Investeringssubsidie voor jeugdverenigingen

Belangrijk (!) De voorziene kredieten voor deze subsidie zijn uitgeput tot eind 2025 en nieuwe aanvragen zijn voorlopig niet meer mogelijk.

Waar gaat het over?

Deze informatie blijft interessant om te weten en voor eventuele plannen in de toekomst te bekijken, maar weet dat de voorziene kredieten reeds opgebruikt zijn tot eind 2025.
Heb je hierover vragen neem dan contact op met lokalenconsulenten van de Jeugddienst.


Met een investeringssubsidie vraag je aan de Stad Gent om een aanzienlijke investering te doen, bijvoorbeeld voor grote verbouwingen, de aankoop van grond, of het zetten van een nieuwbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

De subsidie is bedoeld voor erkende én gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven, voor volgende werken:

 • Het verbouwen van jeugdwerkinfrastructuur (herstellingswerken, onderhoudswerken en/of verbeteringswerken).
 • Werken voor de verdere ontwikkeling van de jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van je jeugdwerkinitiatief.
 • Werken en aankopen ter verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en/of duurzaamheid van de infrastructuur.
 • Totaalrenovatie van de infrastructuur
 • Het verwerven van grond en/of jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief
 • Het bouwen van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief

Voor het aanvragen van de subsidie gelden ook nog deze voorwaarden:

 • Je infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Gent. Infrastructuur gehuurd van de stad Gent of het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (Sogent) komt niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Je jeugdwerkinitiatief (of een ander door de Stad Gent erkend én gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief) moet nog minstens 9 jaar na het afsluiten van het dossier hoofdgebruiker blijven van de infrastructuur.
 • Hout gebruikt bij de werken moet beschikken over een FSC-label (of gelijkwaardig). 
 • PVC gebruikt bij afvoerleidingen moet voor minstens 60 % uit gerecycleerd PVC bestaan. Alternatieven voor PVC zijn PE of PP.
 • Een aanvraag die hoger is dan 25.000 euro (inclusief voorgaande subsidies) kan enkel worden aangevraagd door een vzw.

Opgepast! Deze toelage valt onder de 'wet op overheidsopdrachten'. Wat dit concreet inhoudt, is afhankelijk van het aangevraagde bedrag en de geplande kostprijs van de werken. Wel moet je sowieso voor iedere aanneming drie verschillende offertes opvragen en vergelijken.

De gedetailleerde voorwaarden voor de subsidie vind je terug in de checklist investeringssubsidies of rechtstreeks in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Indien de investeringssubsidie betrekking heeft op:

a. herstellings-, onderhouds- en/of verbeteringswerken aan de jeugdwerkinfrastructuur;

b. en/of werken voor de verdere ontwikkeling van de jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief;

c. en/of werken en aankopen ter verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en/of duurzaamheid van (delen van) het jeugdwerkinfrastructuur;

bedraagt de investeringssubsidie maximaal 115.000 euro over 9 jaar per jeugdwerkinitiatief per door hen gebruikte jeugdwerkinfrastructuur. De subsidie wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en dekt maximaal 75% van de effectief gemaakte kosten (inclusief BTW).

 

Indien de investeringssubsidie betrekking heeft op:

a. een totaalrenovatie van de jeugdwerkinfrastructuur;

b. de aankoop van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief;

c. het bouwen van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief

bedraagt de investeringssubsidie maximaal 230.000 euro over 18 jaar per jeugdwerkinitiatief per door hen gebruikte jeugdwerkinfrastructuur. De subsidie wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en dekt maximaal 75% van de effectief gemaakte kosten (inclusief BTW).

Beide subsidiebedragen kunnen niet gecombineerd worden.

Wat heb ik nodig?

Naast het aanvraagformulier zijn ook nog een aantal andere documenten vereist zoals de nodige uitvoeringsplannen, een financieel plan, enz. Het volledige overzicht vind je in de checklist investeringssubsidies onderaan deze pagina, of in het reglement.

Welke stappen zijn er?

Ben je van plan een investeringssubsidie aan te vragen? Neem dan snel contact op met de lokalenconsulenten van de Jeugddienst. Zij kunnen je vlot door de indieningsprocedure loodsen.

Als je het aanvraagformulier en de vereiste documenten hebt ingediend, bekijkt de Jeugddienst of het dossier volledig is. Als dit zo is, legt de Jeugddienst alles voor aan het college van burgemeester en schepenen. Als de totale subsidie hoger ligt dan 25.000 euro (inclusief voorgaande subsidies van de afgelopen 9 jaar), wordt een subsidieovereenkomst opgemaakt die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De aanvraag kan gedurende het ganse jaar worden ingediend. Na goedkeuring van de subsidie ontvang je een voorschot van 90% van de toelage. De resterende 10%  wordt uitbetaald na afloop van de werken en voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Regelgeving

Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven

Gelijkaardige producten