Bedrijven en waterschaarste

Over hergebruik van bemalingswater, meldingsplicht bij het onttrekken van grondwater en gezuiverd afvalwater van Aquafin voor bedrijven.

De voorbije jaren hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. Bij hoge temperaturen en gebrek aan regen dalen de grondwaterstanden en de peilen en debieten van de waterlopen snel. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat dan achteruit en verschillende waterlopen dreigen uit te drogen. De voorraad grondwater, oppervlaktewater en leidingwater neemt dan af en er is risico op waterschaarste.
Als gevolg van deze toestanden gelden volgende maatregelen voor bedrijven.

Meldingsplicht als je water onttrekt

Als je water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet je dit melden aan de waterloopbeheerder. Op die manier kunnen we nagaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Na melding is de toelating 1 maand geldig. Voor permanente installaties voor wateronttrekking heb je een machtiging nodig. Er zijn ook enkele uitzonderingen waarvoor geen melding nodig is, zoals weidepompen voor het drenken van dieren.

Je kan de melding vlot doen via het e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer info over deze nieuwe wetgeving.

Hergebruik van bemalingswater bij bouwwerven

Op een aantal werven waar grondwater wordt opgepompt, is de aannemer verplicht om het opgepompte grondwater, indien mogelijk, gratis ter beschikking te stellen aan buurtbewoners. Een affiche ter plaatse duidt de maatregel aan. Duizenden liters water kunnen zo nuttig gebruikt worden.

Dit gaat bijvoorbeeld over werven voor kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten of funderingen, of rioleringswerken. Om bij dit type werken een uitgraving of bouwput te maken, is het tijdelijk nodig om de grondwatertafel te verlagen. Bij zogenaamde ‘bemalingen’ wordt het opgepompte grondwater bij voorkeur terug in de bodem gebracht. In steden is dit vaak niet mogelijk door een gebrek aan ruimte. Dan wordt het opgepompte grondwater rechtstreeks geloosd in beken, rivieren of in de riolering. Zo gaan duizenden liters water per dag verloren.

In Gent wordt het water waar mogelijk opgevangen voor hergebruik, voorafgaand aan het lozen bij dit type bouwwerven. De aannemer moet het onder voorwaarden mogelijk maken dat buurtbewoners het water gratis kunnen aftappenDat kan alleen als het grondwater niet vervuild is door een verontreinigde bodem. Het water is sowieso niet geschikt voor menselijke consumptie en het gebruik ervan is op eigen risico. Het kan gebruikt worden voor het begieten van planten

Aquafin stelt gezuiverd afvalwater ter beschikking

Bedrijven die water nodig hebben dat geen drinkwaterkwaliteit behoeft, kunnen bij Aquafin terecht.
Het gezuiverd afvalwater stroomt normaal gezien na de zuivering terug in een waterloop. Maar bedrijven kunnen het water bijvoorbeeld gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koelwater. Het gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Dit water is niet geschikt voor menselijke consumptie of voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is.

Opgelet:

  • Bij ernstige droogte kan beslist worden dat dit gezuiverd afvalwater niet langer ter beschikking gesteld wordt van bedrijven of landbouwers, maar rechtstreeks naar de waterlopen gestuurd wordt om te voorkomen dat deze teveel uitdrogen. 
  • Het gezuiverde afvalwater komt momenteel niet in aanmerking voor gebruik in land- en tuinbouw (de bevloeiing van akkers en velden, irrigatiewater in serres,…). Dit omwille van verstrengde Europese normen voor pathogenen en omwille van de onzekerheid over de aanwezigheid van PFAS in het afvalwater. Meer info op de website van Aquafin.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering zullen droge periodes vaker voorkomen. Het risico op waterschaarste neemt daardoor toe. Zuinig omgaan met water helpt om verdere waterschaarste te vermijden of te beperken.

Wil je weten hoe Gent zich aanpast? Lees het hoofdstuk Klimaatadaptatie uit het Gentse Klimaatplan 2020-2025