Dampoort_Panomara (c) Alides web2.jpg

RUP 172 Dampoort

Waarom heeft de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor de omgeving rond station Dampoort? En wat zijn de krachtlijnen?

Foto Alides Properties

Situering van het plangebied

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort: RUP) gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het plangebied. Het plangebied van dit RUP omvat de huidige Dampoortrotonde, het onbebouwde terrein ten zuiden daarvan tussen de spoorweg en de Kasteellaan, het bouwblok ten noorden ervan tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, en een smalle strook aan de achterzijde van de Dendermondsesteenweg. Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, was een wijziging van de bestemming nodig. Dat gebeurt met dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

  Waarom is een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied nodig?

  De Stad Gent wil de verkeersproblemen rond de Dampoort oplossen en de omgeving van het station ombouwen tot een nieuw en volwaardig deel van onze stad. Het station krijgt een prominente rol als knooppunt van openbaar vervoer. Publieke ruimten verbinden het station met de stad en zorgen voor een vlotte overstap tussen trein, tram, bus of fiets. Rond het station is ruimte voor nieuwe bedrijven, gemeenschapsvoorzieningen en woningen.

  Het ruimtelijk uitvoeringsplan is onderdeel van een groter stadsproject. We werken dit project uit met onze partners Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), De Lijn en INFRABEL/NMBS.

  De afgelopen jaren lieten deze partners een eerste verkennend onderzoek en vervolgens diepgaander ontwerpend onderzoek over de omgeving uitvoeren. Daarnaast werd er een plan-MER opgestart en gebeurde er allerlei flankerend onderzoek, zoals een haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de Dampoort en een studie naar het gewenste fiets- en voetgangersnetwerk. Al dit studiewerk vormde de basis voor de visie en de krachtlijnen in het RUP.

  Wat zijn de krachtlijnen van het RUP?

  • Een nieuw treinstation, een compact tram- en busstation, een parking voor pendelaars en een ruime fietsenstalling maken van de Dampoort een prominent knooppunt van openbaar vervoer.
  • Een tunnel onder de Dampoort moet de verkeersknoop ontwarren. De ruimte die bovengronds vrij komt, richten we vooral in voor de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer.
  • Op en rond het station voorzien we de nodige ruimte voor functies die aan een station thuishoren. Het gaat onder meer om grote kantoren, hotels en gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen. Om tot een goede menging te komen, zijn ook cafés, broodjeszaken of krantenwinkels mogelijk. Aan de noord- en zuidrand van het plangebied is ruimte voor ca. 200 nieuwe woningen. Een deel is voorbehouden voor sociale huisvesting. Een ander deel richt zich specifiek op gezinnen met kinderen.
  • Voor het station komt een nieuw stadsplein waar het aangenaam verblijven zal zijn. Wandel- en fietspaden verbinden het station met de binnenstad en met de Oude Dokken.
  • Bij de twee woonwijken komt er ook telkens een nieuw park. Het park aan de noordrand sluit aan bij het park en de wandelboulevard langs het Handelsdok. Het park in de zuidrand sluit aan bij het Luc Lemiengrepad, het fiets- en wandelpad dat enkele jaren geleden is aangelegd en de Gandastraat verbindt met het Koopcentrum aan de Dendermondsesteenweg.

  Plan-MER

  Voor bepaalde plannen van de overheid waarbij een aanzienlijke milieu-impact verwacht wordt - zoals voor het RUP Dampoort - moet de milieueffectrapportage geïntegreerd worden in het besluitvormingsproces naar aanleiding van de opmaak van het plan. We spreken in dat geval over een plan-milieueffectrapport (plan-MER).

  De Vlaamse Dienst MER keurde het plan-MER goed op 8 november 2019.

  Definitieve vaststelling

  De gemeenteraad heeft het RUP Dampoort definitief vastgesteld op 27 februari 2023. Het openbaar onderzoek liep van 1 augustus 2022 tot en met 29 september 2022. Op donderdag 23 juni 2022 was er een infomoment over het ontwerp-RUP.

  Het RUP is van kracht nadat de beslissing in het Staatsblad is verschenen. Vanaf dan dienen de nieuwe bestemmings- en inrichtingsvoorschriften als basis voor het verlenen van omgevingsvergunningen in het plangebied.

  Raadpleeg de definitieve documenten van het RUP