het?

Het gaat over kleinere ontwerpopdrachten met een beperkt ereloon. Dit zijn minder complexe opdrachten volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij het ereloon voor de opmaak van het ontwerp beperkt is tot 144.000 euro (excl. btw). Voor opdrachten onder 30.000 euro (excl. btw) zal worden gewerkt met procedure via bestelbon.

Het gaat ook over diverse types van ontwerpopdrachten:

  • voor sites, gebouwen en interieuropdrachten (optie 1)
  • voor het ontwerp van straten en ingrepen op pleinen en parken (optie 2),
  • voor stedenbouwkundig ontwerpend onderzoek en masterplannen (optie 3)

Dat de opdracht en het investeringsbedrag beperkter is, doet geen afbreuk aan de zoektocht naar innoverende ontwerphoudingen.

Wat is de kandidatenlijst ontwerpers van de stadsbouwmeester?

De kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers van de stadsbouwmeester werd goedgekeurd door het College van 12/09/2019. De lijst zelf is geen onderdeel van een aanstellingsprocedure. Deze vormt een objectief overzicht van ontwerpers die aangeschreven kunnen worden. De kandidaten op de lijst hebben geen garantie dat ze ook geselecteerd zullen worden voor opdrachten.

Ze kunnen later aangeschreven worden voor concrete ontwerpopdrachten in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.* Groep Gent kan ook opteren om een opdracht met bekendmaking te lanceren los van de kandidatenlijst Beloftevolle Ontwerpers.

De kandidatenlijst zal gebruikt worden tot de volledige aanstellingsleidraad Groep Gent operationeel is. Vermoedelijk is dit in 2023.

Bekijk de kan­di­da­ten­lijst

Welke beloftevolle ontwerpers werden geselecteerd PDF (139.29 kB)

* Voor opdrachten door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden 10 kandidaten aangeschreven van op de kandidatenlijst beloftevolle Ontwerpers die een beperkt dossier indienen, indien ze willen kandideren voor de overheidsopdracht. Voor opdrachten met bestelbon zullen 5 kandidaten worden aangeschreven. Het dossier zal steeds volgende aspecten bevatten die aansluiten bij de gunningscriteria die we voor deze aanstellingsprocedure willen hanteren:

  • Visie op de concrete opdracht waarvoor de ontwerper aangeschreven wordt in een projectspecifieke nota (2pg A4 tekst, aangevuld met illustraties van eigen werk of andere referenties. Projectspecifieke schetsen en schema’s worden niet in beschouwing genomen en verwijderd uit het dossier). Dit criterium wordt gewogen op 40punten/100punten.
  • Minimale ervaring in ontwerp en uitvoering gericht op voorliggende specifieke opdracht aantonen met drie referenties waarvan 2 minstens twee in uitvoering of opgeleverd. (2pg A4 tekst + beeld per referentie). Dit criterium wordt gewogen op 30punten/100punten.
  • Ereloonvoorstel voor de ontwerpopdracht, waarbij per project een specifieke vork opgegeven zal worden, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en het bouwbudget. Dit criterium wordt gewogen op 30punten/100punten.