Subsidie voor de introductie van autodelen in de rand van Gent

Krijg een subsidie als autodeelorganisatie voor het introduceren van autodelen in de rand van Gent. Ontdek de voorwaarden.

Inhoud

Waar gaat het over?

In de rand van Gent (buiten de R40) is er minder aanbod van autodeelwagens dan in het centrum van Gent. Stad Gent brengt hier graag verandering in en subsidieert daarom erkende autodeelorganisaties, zodat zij:

 • onderzoeken wat de nood en haalbaarheid is van een aanbod autodelen buiten de R40;
 • de kansen en drempels in kaart brengen van die buurten;
 • voorzien in een aanbod van autodeelwagens (als proefproject).

Wat zijn de voorwaarden?

 • De autodeelorganisatie creëert een bijkomend autodeelaanbod in de buurten waar autodelen nog onbekend of ondervertegenwoordigd is. Specifiek voor buurten in de rand van Gent, buiten de R40 en de omgeving Gent Sint-Pieters.
 • Per werkingsjaar kunnen maximaal 2 aanvragers een subsidie ontvangen voor eenzelfde buurt.
 • De aanvrager kan per werkingsjaar maximum 1 subsidie ontvangen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt per aanvrager maximaal 15.000 euro per werkingsjaar. Het subsidiebedrag hangt af van de grootte van het ingediend project en kan nooit hoger zijn dan de effectieve uitgaven.

Wat heb ik nodig?

Een plan van aanpak bestaande uit

 • Overzicht van de actie(s) volgens het SMART principe
  • Specifiek: wat wil men bereiken, wie wordt betrokken, welke middelen zijn nodig, …;
  • Meetbaar resultaat: wat is het systeem om te bepalen in welke mate het doel bereikt wordt, is er een nulmeting, wat zijn de indicatoren die bewaakt worden,… Dit bevat minimaal:
   • Het beoogd aantal nieuwe deelwagens;
   • Het beoogd aantal nieuwe autodelers;
   • Het beoogd aantal gereden kilometer per deelwagen.
  • ​​​​​​​Activerend: nodigt het plan van aanpak uit tot actie en is het voldoende resultaatgericht;
  • Realistisch: is het doel haalbaar en realistisch;
  • Tijdsgebonden: er is een goede planning.
 • De inspanningen voor het ondersteunen en promoten van autodelen in de gekozen buurt.
 • De beoogde impact op de buurt.

Meer info vind je in het aanvraagformulier.

Hoe aanvragen?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Let op: Bereid je aanvraag voor a.d.h.v. dit document, zo kan je het formulier snel invullen. Vraag de subsidie voor het 1e werkingsjaar – van 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2024 - uiterlijk 31 maart 2023 aan. Binnen de 5 werkdagen ontvang je een ontvangstmelding.

Beoordeling en beslissing

De Stad Gent gaat de ontvankelijkheid na van de ingediende aanvragen en beoordeelt deze a.d.h.v. de criteria zoals opgenomen in het reglement. Dit gebeurt uiterlijk 30 april 2023. Vervolgens beslist het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk in de maand voor de start van het werkingsjaar, over jouw subsidieaanvraag. De vermelde termijnen zijn richtdata. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact op via mobiliteit.autodelen@stad.gent.