Lusthoflaan in ontwerp
Lusthoflaan in ontwerp

Project Lusthoflaan

De Lusthoflaan (deel) zal worden heraangelegd.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Mariakerke, Wondelgem
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk de Lusthoflaan (tussen de Damstraat en de Groenestaakstraat/Botestraat) vernieuwen. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en in combinatie hiermee pakken we ook de weginfrastructuur aan. De eerste voorontwerpplannen voor dit deel van de Lusthoflaan zijn klaar.

Het ontwerp

Afhankelijk van de locatie in de Lusthoflaan, is een specifieke inrichting van de weg van toepassing. Globaal genomen kunnen we drie delen onderscheiden:

Deel 1: Lusthoflaan tussen de Damstraat en de Losweg/Ruiterstraat

 • In dit deel van de straat voorzien we een rijweg in asfalt van 5,5 meter breed. Dubbelrichtingsverkeer blijft mogelijk.
 • Er zal een snelheidsregime van 30 km per uur ingesteld worden.
 • Aan de kant met de pare huisnummers komt een voetpad met een comfortabele breedte.
 • Ter hoogte van huisnummers 42-46 brengen we een kleine parkeerstrook aan. Deze strook zorgt voor een asverschuiving in het wegdek, wat een snelheidsremmend effect heeft.
 • Aan de kant met de onpare huisnummers kiezen we voor de aanleg van groene bermen waarin een aantal parkeerplaatsen geïntegreerd zijn.
 • Waar mogelijk voorzien we open grachten voor de opvang en infiltratie van regenwater.
 • Ook de opritten leggen we in waterdoorlaatbare betongrasdallen aan in functie van het minimaliseren van verharding op het openbaar domein en om het groene karakter van de buurt te accentueren.

Deel 2: Lusthoflaan tussen de Losweg/Ruiterstraat en de Amandelboomstraat

 • Dit deel van de Lusthoflaan zonder busverkeer krijgt eveneens een smallere rijweg in asfalt van 5,5 meter breed.
 • Het dubbelrichtingsverkeer en de snelheidsbeperking van 30 km per uur zijn ook hier van toepassing.
 • Aan de kant met de pare huisnummers voorzien we een voetpad en een parkeerstrook in kasseien over de ganse lengte van dit stuk tot aan de Amandelboomstraat.
 • In de parkeerstroken komen een zestal bomen. Aan de overzijde komen groene bermen en leggen we eveneens opritten in waterdoorlaatbare betongrasdallen aan.
 • Ter hoogte van de Amandelboomstraat volgt dan de overgang naar het woonerf (zie deel 3) met een andere materiaalkeuze (betonstraatstenen) voor de rijweg. Om deze overgang comfortabel te maken voor fietsers, onderbreken we de goot op twee plaatsen.

Deel 3: Lusthoflaan tussen de Amandelboomstraat en de Botestraat/Groenestaakstraat

 • Dit deel van de Lusthoflaan richten we in als een woonerf. Een woonerf is in essentie een autoluwe straat, geschikt voor bestemmingsverkeer. In een woonerf is de maximale toegestane snelheid 20 km per uur. Auto’s zijn er ‘te gast’ en voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken.
 • In het woonerf komen groene bermen en parkeervakken. Zowel in de bermen als in de parkeervakken zal er voldoende ruimte zijn voor het aanplanten van bomen. De parkeervakken zullen bovendien afwisselen van kant, waardoor asverschuivingen in de rijweg ontstaan met een snelheidsremmend effect als gevolg. 
 • Een nieuwe voetgangersbrug rechtover huisnummer 161 zal toegang verlenen tot het park.

Timing

De plannen zijn klaar en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, de nutswerken zijn uitgevoerd. De effectieve wegen- en rioleringswerken starten in het voorjaar van 2023.

Voorafgaandelijk zullen de bewoners via een bewonersbrief over de start van de werken geïnformeerd worden. 

Bekijk hier de voorontwerpplannen

Locatie