Toelating voor een standplaats op de openbare kermis

Waar gaat het over?

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je jou kandidaat stellen bij de gemeente. Je kunt een standplaats aanvragen voor een abonnement of voor de duur van de kermis (‘blauwe zone’).

Wat zijn de voorwaarden?

Om een standplaats op de openbare kermis te verkrijgen, moet je in het bezit zijn van: 

 • een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten: voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel 
 • een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

De machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit. 


​Bijkomende voorwaarden

Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:

 • ​De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijk aansprakelijkheid en brandrisico's.
 • ​Een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, moet voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
 • ​Een kermisattractie met dieren moet voldoen aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie.
 • Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

 • De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijk aansprakelijkheid en brandrisico's. 
 • ​Het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Geldigheidsduur

Een abonnement word je toegewezen na een ononderbroken periode van drie jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’. 
Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd. 

De standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis. 

Hoeveel kost het?

De aanvraag voor een standplaats is gratis. De kostprijs voor de standplaats is bepaald in het retributiereglement Retributie voor de opstelling van kermisattracties.

De kostprijs voor de standplaats van een kermisattractie wordt berekend volgens:

 • ​de categorie van kermisattracties.
 • ​per strekkende meter voorgevel van de standplaats in combinatie met de totale oppervlakte van de toegewezen standplaats. Bij hoekplaatsen wordt altijd de langste zijde als voorgevel genomen als deze toegankelijk is voor het publiek.


Elk gedeelte van een halve meter telt voor een volle meter. Elke breuk van m² geldt als een een volle m².

Let op: voor kermissen binnen de lage emissie-zone geldt het tarief LEZ tot en met 31 december 2024.

De categorieën van kermisattracties

Er wordt een onderscheid gemaakt in 5 soorten kermissen:

 • ​Wijkkermissen
 • ​Gemeentekermissen
 • ​Kermis tijdens Gentse Feesten
 • ​Halfvastenfoor
 • ​Buiten kermisperiode


De kermisattracties worden per soort kermis onderverdeeld in drie categoriën:

 • ​Categorie 1
 • ​Categorie 2
 • ​Categorie 3

Je kan in het reglement Retributie voor de opstelling van kermisattracties raadplegen onder welke categorie jouw standplaats valt. 

Overzicht van de tarieven

Het plaatsen van attracties op de wijkkermissen

​LEZ

2023​

2024​

2025​

​Per strekkende meter voorgevel

​10,50 euro

​11,20 euro

11,40 euro​

​11,60 euro

​Ingenomen oppervlakte per weekend

​0,27 euro

​0,29 euro

0,29 euro​

​0,30 euro

Het plaatsen van kermisattracties op de gemeentekermissen

​LEZ

2023

2024​

2025​

​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 1

​10,50 euro

​11,20 euro

11,20 euro​

11,40 euro​

​​Per strekkende meter voorgevel
categorie 2

​21,20 euro

​22,70 euro

23,10 euro​

23,50 euro​

Ingenomen oppervlakte per weekend

​0,27 euro

0,29 euro​

0,29 euro​

0,30 euro​​Het plaatsen van kermisattracties tijdens de Gentse Feesten en binnen de Gentse Feestenzone

​LEZ

​2023

2024​

2025​

​​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 1

​90,00 euro

​96,30 euro

97,90 euro​

99,60 euro​

​​​Per strekkende meter voorgevel
​catergorie 2

​270,00 euro

​288,80 euro

293,70 euro

298,70 euro

​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 3

​2,10 euro

​2,20 euro

2,30 euro​

2,30 euro​Het plaatsen van kermisattracties op de Halfvastenfoor

​LEZ

2023​

2024​

2025​

​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 1

​26,50 euro

28,30 euro

​28,80 euro

29,30 euro​

​​Per strekkende meter voorgevel
​catergorie 2

​34,50 euro

36,90 euro​

37,50 euro​

38,20 euro​

​​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 3

​42,50 euro

​45,50 euro

​46,20 euro

​47,00 euro

​Ingenomen oppervlakte per weekend

​0,53 euro

​0,57 euro

​0,58 euro

​0,59 euroHet plaatsen van kermisattracties buiten de kermisperiode

​LEZ

​2023

2024​

2025​

​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 1

​26,50 euro

​28,30 euro

28,80 euro​

29,30 euro​

​Per strekkende meter voorgevel
categorie 2

​34,50 euro

​36,90 euro

37,50 euro​

38,20 euro​

​Per strekkende meter voorgevel
​categorie 3

​0,53 euro

0,57 euro​

0,58 euro​

0,59 euro​Plaatsing van een generator behoudens indien geen gebruik kan worden gemaakt van de elektriciteitsvoorzieningen aangeboden door het stadsbestuur

​LEZ

2023​

2024​

2025​

​Plaatsing generator

​100 euro

​107 euro

109 euro​

111 euro​

Welke stappen zijn er?

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Als er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met een spoedprocedure. 

Hier vind je het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen.

Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als je drie jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. 

Documenten

Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijke kermisreglement. Bij jouw kandidatuur voeg je de volgende documenten:

 • een kopie van jouw machtiging 
 • een kopie van jouw e-ID 
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking) 
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking) 
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing) 
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing) 
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie 
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing) 
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing) 
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kunt jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van de Dienst Feesten en Ambulante Handel - Foren, indienen per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria: 

 • de aard van de attractie of van de vestiging 
 • de technische specificaties 
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging 
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging 
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel 
 • de nuttige ervaring 
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 


Bekendmaking van de toekenning van de standplaats

​De gemeente deelt de beslissing mee aan zowel de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als elke niet-weerhouden kandidaat:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).