Belasting film- en erotische voorstellingen

Register- en aangifteplicht voor de berekening van belasting op commercieel georganiseerde erotische live- en filmvoorstellingen

Waar gaat het over?

Filmvoorstellingen

Als filmvoorstellingen  wordt beschouwd: gewoonlijk op commerciële basis georganiseerde film-, video-, of dvd-voorstellingen.
De belasting is verschuldigd per vestiging en per verkocht toegangsbewijs per dag.

Erotische film- en live voorstellingen

De belasting is verschuldigd per vestiging, per dag en per gebruikte kijkruimte.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige, natuurlijke- of rechtspersoon, is de organisator van de commerciële film- of erotische voorstelling. 

Wanneer?

Je moet ten laatste de veertiende kalenderdag na elke maand van het aanslagjaar indienen.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 3 van het reglement voor alle tarieven. 


 

Welke stappen zijn er?

Register - en aangifteplicht

§ 1. Registerplicht

 • De organisator van een commerciële filmvoorstelling (zie ook Artikel 3.1) houdt een register bij van de verkochte toegangsbewijzen waarin het volgende vermeld wordt o.a.: 
  • het aantal
  • per soort
  • per dag 
 • Bij aanvang van een nieuwe genummerde reeks aan toegangsbewijzen dient het beginnummer vermeld te worden in het register.
 • Bij aanvang van een nieuwe maand wordt telkens het beginnummer en op de laatste dag het eindnummer per soort van de toegangsbewijzen vermeld.

Indien er digitale ticketverwerking en/of rapportering is kan er afgeweken worden van het voorgeschreven register. Dit kan pas na aanvraag en goedkeuring via het college van burgemeester en schepenen.

Dit rapport moet in voormeld geval minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres van de belastingplichtige, ondernemingsnummer, handelsbenaming en e-mailadres
 • het totaal aantal per dag verkochte toegangsbewijzen, getotaliseerd per maand
 • bij aanvang van een nieuwe maand het beginnummer en op de laatste dag van die maand het eindnummer van de verkochte toegangsbewijzen
 • in voorkomend geval het begin-en het eindnummer van elke nieuwe reeks genummerde toegangsbewijzen
 • aantal geannuleerde en/of vernietigde tickets
 • handtekening, hoedanigheid van de ondertekenaar en datum

§ 2. Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier (indien beschikbaar) of schriftelijk. 

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

§3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Zie Artikel 6 van het reglement.