Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.

Inhoud

Waar gaat het over?

Als gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de verspreider aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Deze opsomming is niet limitatief.

Onder niet-geadresseerd wordt ook verstaan, collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding.

Onder verspreiding wordt verstaan het bedelen in brievenbussen evenals het uitdelen of het ter beschikking stellen van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten op de openbare weg zoals onder meer door aanbod in een display op de openbare weg of door persoonlijke afgifte.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft aan de drukker om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product te produceren.

Wanneer?

Ten laatste 14 kalenderdagen na de verspreiding van het eerste exemplaar. Degene die geen aangifteformulier gekregen moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 3 van het reglement 'Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken'.

De belasting bedraagt: 

Tarief in euro per exemplaar  2020   2021   2022   2023   2024   2025 
Drukwerk tot en met 25g 0,020 0,020 0,021 0,021 0,021 0,022
Drukwerk van 26g tot en met 50g  0,030 0,031 0,031 0,032 0,032 0,033
Drukwerk van 51g tot en met 100g 0,040 0,041 0,041 0,042 0,043 0,044
Drukwerk van meer dan 100 g en gelijkgestelde producten 0,050 0,051 0,052 0,053 0,053 0,054
Minimumbelasting 40 41 41 42 43 44

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. De aangifte gebeurt ten laatste 14 dagen na de verspreiding van het eerste exemplaar.

Meldingen

Bij verspreidingen op de openbare weg moet de belastingplichtige ten laatste vijf werkdagen vóór de geplande bedeling het tijdstip en de locatie van de verspreiding melden aan de Stadsbelastingen – Departement Financiën, Botermarkt 1 te Gent of via e-mail.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld:

 1. de verspreidingen met een totale oppervlakte van hoogstens A4, uitgezonderd de verspreidingen via persoonlijke afgifte op de openbare weg;
   
 2. de verspreidingen met een gewicht minder dan 8g, uitgezonderd de verspreidingen via persoonlijke afgifte op de openbare weg;
   
 3. de verspreiding waarvan in artikel 4 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen of kandidaten die op de verkiezingslijst voorkomen in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag;
   
 4. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het aanvragen of de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging zoals bedoeld in artikel 309 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
   
 5. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het indienen van een burgerinitiatief op de agenda van een gemeenteraad en de bespreking ervan op de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 304 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
   
 6. verspreidingen waarvan de in Artikel 4 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van een Gentse vereniging of bewonersgroep en in hoofdzaak verband houdt met informatie en/of opinievorming aangaande milieubescherming, natuurbehoud, aspecten van stedenbouw, ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling;
   
 7. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product uitsluitend verband houdt met:
 • de bekendmaking van de jaarlijkse dekenijfeesten;
 • de werking in het kader van het project 'wijk aan zet'.

Regelgeving

Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken