Gecen­tra­li­seer­de opvang met begeleiding als humane totaal­op­los­sing voor (clandestien) mobiel wonen

De Stad Gent wil komen tot een totaaloplossing voor alle terreinen waar momenteel mensen in mobiele woonwagens, caravans of barakken wonen.

Het Gentse stadsbestuur wil zo spoedig mogelijk, onder meer ter vervanging van het project Hurstweg, een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding inrichten voor mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken wonen. Hiermee streeft het stadsbestuur een totaaloplossing voor alle bewoners en terreinen na. Het project houdt in dat de diverse plaatsen waar nu mobiel clandestien wordt gewoond op het openbaar domein zullen worden ontruimd.

Opzet

De Stad Gent wil komen tot een totaaloplossing voor alle terreinen waar momenteel mensen in mobiele woonwagens, caravans of barakken vaak in erbarmelijke omstandigheden wonen, waaronder aan de Hurstweg. Het stadsbestuur kiest voor een humane oplossing met gecentraliseerde opvang, in een gebouw of in tijdelijke wooncontainers. Zo wordt een einde gemaakt aan verschillende kampementen in de stad waar clandestien mobiel wordt gewoond.

Duidelijke keuze

Intra-Europese migranten die momenteel clandestien in Gent in mobiele woonwagens of barakken wonen krijgen de keuze tussen ofwel instappen in het huisvestingstraject met een verplicht begeleidingstraject ofwel ondersteuning voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. In beide gevallen worden de bewoners en hun keuze geregistreerd. Gedurende het traject blijft het aanvaarden van begeleiding een voorwaarde om in het traject te blijven. Wie nu in een mobiele woonwagen of barak woont, en bekend is bij de opstart van het project, kan op die manier intensief begeleid worden met het oog op doorstroming naar een stabiele leefsituatie op vlak van wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie. De gecentraliseerde opvang kan bestaan uit een gebouw maar ook uit een site met wooncontainers. In beide gevallen worden wagens en caravans geweigerd.

Duurtijd

Het project loopt maximum 3 jaar. Er wordt getracht om de mensen maximaal te laten doorstromen naar bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten. Voor bewoners die na afloop van het traject niet zijn doorgestroomd of niet opgevangen werden binnen andere initiatieven, wordt geen verlenging toegestaan.

Samenwerking externe partner

De werking met betrekking tot de eerste 3 B’s (Bed-Bad-Brood) wordt via een oproep aan een externe partner uitbesteed. Stad Gent wil een 24/7-werking garanderen. Stadsdiensten en andere partners staan in voor de vierde B (Begeleiding). Voor de locatie loopt momenteel een interne oefening binnen Groep Gent en tegelijkertijd bevraagt de Stad ook de private markt en het middenveld naar mogelijkheden. Dit nieuwe initiatief komt bovenop en niet in de plaats van de ambities inzake BBB+ die het stadsbestuur in het bestuursakkoord heeft neergeschreven.

Handhaving

Het project houdt in dat de diverse plaatsen, waar nu clandestien mobiel gewoond wordt, op het openbaar domein of op gronden in bezit van de Groep Gent, worden ontruimd. Handhaving zal steeds op een humane wijze gebeuren met de nodige begeleidende gesprekken en de nodige tijd om het terrein zelf te kunnen verlaten. Hierna wordt clandestien mobiel wonen niet meer getolereerd. Naar analogie met het antikraakbeleid van de Stad Gent wordt een flankerend beleid uitgewerkt om private eigenaars te ondersteunen die geconfronteerd worden met ongewenste innames van hun sites.

Hurstweg

De gebruiksovereenkomst met De Lijn voor de site Buitensingel/Hurstweg loopt eind augustus af. Het stadsbestuur heeft aan de Raad van Bestuur van De Lijn een schrijven gericht met de vraag tot tijdelijke verlenging van de huidige overeenkomst met een half jaar tot uiterlijk 29 februari 2020. Dat geeft het stadsbestuur de tijd om de nieuwe gecentraliseerde opvang te realiseren en zo een einde te maken aan het her en der wonen in caravans of kampementen op het grondgebied van Stad Gent.