Erkenning milieu- en natuurverenigingen

Hoe erkend worden als milieu- of natuurvereniging?

Waarover gaat het?

Alle verenigingen die op Gents grondgebied activiteiten organiseren op het vlak van bescherming van milieu of natuurbehoud, kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden als milieu- of natuurvereniging.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om erkend te worden als milieu- of natuurvereniging vind je terug in het reglement.

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • Een exemplaar van de goedgekeurde statuten (voor een vzw) en/of een werkingsreglement (voor een feitelijke vereniging) waarin de doelstelling van de vereniging is opgenomen. De locatie van de zetel van de vereniging en de aard van de activiteiten van de vereniging kan blijken uit de statuten en/of het werkingsreglement. Als dit laatste niet duidelijk is, moet de vereniging dit afzonderlijk aantonen.
  • de samenstelling van het bevoegde bestuursorgaan (vb. Raad van Bestuur) van de vereniging of de gebiedsgerichte werkgroep van de vereniging met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden en het aantal aangesloten leden;
  • een goedgekeurd jaarverslag of werkingsverslag waaruit blijkt dat er minstens 3 bestuursvergaderingen zijn geweest en 2 publieksgerichte activiteiten;
  • een document dat aantoont dat de leden van de vereniging verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de activiteiten van de vereniging.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het:

  • Persoonlijk bij de Dienst Milieu en Klimaat;
  • Via de post (College van burgemeester en schepenen ter attentie van de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent);
  • Via mail naar milieuenklimaat@stad.gent (+ bijlages).

Binnen een termijn van vier maanden ontvang je een brief waarin de Stad Gent je vereniging al dan niet erkent.

Zijn er uitzonderingen?

Partijpolitieke of partijgebonden verenigingen zijn uitgesloten.

Regelgeving

Reglement voor de erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Gelijkaardige producten

Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen

Erkenning milieu- en natuurverenigingen