Subsidie coronaveilige feestelijke evenementen 2022

Stad Gent wil de evenementensector blijvend ondersteunen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De subsidie coronaveilige feestelijke evenementen is een tijdelijk reglement om organisatoren financieel te ondersteunen. De subsidie bedraagt minimum 2.500 euro en kan oplopen tot 25.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door vzw’s.

Jouw feestelijk evenement moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Hoofdzakelijk in openlucht plaatsvinden.
 • Op het grondgebied van Gent plaatsvinden.
 • Toegankelijk en gratis zijn voor het publiek.

Daarnaast moet je als organisator rekening houden met alle geldende coronamaatregelen die van kracht zijn.

Als organisator kan je maximum 1 subsidieaanvraag per jaar indienen. Het evenement mag wel gespreid zijn over meerdere dagen of locaties.

Alle aanvragen worden door een jury beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

 1. De mate waarin het evenement de samenhorigheid versterkt; inclusief het ontmoetend, verbindend en feestelijk karakter van het gebeuren voor de lokale gemeenschap en de samenwerking met lokale partners;
 2. De algehele organisatorische en inhoudelijke kwaliteit van het feestelijk evenement;
 3. De mate waarin inspanningen worden geleverd voor een divers (en in het bijzonder kind- en jeugdvriendelijk) publieksbereik;
 4. De financiële haalbaarheid van het voorstel, en de mate waarin wordt voorzien in eigen/andere inkomsten;
 5. Het laagdrempelig karakter van de activiteiten
 6. Het duurzaam karakter van het feestelijk evenement

Alle voorwaarden kan je nalezen in het bijhorende reglement. 

Hoeveel subsidie kan je aanvragen?

De subsidie bedraagt minimum 2.500 euro en kan oplopen tot 25.000 euro. Als organisator kan je tot 80% van de kosten terugkrijgen. 

De subsidie kan aangevraagd worden voor productionele en artistieke kosten, kosten voor communicatie en Unisono (Sabam en Billijke Vergoeding).

Enkel verloningen die toewijsbaar zijn aan het project waarvoor de subsidie werd ontvangen komen in aanmerking als subsidieerbare kosten. Algemene overheadkosten, boetes, financiële sancties en gerechtskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je kan de subsidie online aanvragen of door het ingevulde aanvraagformulier, bovenaan deze pagina, door te mailen naar feestenenambulantehandel@stad.gent.

Om de subsidie online aan te vragen heb je onderstaande nodig:

 • Identiteitskaart
 • Pincode van de identiteitskaart
 • e-ID lezer (of maak gebruik van een van de andere aanmeldopties)

Welke stappen zijn er?

 1. De organisator dient minimum 6 weken op voorhand een aanvraag in.
 2. De Dienst Feesten & Ambulante Handel gaat de ontvankelijkheid na en onderzoekt de volledigheid van het dossier. Wanneer de aanvraag volledig is, krijgt je als aanvrager na maximum 2 weken een schriftelijke bevestiging.
 3. Een jury beoordeelt de volledige en ontvankelijke aanvragen.
 4. De jury formuleert een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen over de toekenning en het bedrag van de subsidie.
 5. Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 6 weken na indiendatum een beslissing tot al dan niet toekennen van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 6. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ten laatste 1 week na de collegebeslissing bekend gemaakt aan de aanvrager.
 7. Na goedkeuring betaalt Stad Gent 90% van het voorziene subsidiebedrag. 
 8. Na afloop van uw evenementen, en dit uiterlijk 3 maand na afloop van het evenement, bezorgt u de Dienst Feesten en Ambulante Handel de nodige verantwoordingsstukken (betalingsbewijzen, facturen...), een inhoudelijk verslag over het bestede bedrag en een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.
 9. Dienst Feesten en Ambulante Handel beoordeelt de verantwoordingsstukken en betaalt de resterende 10% uit. 
 10. Indien een evenement waarvoor subsidie werd toegekend niet kan plaatsvinden of na indiening grondig werd gewijzigd deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee aan de Stad Gent. Stad Gent kan de subsidie desgevallend geheel of gedeeltelijk wijzigen, inhouden of terugvorderen.

Zijn er uitzonderingen?

Deze verenigingen en organisaties komen niet in aanmerking voor deze subsidie:

 • Overheidsbesturen en onderwijsinstellingen
 • Sportevenementen
 • Initiatieven met partijpolitieke en religieuze doeleinden
 • Evenementen tijdens de Gentse Feesten-periode
 • Horeca en pop-up zaken (zomerbars)
 • Stoeten
 • Dekenijen
 • Stadskermissen

De subsidie is niet cumuleerbaar met:

 • Andere subsidies voor hetzelfde evenement vanuit het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
 • Andere subsidies voor eenzelfde evenement die dezelfde kosten subsidieert
 • Subsidiëring vanaf een bedrag van 30.000 euro per jaar die de aanvrager reeds ontvangt door middel van een meerjarige subsidieovereenkomst van Stad Gent.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige feestelijke evenementen in 2022