Project Vlierstraat en omgeving

Stad Gent en FARYS plannen een integrale heraanleg van de Vlierstraat en de Bommelstraat.

Toekomstbeeld Vlierstraat
Toekomstbeeld Vlierstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS plannen een integrale heraanleg van de Vlierstraat, de Bommelstraat en het deel van de Bommelstraat onder de spoorwegbrug tot en met het kruispunt met de Uilkensstraat en de Achilles Musschestraat. Ten slotte realiseren we op de Burggravenlaan een veilige fietsoversteek.

In het kader hiervan herzien we een deel van de verkeerscirculatie in de wijk.

Ontwerp

Gezien de huidige staat van het wegdek, plannen we een integrale heraanleg van de wegenis in deze straten. Binnen het ontwerp hielden we ook rekening met extra veiligheid voor fietsers en voetgangers en met een kwalitatieve aanleg ter hoogte van de nieuwe toegang van de school.

We verhogen eveneens de leefbaarheid in de straat door o.a. zitbanken, groenzones, fietsenstallingen en bomen te voorzien waar mogelijk.

Woonerven

De Vlierstraat en de Bommelstraat vormen we om tot woonerven. In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers namelijk plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. Het worden een autoluwe straten waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt.

Riolering

Samen met de heraanleg van de wegenis vernieuwen we het rioleringsstelsel waardoor regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar kunnen afgevoerd worden. 

Voorafgaand

  • November 2019: binnenloopmoment om de voorontwerpplannen aan de buurt toe te lichten
  • November 2019 - december 2020: verwerking opmerkingen uit de buurt en goedkeuring definitieve plannen door het college van burgemeester en schepenen
  • December 2020: informatiebrief met toelichting van de veranderingen

Timing

  • De plannen zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  • De start van de wegen- en rioleringswerken is voorzien in het najaar van 2025.

Ontwerpplannen

Bekijk hier het ontwerpplan van:

Locatie