Gentenaars zijn toerisme genegen, maar bezorgdheid om leefbaarheid stijgt

Dat blijkt uit een representatieve bevraging van Toerisme Vlaanderen bij 1.373 Gentenaars.

Een grote meerderheid van de Gentenaars (71%) is het toerisme in de Arteveldestad genegen, zo blijkt uit een representatieve bevraging van Toerisme Vlaanderen bij 1.373 Gentenaars. De bezorgdheid over de leefbaarheid van de stad neemt niettemin toe. De inspanningen van het stadsbestuur om meer Gentenaars bij het beleid te betrekken, worden wel gewaardeerd.

Steun voor toerisme in Gent

Voor de tweede maal organiseert Toerisme Vlaanderen samen met de Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Leuven, Mechelen en Gent) een bewonersonderzoek over toerisme. Uit de Gentse resultaten blijkt dat 71% van de Gentenaars toerisme steunt en wil dat het toerisme in Gent belangrijk blijft. Toch neemt de algemene steun voor het toerisme af in vergelijking met het eerste in onderzoek in 2017. Ook opmerkelijk: van alle Vlaamse kunststeden is Gent de enige stad waar er een opmerkelijke stijging is van het aantal inwoners dat kanttekeningen plaatst bij de stad als toeristische bestemming.

Stijgende bezorgdheid over leefbaarheid

Hoewel nog steeds 64% van de bevraagde Gentenaars aangeeft dat de voordelen van toerisme in het algemeen sterker doorwegen dan de nadelen, stijgt de bezorgdheid over de leefbaarheid van de stad. 32% geeft aan dat die leefbaarheid vermindert onder druk van het toerisme. 16% geeft zelfs aan dat toerisme overlast veroorzaakt. In beide gevallen gaat het om een significante stijging in vergelijking met het onderzoek in 2017. 40% van de Gentenaars wil minder groepstoeristen, in vergelijking met 23% in 2017. In vergelijking met de andere kunststeden is de Gentenaar in dat opzicht duidelijk kritischer.

Niet minder dan 45% vindt ook dat wonen in Gent duurder wordt door de aanwezigheid van platformen als Airbnb. Ook dat is de hoogste score van alle kunststeden.

Conclusie

Er is steun voor toerisme in Gent. Het bewonersonderzoek toont tegelijkertijd ook aan dat steeds meer Gentenaars verwachten dat het toerisme in evenwicht blijft met de leefbaarheid van de stad. Het inspraaktraject ‘toerisme van de toekomst’ dat het stadsbestuur organiseert, wordt duidelijk gesmaakt. 37% van de Gentenaars voelt zich op een goede manier betrokken bij het toeristisch beleid. Er is nog groeimarge, maar het is een stevige en significante stijging in vergelijking met 2017.

Gentenaars zijn terecht fier op hun stad en vinden Gent het bezoeken waard. Laat ons dat zo houden. Want tegelijkertijd stijgt ook de bezorgdheid over de leefbaarheid van Gent. En we weten dat de impact van toerisme nog zal stijgen in de toekomst. De resultaten uit de bevraging tonen aan dat de keuze voor een pro-actieve aanpak met ons stadsdebat een belangrijke is. We brengen Gentenaars samen om het evenwicht te zoeken tussen een aantrekkelijk, bruisend Gent en de draagkracht van de Gentenaars.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Toerisme

Stadsdebat 'Toerisme van de toekomst'

Het stadsdebat ‘toerisme van de toekomst’ is een inspraaktraject waarbij Gentenaars en de toeristische sector in drie avonden hun mening over toerisme in Gent kunnen scherpstellen en delen. De eerste sessie, een inspiratiesessie op 21 november 2019, was een succes: niet minder dan 200 Gentenaars waren present. Op 22 januari 2020 wordt dieper ingegaan op de resultaten van dat bewonersonderzoek. Welke evolutie is er sinds het eerste onderzoek uit 2017, specifiek wat betreft het draagvlak voor toerisme in Gent? En wat betekent dit voor de toekomst? Alles komt samen op 19 februari 2020. Op basis van de eerste twee sessies worden vijf prioritaire thema's in de diepte uitgewerkt. Dat gebeurt in workshops samen met Gentenaars en vertegenwoordigers uit de lokale toeristische sector.

De inzichten uit het inspraaktraject dienen als input voor de beleidsnota toerisme. Die wordt voorgesteld op de gemeenteraad van mei. Onmiddellijk daarna wordt de nota in een open sessie toegelicht aan alle geïnteresseerden.