56 acties in drugs­be­leids­plan Stad Gent voor 2020-2025

Het nieuwe plan moet leiden tot een drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik.

Stad Gent heeft een nieuw drugsbeleidsplan klaar voor de periode 2020-2025. Het plan bevat 56 acties en is opgesteld in nauwe samenspraak met het werkveld onder de regie van de Stuurgroep Drugsbeleid. Dat moet leiden tot een drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik, en met een inclusief beleid voor personen in herstel.

Het drugsbeleidsplan werd opgemaakt in nauw overleg met alle betrokken stakeholders uit het brede professionele werkveld, van de straathoekwerkers tot de magistraten, en met input van gebruikers zelf. Drie thematische werkgroepen gingen aan de slag rond gerichte preventie, zorg en herstel door inclusie en aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. Deze werkgroepen blijven bestaan om verder actiepunten uit te werken, evoluties op de voet op te volgen en in te spelen op de actualiteit.

‘Met het nieuwe drugs­be­leids­plan maken we duidelijke keuzes om het drugsfenomeen in onze stad in al zijn aspecten op een integrale manier aan te pakken. Van preventie tot repressie, samen met het werkveld maken we werk van een drugsalerte stad.

Mathias De Clercq , burgemeester

Integrale en evenwichtige aanpak

De Stad Gent zet verder in op een integrale en evenwichtige aanpak van drugs waarbij alle sectoren worden betrokken en die steunt op vijf pijlers: preventie, vroeginterventie, zorg, schadebeperking en repressie. Over het volledige stadsbudget wordt 2,5 miljoen euro per jaar uitgegeven (inclusief de werking van het Medisch Sociaal Opvangcentrum of MSOC) voor het uitvoeren van het drugsbeleid, exclusief de inzet vanuit de politie voor handhaving. Er is in het meerjarenplan 75.000 euro extra per jaar uitgetrokken voor de uitvoering van de actiepunten en de ondersteuning van pilootprojecten in het drugsbeleidsplan. Voor de periode 2020-2025 worden 56 acties opgezet om de negatieve gevolgen van drugs op een efficiënte manier aan te pakken en dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Het drugsbeleidsplan schuift vier prioritaire thema’s naar voor: gerichte preventie, een breed palet van toegankelijke zorg, kordate aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast en Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

Gerichte preventie

Preventie blijft van cruciaal belang om werk te maken van een drugsalerte samenleving. Gent wil hierbij zoveel mogelijk op maat van diverse doelgroepen werken. Specifieke aandacht gaat naar jongeren, aangezien de hulp- en politiediensten steeds meer signalen ontvangen dat drugsgebruik bij jongeren wordt genormaliseerd. Nieuw is dat alle Gentse secundaire scholen ondersteund zullen worden om een drugsbeleidsplan op maat van de school op te stellen. Voor de scholen wordt ook een preventiepakket rond alcohol, drugs en andere roesmiddelen beschikbaar gesteld. Er worden extra middelen voorzien voor gerichte drugspreventie in het Gentse nachtleven met een sterkere verankering van het preventieconcept Quality Nights en een grotere betrokkenheid van de Gentse horeca. Ook de aanpak van gok- en gameverslaving krijgt aandacht in het drugsbeleid.

Breed palet van toegankelijke zorg

Bij een integrale aanpak van drugs is een brede waaier van toegankelijke zorg nodig. De Stad blijft inzetten op het ambulante, laagdrempelige aanbod van het Medisch Sociaal Opvangcentrum. De Stad blijft ook pleiten bij bovenlokale overheden voor zorg op maat van drugsgebruikers. Een specifiek aandachtspunt vormt hierbij toegankelijke tandzorg voor zowel actieve drugsgebruikers als voor personen in herstel. De Stad zet in op sleutelfiguren, outreachend werken en aanklampende zorg om drugsgebruikers toe te leiden naar gespecialiseerde zorgorganisaties. Als Stad pleiten we voor meer casemanagement waarbij één vaste zorgverlener dezelfde persoon opvolgt en zijn dossier behartigt.

Kordate aanpak van druggerelateerde criminaliteit en overlast

Gent kiest voor een expliciet repressieve aanpak van invoer, handel, verkoop en productie van drugs. Het drugsbeleidsplan focust onder meer op straat- en homedealing, met extra aandacht voor dealen in en rond scholen, jeugdhuizen en andere plekken waar jongeren samenkomen. In het Zonaal Veiligheidsplan van de Politie 2020-2025 wordt eveneens een prioriteit gemaakt van alcohol en drugs in het verkeer als een meer buurtgerichte aanpak van drugs. Nieuw in het drugsbeleidsplan is de deelname van de stad aan het Havenproject van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Samen met alle havenpartners zal ingezet worden om onze Gentse haven zo goed mogelijk te beveiligen. Drugsoverlast onder de vorm van achtergelaten zwerfspuiten wordt verder aangepakt door het inzetten van zwerfspuitpatrouilles, de plaatsing van minstens 10 extra naaldcontainers waar gebruikte spuiten veilig kunnen achtergelaten worden en structurele sweepings.

Gent als inclusieve stad voor personen in herstel

Gent wil een inclusieve stad zijn voor personen in herstel en nog meer inzetten op positieve beeldvorming over herstel, zodat het stigma over drugsverslaving in de samenleving wordt weggewerkt. De Stad wil mee werk maken van begeleiding van personen in herstel naar duurzame tewerkstelling, onder andere via progressieve tewerkstelling en het bepleiten van een arbeidsstatuut op maat van personen in herstel. De Stad zet verder in op begeleiding naar werk via de perspectiefwerking bij het OCMW en via het Gents arbeidspact.

Verdere traject

Het drugsbeleidsplan wordt besproken op de commissie AFB (Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken) van 13 januari, in maart 2020 volgen de publieke hoorzittingen. De definitieve versie van het drugsbeleidsplan 2020-2025 zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad van april 2020. De drie thematische werkgroepen met vertegenwoordigers uit het werkveld zullen verschillende nieuwe acties verder uitwerken en voorleggen aan de Stuurgroep Drugsbeleid. Begin 2021 en begin 2023 volgen open vergaderingen met het brede werkveld rond het beleidsplan.