Project: Open oproep erfpachter kerk Sint-Martinus te Drongen, Baarle

De Stad Gent wil een nieuwe bestemming geven aan de kerk Sint-Martinus in het centrum van Drongen, Baarle. We zoeken hiervoor een erfpachter

Project in ’t kort

De Sint-Martinuskerk zoekt een Erfpachter

Jaren geleden was de Sint-Martinuskerk een trekpleister voor de hele buurt, een vaste waarde op zondagochtend.
Ondertussen ligt de kerk er echter stil bij. In korte intervals, bij een culturele activiteit, is er nog eens beweging in het voormalig heilig huis, maar die momenten zijn bijster zeldzaam. 
Stad Gent wil van het gebouw opnieuw een trekpleister maken voor de wijk en haar inwoners. Daarom gaan we op zoek naar een erfpachter (voor 40 jaar) voor het gebouw.

Waar staan we? Wat volgt er?

De Stad is nog steeds in gesprek met de Stichting Kurt Defrancq, de enige indiener van een voorstel bij de open oproep die de Stad lanceerde. De afgelopen periode werden gesprekken rond het scenario over de herbestemming van de kerk Baarle, de pastorie Baarle en de aanpalende tuin verder gezet. Ook het onderzoek naar de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte werd onderzocht. De Chiro en de lokale verengingen werden betrokken bij het traject.

De erfpachtovereenkomst kan nog niet afgesloten worden. Enerzijds moet de eigendomsoverdracht van de pastorij Baarle nog gebeuren. Anderzijds moet de Stichting nog een aantal zaken verder uitwerken, om aan te tonen dat het project haalbaar en realiseerbaar is. Het gaat onder meer over verdere afstemming rond de ruimtelijke randvoorwaarden, rond de inhoudelijke invulling en de combinatie met de herhuisvesting van de gebruikers van OC Baarle, rond het toekomstig beheer van de site, en rond het financieel plan.

Daarom wordt er in tussentijd een intentieovereenkomst gesloten. Via deze intentieovereenkomst engageren zowel de Stad als de Stichting zich om constructief met elkaar in gesprek te gaan over de herbestemming van de kerk en de pastorij, en de bouw van een polyvalente zaal. Het is de bedoeling om, rekening houdend met de uitgangspunten, zoals opgenomen in de open oproep en zoals ook opgenomen in deze intentieovereenkomst, in een latere fase een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor de kerk, de pastorij en een deel van het perceel grond aangrenzend aan de pastorij, bedoeld voor de bouw van een polyvalente zaal.

Een aantal van de uitgangspunten en ambities zijn:

• het geven van een socio-culturele invulling aan de onroerende goederen;

• het herhuisvesten van de vaste gebruikers van het OC Baarle;

• het zoveel mogelijk inzetten op gedeeld gebruik;

• het behouden van ruimte, zowel binnen als buiten, voor de Chiro;

• het maximaal inrichten van de tuin van de pastorij als publiek toegankelijke groenzone;

• het financieren van het volledige project door de Stichting als toekomstige erfpachter, in combinatie met het geven van een financiële tegemoetkoming vanuit de Stad.

De Stad voert verdere gesprekken met de kerkfabriek over de verwerving van de pastorij en het perceel van de Chiro, met de bedoeling om een overeenkomst af te sluiten (onder opschortende voorwaarde) van het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met de Stichting.

De Stichting werkt het project verder uit, onder meer qua ontwerp, ruimtelijke randvoorwaarden, invulling, plan van aanpak, financieel plan, … om aan te tonen dat het beoogde project realiseerbaar is. De Stichting koppelt hierover terug met de Stad. De betrokken stadsdiensten kunnen hierbij waar nodig ondersteunen.

Eens dit alles verder uitgewerkt is en daaruit blijkt dat het project, zowel voor de Stad als voor de Stichting, realiseerbaar is (zowel ruimtelijk, financieel, inhoudelijk, ...), zal tussen partijen een erfpachtovereenkomst worden afgesloten, in overeenstemming met de open oproep, deze intentieovereenkomst en de verdere gesprekken tussen partijen.

tijdslijn

Hoe verloopt de procedure?

vrijdagnamiddag 8/10/2021 tussen 13u30 & 16u30

woensdagvoormiddag 13/10/2021 tussen 9u.30 en 12u.30

voor 14/01/2022

dinsdagavond 18/01/2022 tussen 19u. en 21u - digitaal

dinsdag 01/02/2022

donderdag 10/03/2022

maart 2022 - einddatum nog onbekend

donderdag 12/01/2023

donderdag 05/10/2023

nog te bepalen

nog te bepalen

 Documenten en extra informatie

Alle informatie over de open oproep zal steeds op deze pagina terug te vinden zijn.

Documenten open oproep

- Ontwerp erfpachtovereenkomst
- Richtlijnennota
- Plan-sint-martinuskerk deel 1
- Plan-sint-martinuskerk deel 2
- Plan-sint-martinuskerk deel 3
- Verslag Monumentenwacht
- Keuringsverlag elektriciteit
- Asbestinventaris
- Politieverordering
- Uitgebreid advies brandweer

Documenten infomoment

Presentatie Sint-Martinuskerk
Dossier Kurt Defranq Huis
Vraag en antwoord - feedback van de buurt

Hieronder zie je een gelijkaardig project in Nederland, dat de kandidaat presenteerde op de infosessie.

 

 Wie zoeken we

Een vereniging / vzw / vennootschap die een (ten minste deels) buurtgerichte, creatieve, lokale ontmoetingsplaats in de kerk wil organiseren en dat voor de komende 40 jaar. Jullie visie brengt de mensen weer naar de kerk, al is het dan niet om te bidden, maar misschien wel om samen brood te breken. Jullie luisteren naar de buurt, en bieden een onderdak aan hun noden en wensen. Jullie doen dat ondermeer door, eventueel naast een andere activiteit, lezingen, concertjes, workshops,... aan te bieden.

De open oproep kan je hier volledig doornemen

Download de open oproep PDF (17.58 MB)

Locatie