Systematische controles en camera’s in Brugse Poort

De voorbije weken was het onrustig in de Brugse Poort. Het Gentse stadsbestuur, Politie Gent, Parket Oost-Vlaanderen en Dienst...

De voorbije weken was het onrustig in de Brugse Poort. Het Gentse stadsbestuur, Politie Gent, Parket Oost-Vlaanderen en Dienst Vreemdelingenzaken hebben enkele concrete afspraken gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te herstellen. 

De wijk Brugse Poort is in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan van de Gentse politie in het najaar van 2019 als prioritaire wijk naar voren geschoven. Het was de eerste wijk die aan bod kwam in de nieuwe wijkgerichte aanpak van de politie waarbij wijken op een integrale manier worden benaderd, en dit in nauwe samenspraak met bewoners en organisaties actief in de wijk. Bijgevolg is de politie al een tijd bezig de drugsproblematiek in kaart te brengen en aan te pakken en dit in nauw overleg met het parket.

Vrijdag 15 mei vond op vraag van de burgemeester een overleg plaats tussen de Stad, de korpschef, het parket en Dienst Vreemdelingenzaken om de nodige afspraken te maken om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te herstellen. Naast drugs focust het project Brugse Poort ook op afval, illegale economie en overdreven snelheid.

Systematische controles 

De komende dagen, weken en maanden zullen er systematische acties en roadblocks gebeuren in de wijk. Tot en met eind juni zullen ook systematische identiteitscontroles met bijhorende veiligheidsfouilles plaatsvinden in de Brugse Poort. Indien nodig zal deze termijn verlengd worden. Iedere bewoner kan dus aan een dergelijke controle worden onderworpen. De bewoners wordt om begrip gevraagd voor deze uitzonderlijke maatregel die noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Er wordt daarnaast ook ingezet op de panden waar dealers verblijven om de inbedding van criminelen in het sociale weefsel van de wijk tegen te gaan.

De Brugse Poort is een wijk met heel veel potentieel, betrokkenheid en engagement. We willen de wijk teruggeven aan de bewoners, en daarmee hun fierheid op de wijk. Dat begint met een veilige, leefbare wijk. Daartoe hebben we een breed pakket maatregelen klaar.

Mathias De Clercq , burgemeester

Afspraken met parket en DVZ

Bovenop het doorgedreven recherchewerk op basis van beeldvorming, hebben politie en parket afgesproken om ook het systeem van OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) toe te passen om de aanwezigheid van wapens en drugs nog sterker aan te pakken. Ook de FLEX-acties naar handelszaken toe, uitgevoerd door politie en diverse inspectiediensten, worden opgedreven in de Brugse Poort. Problematische handelszaken worden aangepakt. Dit kan resulteren in een bestuurlijke, desgevallend een gerechtelijke sluiting.

Met de Dienst Vreemdelingenzaken werd afgesproken dat er bijkomend zal worden ingezet op het opsluiten van illegale drugsdealers die actief zijn in de Brugse Poort in een gesloten centrum, desgevallend na (voor)hechtenis in de gevangenis. Van zodra de covid crisis het toelaat zal er overgegaan worden tot repatriëring van illegale criminelen.

Tijdelijk vaste camera’s en omvorming tot woonerf

Het Stadsbestuur installeert twee vaste tijdelijke camera’s op en rond het Seghersplein om druggebruik en -handel te ontraden. De politie kan de omgeving zo 24u/24 monitoren. Dit maakt een gerichte sturing van de ploegen mogelijk en verhoogt de ophelderingsgraad van misdrijven, zowel drugdealen als druggerelateerd geweld. De Stad gaat ook werken aan de opwaardering van het plein. Er is reeds bijkomende verlichting geplaatst om de veiligheid te verhogen en het plein zal met prioriteit worden omgevormd tot een woonerf om de parkeeroverlast aan banden te leggen.

Het Stadsbestuur engageert zich om verder in te zetten op de opwaardering van de hele wijk, en dit bottom-up in nauwe samenspraak met de bewoners. Met Brugse Poort 2.0 bouwt het stadsbestuur verder op het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor Brugse Poort met ondermeer de herwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat, de realisatie van de Meibloemsite, een ontmoetingsruimte voor Malem en de heraanleg van het Kettingplein en de Leiekaai. Het gaat om een totale investering van 4,1 miljoen euro.

Kordate aanpak sluikstorten en snelheid  

IVAGO en het Dienstenbedrijf Sociale Economie zetten sterk in op netheid in de buurt. Dagelijks zetten ze 11 voltijdse medewerkers in voor het proper houden van de Brugse Poort. Zowel het Seghersplein als de Bevrijdingslaan worden dagelijks manueel geveegd. Daarnaast passeert minstens een keer per week ook de veegmobiel. De inspanningen in de strijd tegen sluikstort worden opgevoerd. Er worden extra mobiele camera’s ingezet op hotspots. De Gemeenschapswacht-Vaststellers zetten hun opsporingen naar identiteiten van de sluikstorters verder.

Ook tegen snelheidsovertreders in de wijk wordt streng opgetreden: het aantal controles op overdreven snelheid wordt verder opgedreven. Met het parket is eerder al afgesproken dat er bij gevaarlijk en asociaal rijgedrag nog sneller kan worden overgegaan tot het intrekken van het rijbewijs en zelfs immobilisatie of inbeslagname van het voertuig.