Deontologische commissie

Wat doet de deontologische commissie? Hoe is deze samengesteld? Wat als je inbreuken tegen de deontologische code hebt vastgesteld?

De deontologische code biedt een houvast aan de lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen. Deze code voorziet ook in de oprichting van een deontologische commissie die oordeelt over klachten en meldingen over de inbreuken op deze deontologische code. De commissie kan hierover ook advies uitbrengen.

Wie zetelt in de deontologische commissie?

De gemeente- en OCMW-raad stelden de deontologische commissie samen. Ze bestaat zowel uit afgevaardigden die door de politieke fracties - waaruit de gemeenteraad is samengesteld - zijn aangeduid, als uit evenveel onafhankelijke experten.

Onafhankelijke experten

 • De heer Henri Heimans, voorzitter, magistraat op rust van het hof van beroep
 • Mevrouw Lieve Moors, plaatsvervangend voorzitter, magistraat op rust van het arbeidshof
 • Mevrouw Marian Verbeek, VVSG
 • De heer Karel Van Keymeulen, journalist op rust
 • De heer Nicolas Bouteca, UGent
 • De heer Herwig Reynaert, UGent
 • De heer Koenraad De Ceuninck, UGent
 • Mevrouw Rita Passemiers, gewezen Ombudsvrouw Stad Gent

Politieke afvaardiging

 • De heer Sven Taeldeman, voor de sp.a-fractie
 • Mevrouw Mieke Valcke, voor de Groen-fractie
 • De heer Daniël Vuylsteke, voor de Open Vld-fractie
 • Mevrouw Elke Sleurs, voor de N-VA-fractie
 • De heer Siegfried Bracke, voor de N-VA-fractie
 • De heer Stijn De Roo, voor de CD&V-fractie
 • De heer Johan Deckmyn, voor de Vlaams Belang-fractie
 • De heer Tom De Meester, voor de PVDA-fractie

Hoe kan je een melding of klacht indienen bij de deontologische commissie?

Je kan een klacht of melding over inbreuken op de deontologische code schriftelijk doorgeven aan de algemeen directeur of de voorzitter van de commissie. Je vermeldt hierbij het volgende:

 • uw voornaam, naam en adres;
 • het voorwerp van de melding of de klacht en de stukken waarin de controleerbare feiten maximaal worden aangetoond;
 • eventueel de vermelding van de artikelen die zijn overtreden en hoe deze werden overschreden;
 • de voornaam en naam van de lokale mandataris of andere persoon waarover de melding of de klacht gaat.

Hoe gaat het verder met jouw klacht of melding?

De algemeen directeur maakt jouw klacht of melding onmiddellijk over aan de voorzitter van de deontologische commissie. De voorzitter roept de commissie samen binnen de 30 dagen na ontvangst van de melding of klacht. Tijdens de eerste bijeenkomst spreekt de commissie zich uit over de ontvankelijkheid van de klacht.

Als een klacht of melding ontvankelijk is, zal de algemeen directeur de betrokken lokale mandataris (of de andere betrokken persoon) hiervan op de hoogte brengen en meedelen waar en wanneer hij/zij inzage in de stukken kan nemen.

De voorzitter zal zowel de klager als de betrokken lokale mandataris of andere persoon op de hoogte brengen van de plaats, dag en uur van de zitting. Hij deelt hen mee dat ze uitgenodigd worden om te worden gehoord, desgevallend in aanwezigheid van hun raadsman/raadsvrouw. Eventueel kunnen ook getuigen worden uitgenodigd op de zitting.

Verder info over deze procedure, vind je terug in het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie (hoofdstuk 2).

Contactgegevens:

E-mail: deontologische.commissie@stad.gent
Tel: 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning)