kinderopvang.jpg

Visie op kinderopvang

Ontdek de visie van Stad Gent op kinderopvang. Je vindt hier ook onze huishoudelijke reglementen.

Warme omgang tussen begeleider en kind

De sfeer van warmte en geborgenheid in de opvang, die nodig is voor een goede ontwikkeling, wordt vooral door de begeleider bepaald. De individuele momenten van aandacht geven bij eten, slapen en verzorgen, worden benut om tot een echt persoonlijk contact met de kinderen te komen. Hierbij houden we rekening met het ritme, de persoonlijkheid en de ‘eigen’-aardigheden van elk kind.

Naast individuele begeleider is de opvoeder in het kinderdagverblijf / peutertuin / gezinsopvang ook groepsleider, organisator en animator van de groep. Tot de taken van de begeleider hoort ook:

  • Regelmatig nieuw spelmateriaal aanbieden
  • Eetmoment rustig en sfeervol laten verlopen
  • Nieuwe spelletjes inbrengen
  • Leeshoek inrichten 
  • Oog hebben voor vriendschappen en ruzies

Zo leren kinderen rekening houden met anderen, helpen, delen, vriendjes maken en ruzies bijleggen. Vaak werken we met verticale leeftijdsgroepen, zodat de kleintjes leren van de ouderen, die op hun beurt leren omgaan met en zorgen voor de kleintjes.

De professionele begeleiders blijven via bijscholing en teamwerking op de hoogte van nieuwe inzichten rond groepsopvang.

Kindvriendelijk interieur

De inrichting van de leefruimte van kinderen bepaalt voor een groot deel hoe kinderen spelen, zich gedragen en zich ontwikkelen. Daarom wordt de leefruimte zo ingericht dat ze uitnodigt en stimuleert tot zo divers mogelijk spel, maar ook kansen biedt om zich even terug te trekken uit de groep.

De speelruimtes zijn uitgerust met verschillende speelhoeken zoals een kussenhoek, kruiphoek en speelhuisjes in crèches; poppen-, lees- en constructiehoeken in peutertuinen; bouw-, knutsel- en ontdekhoeken in de dagverblijven. Daar krijgen de kinderen, binnen handbereik, een open aanbod aan divers spelmateriaal.

Nauwe samenwerking met de ouders

De kinderopvang van de Stad Gent wil de totale ontwikkeling van kinderen bevorderen. De opvoeding in de kinderdagverblijven, peutertuinen en (ST)IBO's (buitenschoolse opvang) of bij de onthaalouder vervangt de opvoeding thuis niet, maar vult ze aan. 

Een goede opvang van kinderen kan nauwelijks zonder een goede samenwerking met de ouders. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Samen met de ouders wennen aan de nieuwe omgeving, stimuleert het kind om zijn vertrouwen over te dragen aan de nieuwe opvoeder.

Ook de ouder zelf kan zo van nabij de begeleiders of onthaalouder en hun manier van werken leren kennen. In steeds meer kinderdagverblijven en peutertuinen worden regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd. Zowel informatie over de werking, uitwisseling van ideeën tussen ouders als het bespreken van een onderwerp eigen aan de leeftijd van de kinderen kunnen hierbij aan bod komen.

Overgang van thuis naar school

Voordat de kinderen hun eerste pasjes in de school zetten, bespreken we samen met de ouders hoe de overgang naar de kleuterschool en het kleuterdagverblijf zo vlot mogelijk kan verlopen. Is het kind nog niet eerder in de opvang geweest, dan raden we ouders aan hun kind in de schoolvakantie, voor het instapmoment in de kleuterschool, naar de buitenschoolse opvang in het (ST)IBO te brengen. Zo kan het kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving en de nieuwe opvoeders.

De buitenschoolse tijd is ook voor kleuters in de eerste plaats vrije tijd. Meer nog dan in de voorschoolse opvang zijn de woensdagmiddagen en de schoolvakanties in de (ST)IBO's de momenten om iets extra's te laten gebeuren in een niet-schoolse sfeer: een extra aanbod aan spelmateriaal, avontuurlijke activiteiten of een boeiende uitstap staan op het programma.

Meer lezen?

Huishoudelijk reglement