Themacommissie op verplaatsing

De gemeenteraad vergadert niet altijd in het stadhuis, maar soms op een andere plek. Raadsleden gaan in gesprek met omwonenden en experten.

Foto sofagesprek themacommissie studentenhuisvesting

Wat is een themacommissie op verplaatsing?

De gemeenteraad wil de Gentenaars meer betrekken bij haar werking. Ze vergadert daarom minstens een keer per jaar buiten het stadhuis. De raadsleden gaan tijdens zo’n commissie op verplaatsing niet enkel ter plekke een project bekijken, ze willen vooral luisteren en vragen stellen aan inwoners, belanghebbenden en experten. Zo'n commissie is geen politiek forum. De raadsleden zijn er om te luisteren en kennis op te doen.

Na de themacommissie op locatie gaan de raadsleden aan de slag in de commissie of raad om tot een concreet advies of standpunt over het thema te komen.

Eerste themacommissie over studentenhuisvesting op 8 november 2022

De gemeenteraadsleden gingen voor de eerste commissie op verplaatsing naar de Arteveldehogeschool, campus Kantienberg. Ze gingen er in dialoog met buurtbewoners, studenten, onderwijsinstellingen en aanbieders van studentenhuisvesting. Je kan het verslag van deze themacommissie raadplegen.

Tijdens de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) van 19 januari 2023 gingen de commissieleden hier verder op in. Je kan deze commissie herbekijken via de raadpleegomgeving

Op 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota met aanbevelingen over het thema studentenhuisvesting unaniem goed. Die nota werd opgesteld met medewerking van alle fracties uit de gemeenteraad.
Tijdens die zitting nam de gemeenteraad ook kennis van verschillende documenten die naar aanleiding van de themacommissie tot stand kwamen.