Project landinrichting Moer­vaart­val­lei - projectgebied Oostdonk

De Moervaartvallei krijgt meer natuurgebied. In het gebied Oostdonk versterken we de boskernen en creëren we extra wandelverbindingen.

Project landinrichting Moervaartvallei

Project in ’t kort

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan de opmaak van een eerste landinrichtingsplan voor de Moervaartvallei. Het landinrichtingsplan vertaalt de visie uit de raamovereenkomst en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei fase 1 in concrete realisaties.

Op 4 locaties (Kalvekant, Reepkens, Oostdonk, Maaibos) worden de projectgebieden, samen met de betrokken partners, ingericht als natuurgebied volgens de bestemming van het GRUP.

Het projectgebied Oostdonk ligt deels op het grondgebied van de Stad Gent (Wijk Kanaaldorpen en -zone) . Dit projectgebied (60.6 ha)  ligt grotendeels ten oosten van de samenvloeiing van de Moervaart met de Zuidlede. De Moervaart is de noordelijke grens. Aan beide oevers van de Zuidlede komen deelgebieden voor. De oostgrens wordt bepaald door de N449 (Puyenbrug). Doorheen het projectgebied loopt de Oostdonkstraat die overgaat in de Mendonksedreef.

In het projectgebied Oostdonk wil de VLM inzetten op het versterken van de boskernen om een zo groot mogelijke eenheid aaneengesloten loofbos te creëren. Daarnaast willen ze een waterbergingsbekken op de Zuidlede aanleggen, bijkomende wandelverbindingen langsheen de Moervaart en de Zuidlede en twee dwarsverbindingen tussen Moervaart en Zuidlede.

Meer informatie over dit landinrichtingsproject Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos vind je op de projectpagina Moervaartvallei van de VLM

Specifieke informatie over de plannen in het projectgebied Oostdonk vind je ook op dit infobord (gemaakt voor de infomarkt op 10 oktober 2022).

Projectleider VLM: Ilse Smitz, Ilse.smitz@vlm.be

Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het landinrichtingsplan fase 1 is goedgekeurd in juni 2022 en doorliep een adviesperiode van 3 maanden. Van 1 oktober 2002 tot 1 november 2022 organiseerden de Stad Gent en de andere betrokken gemeenten een openbaar onderzoek over het ontwerp inrichtingsplan. Tijdens dit openbaar onderzoek kon iedereen bezwaren, suggesties of opmerkingen geven op het plan.

Hoe gaat het nu verder?

De Stad Gent verzamelt en beoordeelt nu alle opmerkingen en bezwaren en neemt het resultaat mee in haar advies aan de VLM over het ontwerp van landinrichtingsplan.

Op basis van de ontvangen adviezen van alle betrokken besturen maakt de VLM het eindvoorstel van landinrichtingsplan op. Dit eindvoorstel gaat vervolgens naar de bevoegde minister ter definitieve goedkeuring.

Locatie