Subsidies voor klimaatadaptieve ingrepen

Gentse inwoners en bedrijven krijgen subsidies voor ontharden, aanleggen van een groendak en opvangen en infiltreren van regenwater.

Waarover gaat het?

Met deze uitgebreide reeks subsidies wil de Stad Gentenaars aanmoedigen om allerhande klimaatadaptieve ingrepen uit te voeren op privaat terrein. Op die manier wordt het voor de Gentenaar eenvoudiger om zich beter voor te bereiden op extreme weersomstandigheden zoals piekbuien, droogte en hitte. 

De ingrepen gaan van het aanleggen van een groendak tot het opvangen en laten infiltreren van regenwater. Als je regenwater vasthoudt op de plaats waar het valt, zullen enerzijds wateroverlast en anderzijds droge bodems minder vlug optreden. Minder verharding en meer beplanting zorgen niet enkel voor een betere waterhuishouding maar brengen ook verkoeling op zeer warme dagen.  

De subsidie is voor alle Gentenaars, bedrijven, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en verenigingen. Zowel eigenaars als niet-eigenaars, met toestemming van de eigenaar.  

Je kan de subsidie aanvragen tot en met 15 november 2025. 

Meer info en inspiratie. 

Waarvoor krijg je een subsidie?

Vóór dit subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen kon je al rekenen op een subsidie voor: 

 • Aanleg van een groendak van minstens 6m². Ook een tuinhuis of garage met een dak van minstens 6m² komt in aanmerking. 

 • Stabiliteitsonderzoek van een plat dak om na te gaan of je dak stevig genoeg is.  

Daar komen volgende ingrepen bij: 

 • Ontharden: uitbreken van verhardingen in functie van meer groen en infiltratie. 

 • Hemelwaterinstallatie voor hergebruik van regenwater: het vrijwillig plaatsen van een regenwaterput, -tank of -zak of optimaliseren van een bestaande installatie in functie van een hoger hergebruik.  

 • Boven- of ondergrondse infiltratievoorziening (boven de wettelijke verplichtingen) zoals een wadi, infiltratiebuis of kratten

Wat zijn de voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor elk van de ingrepen: 

 • Je voert de ingreep uit op privaat terrein en op Gents grondgebied.  

 • Je voert de ingreep uit na 1 januari 2023. 

 • Je doet de subsidieaanvraag maximum 1 jaar na factuurdatum. 

 • De ingreep is structureel en heeft een permanent of definitief karakter. Het blijft minstens 10 jaar na oplevering behouden en onderhouden. 

 • De ingreep is uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap- ofwel door jezelf, ofwel door een aannemer- en geeft geen nadelige gevolgen voor de omliggende percelen. De subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de goede werking ervan.  

 • Je kreeg nog geen subsidie voor hetzelfde groendak op basis van dit reglement of het ‘Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2024’ dat met het nieuwe reglement wordt opgeheven. 

 • Je kan meerdere ingrepen – eventueel via aparte aanvragen - tot een maximum subsidiebedrag van 50.000 euro per perceel cumuleren. Kreeg je al subsidies via het vorige ‘Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2024’, dan worden die mee in rekening genomen voor de berekening van het maximum subsidiebedrag. 

Voor elk van de ingrepen gelden daarnaast nog bijkomende voorwaarden. Je leest er meer over in het reglement

Hoeveel bedragen de subsidies?

Deze tabel geeft een overzicht van alle subsidies voor klimaatadaptieve ingrepen.
Voor alle subsidiebedragen geldt: als de reële kostprijs lager is dan het subsidiebedrag, dan bedraagt het subsidiebedrag de reële kostprijs voor btw-plichtigen en de reële kostprijs incl. btw voor niet-btw plichtigen.

Wat heb je nodig om de aanvraag te doen?

Particulieren: sturen alle bewijsstukken mee zoals aangegeven in het aanvraagformulier. 

Niet-particulieren: als het totaal van de aangevraagde subsidies op dit nieuwe reglement en het vorige subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2024, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014, meer dan 25.000 euro bedraagt, sturen zij ook 

 • een balans, 
 • een resultatenrekening, 
 • een verslag betreffende beheer en financiële toestand mee. 

Hoe en wanneer doe je de aanvraag?

Je vraagt de subsidie aan na uitvoering van de werken. Dat kan op twee manieren: 

Gemakkelijk en snel 

 • Vul het online aanvraagformulier in. 

 • Laad de bewijsstukken op. 

 • Je kan online ondertekenen via een token of elektronische identiteitskaart. 

 • Je aanvraag is klaar voor behandeling. 

Minder snel 

 • Download het aanvraagformulier, druk af en vul in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat via milieuenklimaat@stad.gent

 • Voeg de bewijsstukken toe. 

 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent. 

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en brengt je op de hoogte van de beslissing. Eventueel kan ze bijkomende bewijsstukken opvragen of de werken controleren. 

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is? 

 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen. 

Regelgeving

Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen voor de periode 2023-2025

Subsidies voor klimaatadaptieve ingrepen