Wegenwerken voorbereiding
Wegenwerken voorbereiding

Project Griendijk

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Griendijk.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

De voorontwerpplannen werden voorgesteld aan de bewoners en bijgestuurd n.a.v. bepaalde opmerkingen.

Projectzone

  • Griendijk (van huisnummers 1 tot en met 17)

Ontwerp

De woningen in de Griendijk liggen in een groene cluster, een collectief te optimaliseren buitengebied (geen openbare riolering aanwezig).

De bestaande gracht zal uitgebreid en terug zichtbaar gemaakt worden in het landschap om op die manier de gracht te herwaarderen, infiltratie van regenwater in de bodem mogelijk te maken en de waterhuishouding op natuurlijke wijze te laten verlopen.

We voorzien een voldoende brede weg in asfalt met aan beide zijden een uitwijkzone in grasbetontegels.

Rioleringwerken

FARYS zal binnen dit gebied een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.

Openbaar onderzoek wijziging buurtweg

Er werd een openbaar onderzoek gehouden over het voorstel tot wijziging van buurtweg nummer 143 ter hoogte van de Griendijk. 

Verwervingen

Destijds werd er minnelijke gesprekken opgestart met de bewoners van de Griendijk voor de verwerving van 23  percelen voorzien in het RUP Halfweg met daaraan gekoppeld een onteigeningsplan. Voor 10 innemingen kon er een minnelijke akkoord worden bereikt. Voor de overige ging de stad de onteigeningsprocedure opstarten doch verkreeg geen onteigeningsmachtiging van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarom zal de  stad Gent een nieuwe onteigeningsprocedure opstarten waarbij ze de rooilijnplan  ter verbreding van de buurtweg nr 143 zal realiseren. Deze rooilijn werd in 2019 definitief vastgesteld. Deze procedure werd opgestart en is momenteel lopende.

Wil je weten hoe Griendijk er zal uitzien?

bekijk hier het voorontwerpplan PDF (551.32 KB)

Locatie