Andere internationale speerpunten en prioriteiten

Naast de 4 internationale topprioriteiten focust het internationaal beleid zich ook op enkele bijkomende werkpunten.

Een belangrijke opgave voor Gent en de regio is fors inzetten op het aantrekken en behouden van internationaal talent.

Wanneer Gent onder meer een technologiehoofdstad, een EU-cultuurhoofdstad en jongerenhoofdstad wil worden dan is de aanwezigheid van en het vlot aantrekken en behouden van internationaal talent een absolute randvoorwaarde. Dit internationaal talent vindt steeds vaker de weg naar Gent. Ze komen hier studeren, blijven voor een doctoraat, starten hun eigen bedrijf of vinden werk bij één van de werkgevers in de regio, ontmoeten andere internationals én Vlamingen, doen aan cultuur, sport, leven zich uit tijdens de Gentse feesten, … Kortom: het zijn nieuwe Gentenaars die hier voorgoed blijven of voor even wonen, werken en genieten.

Investeren in het North Sea Port District

Met de havenfusie in 2018 tussen het Gentse havenbedrijf en haar Zeelandse partner, Zeeland Seaports, in combinatie met de vlotte bestuurlijke contacten binnen de schoot van het kanaalzonegemeenteoverleg rijpte vrij snel het besef dat de economische groei van de nieuwe haven niet zonder een dynamische regio kan, en het omgekeerde geldt evengoed. Onder de werktitel ‘North Sea Port District’ startte in augustus 2019 het grensoverschrijdend traject dat een samenwerking zoekt in het ruimere gebied rond North Sea Port en bekijkt hoe deze samenwerking vorm gegeven kan worden. 

Een open deur bij de Europese Unie

Voor de realisatie van de 4 eerder vermelde topprioriteiten en de andere stedelijke doelstellingen is Europa een belangrijke medespeler. Niet alleen omwille van haar instrumenten, maar vooral omdat we een kans zien onze prioriteiten en deze van de Europese Commissie aan mekaar te linken.

Europa is voor de steden, en dus ook voor Gent, misschien wel de voornaamste partner in het internationaal beleid. Dit unieke samenwerkingsproject bracht ons vrede, welvaart en veiligheid. Veel van de EU wetgeving zetten we lokaal om, dus het strategisch belang van een diepe kennis van de Europese beleidsthema’s en proactieve deelname aan de agendasetting in de EU is niet te onderschatten. Europa is ook een belangrijke kracht op het wereldtoneel, deze unie van 450 miljoen inwoners (na de Brexit) is een preferentiële handelspartner, een hoeder van de mensenrechten en diplomatieke wereldspeler. 

De Dienst Strategische Subsidies binnen onze organisatie zoekt binnen het kader van de strategische en financiële meerjarenplanning uit hoe de Europese subsidiestromen (bv EFRO, ESF, Green Deal) best aangesproken kunnen worden en ondersteunt andere stadsdiensten en actoren binnen de groep Gent in het opzetten van innovatieve partnerschappen en het uitschrijven, indienen en efficiënt uitvoeren van projecten binnen het meest geschikte programma. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Voor de Gentse topprioriteiten en doelstellingen kijken we zoals daarnet beschreven naar de Europese beleidscontext. Maar de wereld is groter dan België en Europa. De onderlinge afhankelijkheid situeert zich even sterk op wereldschaal. Gent zet actief mee haar schouders onder de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs), en dit niet alleen binnen de eigen stad, maar daar waar mogelijk en relevant zal ze haar steun op internationale fora uitdrukkelijk uitspreken. We publiceren een jaarlijks duurzaamheidsrapport. De eerste versie van 2020 vind je hier.

Internationaal beleid in partnerschap

Voor de realisatie van de internationale topprioriteiten en de andere prioriteiten werken we nauw samen met de lokale stakeholders. We houden hierbij de vinger aan de pols en een open dialoog met bestaande of op te richten overlegplatformen met relevante stakeholders zoals de Ghent Economic Board, de partners in het Arbeidspact, Community Gent, het Kunstenoverleg, en zien hoe we op internationaal vlak kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Een mooie illustratie van zo’n intensieve samenwerking is de oprichting van de HOI-cluster internationalisering tussen de Stad Gent en de Hoger Onderwijsinstellingen actief in Gent. 

Internationale netwerken (bv Eurocities) bieden de Stad de mogelijkheid internationale contacten te leggen op verschillende stedelijke beleidsterreinen die voor Gent interessant zijn. De Stad Gent is lid van een 50tal internationale en Europese netwerken en dit aantal neemt sinds 1993 gestaag toe. Lidmaatschap is een weloverwogen keuze, en wordt geregeld geëvalueerd. 

Om de diplomatieke ontvangsten van ambassadeurs nog meer in te kunnen zetten als beleidsinstrument en om de mogelijke opportuniteiten die deze ontvangsten kunnen bieden optimaal te kunnen benutten, kiezen we voor een meer proactieve aanpak waarbij we op eigen initiatief ambassadeurs uitnodigen waarvan de contacten van belang kunnen zijn voor de Stad Gent (Groep Gent) en/of voor haar strategische partners. We zorgen voor een balans tussen ontvangsten die we ‘moeten’ doen (reactief) en ontvangsten die we zelf ‘willen’ doen (proactief).

De komende jaren blijft Gent deelnemen aan buitenlandse uitgaande handelsmissies en andere imagobepalende events (bv beurzen, niche-evenementen, partnerschapsevenementen). Deze kunnen georganiseerd en gecoördineerd zijn door de Vlaamse of de Belgische overheid of andere partners (bv. VOKA, North Sea Port). Daarnaast zetten we mogelijks ook eigen, individuele missies op

De Stad Gent had 7 officiële zustersteden (Kanazawa in Japan, Tallinn in Estland, Wiesbaden en Melle in Duitsland, Nottingham in VK, Mohammedia in Marokko en Saint-Raphaël in Frankrijk) en 5 officiële partnersteden (Gdansk in Polen, Burgas in Bulgarije, Weihai en Taizhou in China en Luik in België). We heroriënteren, verbeteren en verdiepen de samenwerkingen, en gaan vooral inzetten op internationale netwerken en projectwerking met een of meerdere steden. 

Inzetten op internationale communicatie en stadsmarketing

Gent beschikt over een breed gamma aan communicatietools en wil daarmee niet alleen de stad en het beleid op de internationale bühne in de spotlight zetten, maar mikt (via communicatiekanalen, maar ook via events en campagnes) vooral op een grotere betrokkenheid van de burgers en andere stakeholders rond de internationale thema’s die in onze stad leven. Gent uitdragen gebeurt in lijn met het merkbeleid. Een herijkt Stadsmarketingfonds is hierbij een belangrijk instrument. Concreet gaat het over: een nieuw merkbeleid, uitrol strategie internationale awards, internationale conferenties, burgerparticipatie internationaliseren, actief communiceren over het Gents internationaal beleid.

Een internationale stadsorganisatie

Een performant internationaal beleid stoelt op een management en een organisatie die de kaart kiest van het internationaal werken en het aantrekken van internationale profielen: internationaliseren stadsmedewerkers, ondersteunen van diensten die internationale ambities tonen of hebben en verduurzamen buitenlandse dienstreizen.