Wat doet de overheid voor propere lucht?

Wat doen Europa, Vlaanderen, de Provincie en de Stad voor een goede luchtkwaliteit? Lees ook meer over het Actieplan fijn stof en NO2.

Wat doet Europa?
Wat doet Vlaanderen?
Wat doet de Provincie Oost-Vlaanderen?
Wat doet de Stad Gent?
Wat kan je zelf doen?

 

De kwaliteit van lucht is grensoverschrijdend. De luchtvervuiling in België draagt bij tot de problemen in onze buurlanden, net zoals de luchtvervuiling uit die landen de luchtkwaliteit in België beïnvloedt. Een grensoverschrijdende aanpak op verschillende beleidsniveaus is dus noodzakelijk.

Wat doet Europa?

Op Europees niveau is de Europese Richtlijn voor Luchtkwaliteit van groot belang. Deze richtlijn formuleert een strategie om in Europa:

 • de luchtkwaliteit via gemeenschappelijke methoden en criteria te beoordelen
 • de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen, te verhinderen of te verminderen;
 • correcte informatie te verzamelen en de bevolking hierover in te lichten, onder andere door middel van informatie- en alarmdrempels;
 • de goede luchtkwaliteit in stand te houden en die in andere gevallen te verbeteren.
 

Lees meer over

Europese richtlijn voor Luchtkwaliteit PDF (198.46 KB)

Wat doet Vlaanderen?

Het beleid in Vlaanderen kadert hoofdzakelijk in het internationale beleid, zoals het opmaken van luchtkwaliteitsplannen, regelgeving, sensibiliserende campagnes,...

Het luchtkwaliteitsbeleid binnen Vlaanderen wordt gecoördineerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan in voor het meten van de luchtkwaliteit. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Medisch Milieukundigen bestuderen de impact van het milieu op de gezondheid.

Wat doet de Provincie Oost-Vlaanderen?

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het internationaal en Vlaams beleid voor fijn stof. De provincie focust op het milieuvergunningenbeleid, energie- en klimaatbeleid, duurzame mobiliteit, duurzame bedrijven, gebiedsgerichte aanpak via het project Gentse Kanaalzone en samenwerking met en ondersteuning van lokale besturen.

Wat doet Stad Gent?

In mei 2016 werd het “Actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone” goedgekeurd. Verschillende partners slaan de handen in elkaar om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide moeten verminderen tussen 2016 en 2020.

De Stad Gent, het Havenbedrijf Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate stelden samen het plan op, gecoördineerd door de Vlaamse overheid. Het plan bevat concrete acties om de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen te verminderen. Daarnaast zijn er ook enkele acties om de kennisopbouw te vergroten.

Van de 58 nieuwe acties uit het plan behoren er 39 tot de sector vervoer, waaronder:

 • meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer
 • een verdere vergroening van het wagenpark
 • de invoering van een lage-emissiezone in Gent
 • de uitbreiding van het voetgangersgebied in Gent-centrum
 • goede fietsinfrastructuur in de haven
 • vergroening van de binnenvaart
 • faciliteren van CNG tanklocaties
 • bevorderen van modale verschuiving binnen goederenvervoer in het havengebied

 

 

Het "Actieplan fijn stof en NO2" is de opvolger van het Gentse Luchtkwaliteitsplan (2010-2015).

In Gent ligt het aantal verplaatsingen per auto nu nog ver boven die van andere vervoersmodi (fiets, te voet, openbaar vervoer). Het Mobiliteitsplan heeft een concreet tijdspad vastgelegd voor een leefbaarder evenwicht tussen de vervoersmodi.

Het Mobiliteitsplan bestaat onder meer uit een Circulatieplan, dat op 3 april 2017 werd ingevoerd, en een Parkeerplan, dat in de eerste helft van 2016 werd uitgerold. Het mikt op blijvende effecten op en naast de weg. Gent wordt hierdoor

 • beter bereikbaar en meer toegankelijk
 • kindvriendelijk en aangenaam
 • gezond en schoon
 • verkeersveilig

 

Wat kan je zelf doen?

De Stad Gent en andere overheden maken werk van propere lucht. Maar dat kunnen we niet alleen. Gezamenlijke inspanningen van de overheid én de burgers zijn het beste recept voor een betere luchtkwaliteit. Zuivere lucht is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ontdek wat je kan doen voor propere lucht in Gent.