Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Je voert werken uit aan een niet als monument beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een volledige lijst van de te melden werken vindt u terug in art. 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet.

Volgende werken komen al zeker in aanmerking: vervanging van dakbedekking, vervanging van buitenschrijnwerk, het schilderen in andere kleuren, het verstevigen van constructieve elementen, ...

De melding moet gebeuren via het formulier 'Melding van werkzaamheden aan niet als monument beschermde constructies binnen beschermde stads- of dorpsgezichten.' Dit formulier vindt u op deze pagina.

Wat heb ik nodig?

Om snel een oordeel te kunnen vormen, voegt u volgende zaken toe aan het verplicht in te vullen formulier:

  • Duidelijke foto’s van de constructie, bijvoorbeeld een foto van de volledige gevel en detailfoto’s van het schrijnwerk dat u wilt vervangen.
  • Een uitgebreide omschrijving van de werken, bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van bestaande en nieuwe materialen of kleuren die u wilt wijzigen.
  • Wanneer mogelijk en zinvol: tekeningen, bijvoorbeeld detailtekeningen van het schrijnwerk dat u wilt aanpassen of vervangen.

Welke stappen zijn er?

U bezorgt het formulier aan het college van burgemeester en schepenen of aan de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg via dienst.archeologie.monumenten@stad.gent. Het college beslist of er een toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed nodig is. Indien het college oordeelt dat er geen advies van het agentschap nodig is, mag u vanaf de twintigste dag na de datum van de melding starten met de werken. Indien het college oordeelt dat er wel een toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed nodig is, ontvangt u hierover een brief.

Meer informatie hierover kan u steeds bekomen bij de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

Let op! De werken mogen geen deel uitmaken van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, want dan geldt een andere procedure.