Stad Gent bundelt alle hulp voor OCMW-cliënten in nieuwe brochure

De aanvullende hulp moet een menswaardig bestaan garanderen voor wie het het meeste nodig heeft.

Voor het eerst bundelt de Sociale Dienst van de Stad Gent alle vormen van zijn financiële en materiële OCMW-hulp in één brochure. Met de gloednieuwe brochure beantwoordt de Stad Gent aan de vraag van OCMW-cliënten om vlotter inzicht te krijgen in de vele hulpvormen.

Klantgericht en transparant

De nieuwe publicatie kadert in de ambitie van de Stad Gent om zo veel mogelijk in te zetten op klantgerichtheid en transparantie. Het boekje lijst de vormen van financiële en materiële hulp op per thema: verwarming, elektriciteit en water, gezin en kinderen, gezondheid, vrije tijd en wonen. Voor elk recht wordt in heldere taal kort omschreven waar het om gaat en wat de voorwaarden voor toekenning zijn. Voorin vindt de cliënt het volledige overzicht op één pagina.

Het gaat om steun die OCMW Gent kan toekennen naast en bovenop het reguliere inkomen (zoals een leefloon). De aanvullende hulp moet op specifieke momenten of in een bepaalde situatie een menswaardig bestaan garanderen voor wie het het meeste nodig heeft. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, voor mensen die in een slecht geïsoleerde huurwoning leven, of mensen met medische problemen.

De aanvullende hulpverlening komt uit eigen middelen van het OCMW Gent en wordt dus niet gesubsidieerd door de federale overheid. In 2018 bedroegen de uitgaven van de Sociale Dienst uit eigen middelen zo’n 14 miljoen euro op een totaal van 70 miljoen euro.

Eenvoudige taal, heldere structuur

De brochure is het resultaat van een oefening waarin werd afwogen hoe de informatie waar de cliënt naar zoekt, zo bondig en begrijpelijk mogelijk kan worden omschreven. Ervaringsdeskundigen gaven bruikbare tips en ideeën. Terminologie die voor medewerkers vertrouwd is, is dat immers niet altijd voor de doelgroep.

We willen mensen die er nood aan hebben zo veel mogelijk helpen om hun sociale rechten uit te putten. Dankzij de heldere vorm en de volledigheid kan de publicatie meer inzicht bieden, en cliënten helpen om het bos door de bomen te zien.

Rudy Coddens , schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding

Ook voor de maatschappelijk werkers is dit overzicht een handig instrument. De checklist helpt hen om het recht op alle vormen van financiële hulpverlening maximaal toe te kennen.

Verspreiding

De brochure werd opgemaakt voor cliënten van de Sociale Dienst. Zij krijgen van hun maatschappelijk werker een exemplaar mee, met een woordje uitleg. De brochure is ook digitaal te raadplegen.

Lees de nieuwe brochure 'Hoe kunnen we je helpen'

Staat nog op de planning: een even leesbare brochure met een overzicht van alle externe sociale voordelen waarop mensen met een laag inkomen recht kunnen hebben. Dat zijn steunvormen die niet door het OCMW Gent worden toegekend, maar door de Vlaamse of federale overheden (bijvoorbeeld studietoelagen, sociale tarieven, verminderingen op belastingen, premies, enzovoort).