Huidige wettelijke kader

Overzicht van het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan van The Loop.

Stad Gent en de projectpartners hebben in 2021 een nieuwe visie voor de ontwikkeling van The Loop uitgewerkt. Die visie wordt nu verder uitgewerkt en zal leiden tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP.

Voor projecten die vandaag een vergunning aanvragen geldt echter nog het huidige RUP Handelsbeurs. Onderstaande kaart geeft je een snel overzicht van welke functies er waar in The Loop kunnen komen volgens het huidige RUP. Het hele gebied is daarbij onderverdeeld in 18 velden. Gedetailleerde info over deze velden vind je onder de kaart.

Overzicht velden

Veld 1 (tussen R4 en Pégoudlaan)

In de bocht van de R4 naar de Pégoudlaan is er plaats voor ongeveer 50 appartementen, kantoorachtigen en groen. Kantoorachtigen zien eruit als kantoren, maar hebben niet meteen een administratieve of dienstverlenende functie. Voorbeelden zijn labo’s of onderzoekscentra. Het behoud van de bestaande natuur is in dit gebied van groot belang.

Veld 2 (nabij de Ringvaart)

Dit veld vormt samen met veld 4 een open, groene zone. Bestaande waterlopen worden in de omgeving geïntegreerd, de oevers krijgen een ecologische aanleg en beheer. Een wandel- en fietspad zal het gebied op een vlotte manier verbinden met Maria Middelares. Ook het station Gent Sint-Pieters zal makkelijk met de fiets te bereiken zijn.

Veld 3 (Vossenbos, tussen Pégoudlaan en R4)

In de bocht van de Pégoudlaan richting buitenring komen appartementen en kantoorachtigen, temidden het groen. De gebouwen zijn maximaal vier bouwlagen hoog en komen zo dicht mogelijk tegen de ontsluitingsweg te staan.

Dit project, dat de naam Vossenbos draagt, telt in totaal ongeveer 180 woningen. Daarvan zijn er 36 bescheiden woningen. Sogent heeft de ambitie om deze woningen 20 procent goedkoper dan de marktprijs te verkopen aan mensen die aan bepaalde criteria voldoen. Nog eens 36 woningen zijn sociale woningen.

Veld 4 (nabij de Ringvaart)

Dit veld vormt samen met veld 2 een open, groene zone. Bestaande waterlopen worden in de omgeving geïntegreerd, de oevers krijgen een ecologische aanleg en beheer. Een wandel- en fietspad zal het gebied op een vlotte manier verbinden met Maria Middelares. Ook het station Gent Sint-Pieters zal makkelijk met de fiets te bereiken zijn.

Veld 5 West (tussen Louis Blériotlaan en Pégoudlaan)

In de zone nabij de Louis Blériotlaan komen kantoorachtigen en in beperkte mate woningen voor kortverblijf. Dat kunnen bijvoorbeeld hotels of studentenverblijven zijn. De gebouwen hebben een maximale hoogte van zes bouwlagen. Eén gebouw, tegen de Pégoudlaan, mag tien bouwlagen, of ongeveer 30 meter, hoog zijn. Een groenstrook sluit aan op het groen in de aansluitende zones.

Veld 5 Oost (tussen Pégoudlaan en Crombezlaan)

In de zone ten noorden van de beurshallen komen kantoorachtigen. De gebouwen hebben een maximale hoogte van zes bouwlagen. Deze plek geniet nog volop mee van het groen aan de noordzijde ervan.

Veld 6 Poortakkerstraat

Aan de noordwestelijke kant van The Loop komt een lokaal bedrijventerrein voor kantoorachtigen. Dit sluit aan op het bestaande, meer zuidelijk gelegen, terrein met productiebedrijven, dienstverlenende bedrijven, groothandel en showrooms langs de Poortakkerstraat.

De gebouwen zijn maximaal 5 bouwlagen hoog. Bij de inplanting ervan gaat veel aandacht naar het behoud van de natuur.

