Wat doe ik bij wateroverlast, stormschade of schade in het algemeen?

Wat kun je doen bij wateroverlast, stormschade of schade in het algemeen?

Wat doen bij wateroverlast?

In de zomer kan het gebeuren dat straten blank komen te staan bij hevige regenbuien. In de winter is er dan weer een groter risico op overstromingen van rivieren.

Algemeen verwachten we dat er vaker extreme regenbuien zullen voorkomen door de klimaatverandering. Zeker op plaatsen waar veel verharding is, kan er daardoor wateroverlast ontstaan. Om ons als stad voor te bereiden op de klimaatverandering, werd een Gents Klimaatadaptatieplan uitgewerkt waarin een strategie en lokale acties worden uitgewerkt. Zo worden bijvoorbeeld technische maatregelen zoals grotere rioolbuizen gecombineerd met blauw-groene maatregelen die ruimte creëren voor de opvang, infiltratie en bovengrondse afvoer van water.

Meer info over het beleid van de stad vind je hier.

Meer info over de maatregelen van de stad om wateroverlast te voorkomen vind je hier.

Wateroverlast voorkomen is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Ook in je eigen huis en tuin kan je maatregelen doorvoeren om de kans op wateroverlast laag te houden. Meer info over nuttige preventieve infrastructuur maatregelen aan je huis vind je hier.

Niettegenstaande de Stad Gent al het mogelijke doet om wateroverlast te voorkomen, kan er bij hevige buien of lange regenperiodes toch wateroverlast zijn. Vind alle info in de antwoorden op onderstaande vragen:

 

Wat doen bij stormschade?

Tips

Ieder jaar wordt Gent getroffen door één of meerdere stormen, met veel schade tot gevolg (dakpannen die wegwaaien, bomen die omwaaien, etc.). Om zoveel als mogelijk schade te voorkomen geven we je graag volgende tips mee:

 • Parkeer jouw voertuig niet onder een boom of in een park, maar parkeer jouw voertuig in een garage of carport;
 • Vermijd parken, natuurdomeinen of andere plaatsen met veel bomen;
 • Als het kan, blijf thuis of op jouw werk. Ga niet de baan op. Indien je dit toch moet doen, wees voorzichtig en verminder jouw snelheid.
 • Om de schade aan jouw woning te voorkomen:
  • Check op voorhand of jouw dakpannen en dakgoten goed vastzitten;
  • Berg losstaand tuinmeubilair (bv. parasols), tuingereedschap of speelgerief op of maak ze goed vast (check ook de trampoline);
  • Sluit alle ramen en deuren;
  • Controleer of alle rolluiken, zonneschermen, etc. goed vastzitten en opgerold zijn.

Ga ook – voor en na de storm – eens langs bij jouw buur indien hij of zij hulp kan gebruiken (om de tips van hierboven uit te voeren of om boodschappen te doen). Zorg voor elkaar.

Hulp bij stormschade

Om ervoor te zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij storm en dat mensen in levensgevaar niet moeten wachten om hulp, wordt gevraagd om alle niet-levensbedreigende hulpvragen voor de brandweer te melden via volgende kanalen:

 • Het e-loket van Brandweerzone Centrum. Dit is de meest efficiënte wijze. Jouw aanvraag wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de dispatching van de brandweer waar jouw aanvraag zo snel als mogelijk wordt behandeld.
 • Via het telefoonnummer 1722. De FOD Binnenlandse Zaken zal tijdens een storm het telefoonnummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweerinterventies. De activatie van dit nummer zal via de media gecommuniceerd worden. Voor meer informatie klik hier.

Gelieve ENKEL voor levensbedreigende zaken het noodnummer 112 te bellen.

Heb je schade? Klik hier.

Wat doen bij algemene schade? 

 • Geef jouw schadegeval aan bij jouw verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
 • Vraag aan jouw verzekeraar een attest van niet-tussenkomst als de verzekering de schade niet dekt. Als de ramp later erkend wordt door de Vlaamse regering, heb je dit attest nodig voor jouw schadedossier.
 • Hou bewijsmateriaal van jouw schade goed bij (foto’s, interventieverslagen van brandweer/politie, offertes/facturen van herstellingen, enzovoort). Ook dit is nuttig voor jouw schadedossier bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds. Hoe gaat dit in zijn werk?

Ben je het slachtoffer geworden van een natuurramp? Dan kan je in uitzonderlijke gevallen een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Wanneer er zich een uitzonderlijk natuurfenomeen heeft voorgedaan (bv. hevige regenval, windhozen, hagelbuien, overstromingen, aardverschuivingen, …), is het de taak van de stad Gent om informatie in te zamelen over de materiële schade veroorzaakt door het natuurfenomeen. Bij grote schade zal de stad Gent aan de Vlaamse Overheid vragen om Gent op te nemen als getroffen gebied. Op basis van bepaalde criteria beslist de Vlaamse regering of het fenomeen al dan niet erkend wordt als algemene ramp. Het is pas na een dergelijke erkenning dat je een aanvraag tot schadevergoeding kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Hiertoe zal je zelf een volledig dossier moeten samenstellen en indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Belangrijk: jouw dossier moet niet aan de Stad Gent bezorgd worden, maar rechtstreeks aan het Vlaams Rampenfonds. Verder beslist de stad Gent zelf niet of schadegevallen in aanmerking komen, wie een tussenkomst krijgt of hoe hoog dat bedrag is.

Wanneer kan ik een schadedossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds?

De Stad Gent zal je verder op de hoogte houden over de beslissing om een natuurfenomeen te erkennen als algemene ramp. Pas als de Vlaamse regering die beslissing publiceert in het Belgisch staatsblad, kan je jouw schadedossier indienen.

 

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp

De Vlaamse regering heeft de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp. Wie schade heeft geleden, kan tot en met 31 maart 2020 een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Een tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds gebeurt wel onder voorwaarden.

Op 30 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, waarbij de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd. Gent is een van de gemeenten die onder dit besluit valt.

Concreet betekent dit dat alle getroffenen op Gents grondgebied hun dossier voor een financiële tegemoetkoming kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2020.

Schadedossiers worden bij voorkeur online ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dossiers kunnen ook op papier ingediend worden via de aanvraagformulieren van het Vlaams Rampenfonds.