Stad Gent werkt verder aan propere binnenwateren

Stad Gent en Farys brachten 537 lozingspunten in kaart en starten met een plan om ze te saneren.

Afvalwater hoort thuis in de riolering en niet in de Gentse binnenwateren. Toch zijn er nog plaatsen waar afvalwater, soms onbedoeld, in het oppervlaktewater terechtkomt. Stad Gent en Farys brachten deze lozingspunten in kaart en starten met een plan om ze te saneren. Dat is nodig om de waterkwaliteit en het leefmilieu te verbeteren.

537 lozingspunten

De Vlaamse milieuwetgeving verbiedt het lozen van afvalwater in oppervlaktewater wanneer de openbare weg voorzien is van openbare riolering. Daarom kreeg een studiebureau de opdracht om alle lozingspunten van afvalwater in de Gentse binnenwateren binnen de stadsring (R40) te inventariseren.

De inventarisatie bracht 537 lozingspunten aan het licht bij huizen die rechtstreeks aan de waterloop grenzen. Het gaat vermoedelijk om 243 lozingspunten van regenwaterafvoer, 159 lozingspunten van droogweerafvoer (of sterk geconcentreerd afvalwater) en 135 lozingspunten waarvan de aard voorlopig onbepaald blijft.

Eerst de Lieve

Het plan van aanpak voor de sanering van de lozingspunten concentreert zich in een eerste fase op lozingen in de Lieve bij private woningen. De Lieve is een doodlopende riviertak met een beperkte doorstroming en volledig in beheer van de Stad.

De Lieve is een belangrijke toeristische trekpleister, waar we hard werken aan groene oevers. Een goede waterkwaliteit is dus zeer belangrijk voor deze waterloop.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte 

Gratis plaatsbezoek

Afvalwater lozen in de Lieve is verboden, maar meestal gaat het niet om kwaad opzet. Eigenaars weten niet altijd waar hun afvoerstelsel loopt en waar hun private riolering aansluit op het openbaar domein. Eigenaars van huizen waarvan de Stad Gent vermoedt dat er via of onder het gebouw afvalwater geloosd wordt in de Lieve, krijgen daarom binnenkort een brief in de bus. Het gaat om 32 locaties. De Stad Gent zal samen met Farys de betrokken eigenaars begeleiden in de te ondernemen stappen.

De Stad Gent biedt eigenaars een gratis plaatsbezoek aan. Tijdens zo’n bezoek wordt het private rioleringsstelsel in kaart gebracht door middel van rookproeven of bioafbreekbare kleurstoffen. De Stad neemt de kosten voor dit plaatsbezoek voor haar rekening. De kosten voor een correcte aansluiting en keuring van de privéwaterafvoer blijven wel ten laste van de eigenaar.

Groene clusters

Ook andere eigenaars met hoge prioriteit voor rioolaansluiting ontvangen binnenkort een brief. Het betreft de zogeheten groene clusters. De Vlaamse regering keurde zoneringsplannen goed die bepalen welke woningen aangesloten moeten worden op de openbare riolering. Het gaat hier om 65 locaties binnen Gent en haar deelgemeenten.

Deze eigenaars krijgen één gratis keuring van hun privéwaterafvoer na hun aansluiting op de riolering. Op vraag van de eigenaars kan ook een contactpersoon van Farys ter plaatse komen om meer uitleg te geven en de mogelijkheden tot aansluiting te overlopen.

Verder tonen de zoneringsplannen ook duidelijk waar de riolering nog rechtstreeks loost in de waterlopen. Ook deze locaties worden stelselmatig aangepakt.