Veld 7 (Louis Blériotlaan)

Aan de oostzijde van de Louis Blériotlaan, tussen de bestaande bedrijven langs de spoorweg en de toekomstige kantoren centraal in het gebied, komen kantoorachtigen en in mindere mate woningen voor kortverblijf. De gebouwen zijn maximaal vier bouwlagen hoog.

Veld 8 (Pégoudlaan, tegenover Flanders Expo)

Rechttegenover Flanders Expo, aan de andere kant van de Pégoudlaan, komen vooral kantoren. In mindere mate is er plaats voor kantoorachtigen en kortverblijf. Gemiddeld zijn de gebouwen maximaal zes bouwlagen hoog. Langs de Pégoudlaan zijn enkele torens van 15 tot 27 bouwlagen toegelaten. Die maken deel uit van de torenrij langs de westelijke zijde van deze weg.

Velden 9 en 10 (Flanders Expo)

Hier bevinden zich vandaag de hallen van Flanders Expo. In de toekomst kunnen ze uitbreiden en aangevuld worden met bijhorende functies, zoals congres- en receptiezalen, polyvalente ruimtes en horeca. Ook andere grootschalige initiatieven, zoals een extra evenementenhal, kunnen op deze plek verrijzen.

Veld 12 (tussen Flanders Expo en Ikea)

De zone tussen Ikea en Flanders Expo vormt het hart van dit nieuwe stadsdeel. Op deze plek komt een Design Outlet Center. Dit moet een aanvulling worden op het bestaande aanbod van winkels in Gent. In deze zone komen ook nieuwe kantoren en is er plaats voor ontspanning. In mindere mate zijn er kantoorachtigen en woningen voor kortverblijf gepland.

Om beide kanten van de Pégoudlaan met elkaar te verbinden, kan in deze zone een brug worden gebouwd over de Pégoudlaan heen. Alle functies sluiten aan op een hoger gelegen dek langs beide zijden van de weg. Extra parkeerplaatsen komen onder dit dek.

Dit gebied is een van de grootste private ontwikkelingen in Gent, goed voor meer dan 2000 extra voltijdse en deeltijdse jobs.

Veld 13 (tussen Blériotlaan en Pégoudlaan)

In de zuidelijke bocht van de Pégoudlaan in de richting van de Louis Blériotlaan komen kantoorachtigen en in mindere mate woningen voor kortverblijf. De gebouwen zijn maximaal 5 bouwlagen hoog.

Veld 14 (tussen Blériotlaan en Pégoudlaan)

Rechttegenover Ikea, aan de andere kant van de Pégoudlaan, komen kantoren. De gebouwen zijn maximaal zes bouwlagen hoog, maar langs de Pégoudlaan zijn enkele torens van 15 tot 27 bouwlagen toegelaten. Die maken deel uit van de torenrij langs de westelijke zijde van deze weg.

Veld 15 (Ikea)

In december 2008 opende Ikea een vestiging op deze plek. Op dat moment was het de grootste Ikea-winkel van het land.

Velden 11 en 16 (nabij Derbystraat, Poolse-Winglaan en Putkapelstraat)

In deze overgangszone tussen Flanders Expo en de rand van het gebied komen appartementen en kantoorachtigen. De appartementsgebouwen sluiten aan op de bestaande woonwijk, de kantoren komen langs de ringweg te liggen. Gebouwen zijn maximaal 5 bouwlagen hoog, en worden lager naarmate ze dichter bij de bestaande woonzone liggen. Het autoverkeer verloopt via een weg die parallel met de ringweg loopt, voor voetgangers en fietsers komen er extra paden in de richting van de naburige woonwijk.

Veld 17 (kantoortoren)

Ook rechttegenover de Arteveldetoren komt een kantoortoren. Deze krijgt een hoogte van minimaal 15 en maximaal 27 bouwlagen, goed voor 23.400 m² kantoren en 7200 m² kantoorachtigen.

Veld 18 (Arteveldetoren)

Tussen de gebouwen van Ikea, de Kortrijksesteenweg en de afrit van de E40 staat de Arteveldetoren. Dit kantoorgebouw, waar de hoofdzetel van KBC huist, is met zijn 118,5 meter en 27 verdiepingen de hoogste toren van Gent. De toren werd ingehuldigd op 20 april 2012.