Recordbedrag van minstens 550 miljoen voor armoe­de­be­strij­ding

Er gaat minstens 550 miljoen euro naar de uitvoering van een armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

De Stad Gent voorziet een recordbedrag van minstens 550 miljoen euro voor de uitvoering van een integraal armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Omwille van de impact van de coronacrisis worden verschillende maatregelen versneld ingevoerd en versterkt.

Het integraal armoedebeleidsplan is een regieplan dat doelstellingen en acties samenbrengt van diensten onder bevoegdheid van alle schepenen binnen het Gentse stadsbestuur. Bepaalde acties waar het armoedebeleidsplan naar verwijst, lees je dan ook in meer detail in de beleidsnota’s van andere thema’s.

Kinderen eerst

De Stad Gent zal meer mensen en middelen inzetten om armoede te bestrijden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Het project ‘Kinderen Eerst’ breidt uit: bij meer dan 30 scholen krijgt een maatschappelijk werker een vaste zitdag, in 50 andere scholen gaan maatschappelijk werkers langs op afspraak. Daarnaast zullen een extra 100 gezinnen en 50 jongeren worden begeleid op alle levensdomeinen, wat het totaal op 650 brengt.

Minstens 6 extra brugfiguren versterken de link tussen scholen en kwetsbare gezinnen. Ook initiatieven die extra ondersteuning bieden om te slagen op school worden versterkt. De Stad Gent engageert zich voor kostenbewust onderwijs en werkt richting een maximumfactuur in secundair onderwijs. Het budget voor tussenkomsten in schoolkosten zoals maaltijden en uitstappen wordt uitgebreid, en de Stad start een proefproject met gratis warme maaltijden op school voor kleuters uit kwetsbare gezinnen.

Gent trekt alle registers open. We gaan meer gezinnen helpen, werken nauwer samen met het sociaal middenveld en bestrijden armoede in elk facet van het leven. De coronacrisis doet het armoederisico overal sterk toenemen. Ook de hogere overheden zullen alert moeten reageren om een sociaal bloedbad te vermijden.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding

Extra financiële en materiële steun

Het aantal vragen naar financiële hulp neemt sinds half maart sterk toe. Sinds 1 mei 2020 verleent de Stad Gent daarom aanvullende financiële hulp aan elk gezin met een inkomen onder het minimuminkomen. Voordien kon dat enkel voor mensen met een leefloon. De uitbreiding was gepland, maar werd versneld ingevoerd. 1000 gezinnen met een leefloon kregen extra crisissteun. De Stad Gent vermijdt ook opstapeling van schulden. Alle stadsdiensten zullen eventuele schulden bundelen, er worden geen aanmaningskosten gerekend en er wordt onmiddellijk bemiddeling aangeboden.

Gentenaars zullen daarnaast hulp krijgen bij het aanvragen van sociale voordelen die ze mogelijk niet kennen. Via ‘rechtenateliers’ in de wijken zorgen gespecialiseerde maatschappelijk werkers ervoor dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. De Stad Gent zal daarvoor partnerorganisaties opleiden en elk welzijnsbureau krijgt een gespecialiseerd maatschappelijk werker.

Het stadsbestuur besliste om in het kader van de coronacrisis extra budget toe te kennen voor materiële noodhulp. Organisaties krijgen meer werkingsmiddelen en dankzij twee nieuwe mobiele sociale kruideniers zal er overal in Gent voedselondersteuning zijn.

Sterke partnerschappen verder uitbouwen

De crisis hertekent het landschap van de armoedebestrijding: er is meer dan ooit nood aan goede samenwerking met het brede sociale middenveld. In de maanden na de crisis wil de Stad de samenwerking met noodhulporganisaties beter vormgeven en structureel verankeren. Verenigingen waar armen het woord nemen, krijgen extra middelen en inspraak. Om vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden te stimuleren komt er een sociaal innovatiefonds.

Dakloosheid aanpakken met housing first

Het structurele daklozenbeleid maakt een shift van 'opvang' naar 'wonen met begeleiding'. De Stad Gent investeert in robuuste woningen en het versneld toewijzen van een woning aan dakloze Gentenaars. Via housing first staan dak- en thuislozen sterker om met begeleiding ook andere problemen aan te pakken. Door de coronacrisis werd de winterdaklozenopvang verlengd tot 18 mei 2020. De Stad Gent investeert minstens 2 miljoen euro om dat mogelijk te maken.

Het onderste segment van de woonmarkt wordt versterkt. Daarvoor zullen de nodige middelen en acties voorzien worden in de beleidsnota wonen. De focus ligt hierbij in de eerste plaats op het verhogen van de kwaliteit en het aanbod van sociale woningen. Eén element hierbij is het verdubbelen van het aantal woningen in beheer bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent tot 532. En via het project ‘Gent knapt op’ krijgen 300 eigenaars budget en begeleiding voor het verhogen van woonkwaliteit en energiezuinige renovatie. De Stad zal ten gevolge van de coronacrisis meer steun bieden aan mensen die hun huur niet kunnen betalen.

Meer Gentenaars aan het werk

Ook in het Arbeidspact is er specifieke aandacht voor kwetsbare werkzoekenden. Het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) draagt bij aan het Arbeidspact en begeleidt elk jaar 3.000 kwetsbare Gentenaars naar een job of een zinvolle dagbesteding. Met het armoedeplan zet de Stad extra in op het ondersteunen van jongeren in hun zoektocht naar een opleiding of job. De Stad stimuleert ook jongeren die stoppen met school om toch een diploma te behalen. Het Jobteam Gent trekt bovendien de straat op om 1.000 kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven aan een job te helpen. Door de grote impact van de coronacrisis start de Stad Gent de begeleiding van nieuwe werkzoekenden versneld weer op, en komen er extra begeleiders.

Het armoedebeleidsplan bevat tot slot ook maatregelen om de (geestelijke) gezondheidszorg toegankelijker te maken, toegang tot vrijetijdsactiviteiten te verhogen, en vervoers- en energiearmoede tegen te gaan.