Wat doet de overheid voor propere lucht?

Een goede luchtkwaliteit: met welke acties streeft Gent die na? En welk beleid voeren de hogere beleidsniveaus?

Stad Gent meet de luchtkwaliteit in Gentse straten

De kwaliteit van onze lucht is grensoverschrijdend. Verschillende beleidsniveaus werken dus samen aan gezonde lucht voor iedereen.

Wat doet de Stad Gent?

Verschillende stadsdiensten slaan de handen in elkaar om de luchtkwaliteit in Gent verder te verbeteren. We willen een verdere daling van roet en stikstofdioxiden in de Gentse lucht, ook in streetcanyons en op drukke verkeersassen.

  • Daarom zet Gent in op een duurzaam mobiliteitsbeleid: we stimuleren een duurzame modal shift en scherpen de lage-emissiezone gefaseerd aan zoals bepaald in het Vlaamse regelgevende kader. Om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen, voeren we eerst een uitbreidingsstudie uit. We stimuleren ook elektrisch rijden door meer laadpalen te voorzien op het publieke domein en de elektrificatie te ondersteunen van bijvoorbeeld taxi’s, openbaar vervoer en autodelen.
  • Ook de impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit willen we beperkt houden. We ontraden houtverbranding als verwarmingsbron en bij evenementen op openbaar domein. Op smogdagen raden we houtkachels als bijverwarming af.
  • Voor de industrie worden voornamelijk maatregelen genomen op Vlaams niveau. Toch kunnen we lokaal bijkomende maatregelen opleggen of adviseren in de omgevingsvergunningen. De Stad controleert ook actief of bedrijven in orde zijn en helpt hen om ervoor te zorgen dat hun uitstoot daalt.
    Lees meer over de intensieve begeleiding op 7 bedrijventerreinen.

     
  • We zetten in op bijkomende metingen, omdat dit ons helpt om het beleid te versterken en te verfijnen. We blijven betrokken bij veel stedelijke processen en (ruimtelijke) projecten om het thema hoog op de agenda te houden.
  • Stad Gent bant zoveel mogelijk oude en vervuilende dieselgeneratoren op eigen bouwwerven, evenementen en festivals. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van tijdelijke elektriciteitsaansluitingen. Voor eigen grote werven met een torenkraan moet waar mogelijk gebruik gemaakt worden van een batterij. Wanneer het om praktische redenen toch noodzakelijk is om een dieselgenerator in te zetten, zijn enkel fase IIIA of fase V-generatoren toegelaten. De toestellen moeten goed onderhouden zijn, zodat de geluids- en vervuilende impact zo klein mogelijk is.
  • Stad Gent werkt ook samen met de Vlaamse overheid en lokale partners (buurgemeenten, de provincie, het Havenbedrijf en VOKA) aan een betere luchtkwaliteit. Samen voerden zij 58 acties uit om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone te verminderen.

Wat doet de Provincie Oost-Vlaanderen?

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het internationaal en Vlaams luchtkwaliteitsbeleid. De provincie focust op milieuvergunningen, energie- en klimaatbeleid, duurzame mobiliteit, duurzame bedrijven, gebiedsgerichte aanpak via het project Gentse Kanaalzone en samenwerking met en ondersteuning van lokale besturen.

Wat doet Vlaanderen?

In Vlaanderen coördineert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het luchtkwaliteitsbeleid. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) en de VMM staan in voor het meten van de luchtkwaliteit. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Medisch Milieukundigen bestuderen de impact van het milieu op de gezondheid.
Lees meer: het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030.

Wat doet Europa?

Europa legt grenswaarden en alarmwaarden vast voor verschillende vervuilende stoffen, zoals fijn stof en stikstofdioxide. De Europese Richtlijn voor Luchtkwaliteit  zorgt ervoor dat alle Europese landen de luchtkwaliteit via gemeenschappelijke methoden en criteria beoordelen. Het doel van die richtlijnen is schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen of te verminderen.