Raam­pros­ti­tu­tie

De Stad Gent heeft een regelgevend kader uitgewerkt voor de raamprostitutie op haar grondgebied. Hier vind je informatie en procedures.

Beschrijving

Zonder geschiktheidsverklaring kan men geen raamprostitutiepand uitbaten. De voorwaarden zijn vervat in de ‘Politieverordening betreffende de raamprostitutie en het bekomen van een geschiktheidsverklaring bij uitbating van raamprostitutiepanden’, die in werking trad op 1 april 2015.

Daarnaast bepaalt de ‘Stedenbouwkundige verordening raamprostitutie’ de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de raamprostitutiepanden.

De verplichte aangifte van dienstpersoneel blijft onverkort gelden. Over dat reglement lees je hieronder meer.

Voorwaarden

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende documenten:

  • een handelshuurovereenkomst of een attest dat bevestigt dat de handelshuur is overgedragen
  • een attest dat bevestigt dat u een verzekering voor arbeidsongevallen hebt
  • een attest dat bevestigt dat u een brandverzekering hebt
  • een attest dat bevestigt dat u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt
  • een attest dat bevestigt dat u een verzekering objectieve aansprakelijkheid hebt
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van elke zaakvoerder
  • je aangifteformulier FAVV
  • je aangifteformulier SABAM
  • je aangifteformulier Billijke vergoeding
  • een grondplan van het raamprostitutiepand met daarop de afmetingen/oppervlakte én vermelding van de functie van elke ruimte. Bv. vitrine, werkruimte, gemeenschappelijke ruimte, sanitair, bergruimte, ….


Aanvraagprocedure geschiktheidsverklaring

De uitbater vraagt de geschiktheidsverklaring aan met dit formulier  en voegt bovenvermelde documenten toe.

Het aanvraagformulier moet samen met de nodige documenten aangetekend verstuurd worden naar de Stad Gent, t.a.v. de horecacoach, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

De uitbater kan het ook indienen bij de horecacoach tegen ontvangstbewijs, na een voorafgaandelijke afspraak.

Wat na je aanvraag

Als het aanvraagformulier binnen deze termijnen én vergezeld van alle vereiste documenten werdingediend, contacteert de Stad de uitbater voor een bezoek aan het pand om de voorwaarden van de politieverordening te controleren. Dit ‘administratief onderzoek’ wordt uitgevoerd door Politie Gent, de Dienst Bouw- en Woontoezicht en de Brandweer Zone Centrum. Enkel de prestaties die uitgevoerd worden door de brandweer zijn betalend. Raadpleeg hiervoor het retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie.

Beslissing

Je ontvangt een geschiktheidsverklaring wanneer uit dit onderzoek blijkt dat je
aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. De Stad Gent kan ook beslissen om een ‘voorlopige tijdelijke geschiktheidsverklaring’ toe te kennen voor een maximale periode van 60 dagen. Binnen de opgelegde termijn moet u zich in regel stellen met de opgesomde tekortkomingen. Gebeurt dat niet, dan vervalt deze ‘voorlopige tijdelijke geschiktheidsverklaring’ en zal de definitieve geschiktheidsverklaring geweigerd worden. Als na controle blijkt dat je de tekortkomingen wel hebt weggewerkt, dan wordt een definitieve geschiktheidsverklaring toegekend.

Stedenbouwkundige verordening

De stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de raamprostitutiepanden op het grondgebied van de Stad Gent zijn vastgelegd in de stedenbouwkundige verordening raamprostitutie.

De integrale tekst vindt u ook hier terug, met een uitgebreid woord vooraf.

Aangifte dienstpersoneel

De uitbaters van de raamprostitutiepanden zijn verplicht om zowel de in- als uitdiensttreding van het dienstpersoneel aan te geven. Ze moeten dat doen binnen de 48 uren. Dat kan ofwel mondeling, ofwel schriftelijk, bij Politie Gent, Lokale Recherchedienst – Team Meprosch.

Meer info vindt u in het integrale reglement.