Net­heids­rap­port 2021 en 2022

Het netheidsrapport geeft een overzicht van data over netheid en inspanningen die geleverd worden om Gent proper te houden.

In Gent ruimen we afval niet alleen op; vanuit verschillende diensten en met verschillende maatregelen zetten we ook in op preventie en sensibilisering. Het netheidsrapport neemt een aantal gegevens over deze inspanningen op. We besteden ook aandacht aan de inzet en resultaten van de handhaving op sluikstort en zwerfvuil.

We nemen in het rapport niet alleen gegevens op voor het hele grondgebied van Gent, maar trachten ook data op het niveau van de verschillende wijken weer te geven. Deze gegevens laten toe de evolutie van de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek op te volgen en kunnen een scherpere blik werpen op deze complexe problematiek. Dit rapport vormt zo een instrument waar het beleid, de verschillende betrokken diensten en lokale actoren verder mee aan de slag kunnen gaan.

We maken in dit rapport het onderscheid tussen zwerfvuil en sluikstort op basis van de intentie (bewust – onbewust) en de hoeveelheid (een klein afvalstuk – een grote hoeveelheid of een groot stuk).
Zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, in parken. Het is afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels e.d. Ook sigarettenpeuken, kranten, folders en flyers, zonnebloempitten, schelpen van noten, … slingeren vaak rond op straat, in parken of langs de weg.

Sluikstorten is afval dat bewust wordt achtergelaten:
• Waar dit wettelijk of reglementair verboden is en/of
• op niet-reglementaire tijdstippen en/of
• in niet-reglementaire recipiënten.
• Het kan bestaan uit verzameld restafval, grofvuil of ander afval.

Beide vormen van afval achterlaten, zwerfvuil en sluikstort, zijn strafbaar.