Geluidshinder

Waar kunt u terecht met klachten over geluidshinder?

Na sluikstort en zwerfvuil is geluidsoverlast dé bron van stedelijke klachten bij uitstek. Onze maatschappij wordt steeds meer geplaagd door lawaaioverlast (door muziek, verkeer...). Heeft u zelf last van lawaai? Afhankelijk van de bron, kunt u verschillende diensten contacteren.

Geluidshinder van horeca of evenementen

Als u last heeft van te luide muziek van cafés of evenementen (dekenijfeesten, fuiven, live-optredens, Gentse Feesten,…), contacteert u buiten de kantooruren de politie (101). Zij kunnen auditieve vaststellingen doen en proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast.

Bij aanhoudende problemen dient u best klacht in bij de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu zodat zij geluidsmetingen kunnen uitvoeren. Bij normoverschrijding maakt de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu proces-verbaal op en manen zij aan om structurele maatregelen te treffen.

Geluidsoverlast door buren

Sommige gemeenten hebben specifieke reglementeringen met betrekking tot de zondagsrust en tot burenlawaai, zoals lawaaihinder veroorzaakt door grasmaaiers. Voor Gent bestaat dit echter niet. De politie en de Stad Gent gaan uit van een principe van 'goed nabuurschap'.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor nachtlawaai (= alle lawaai dat hoorbaar is op de openbare weg tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens). Hiervoor kan er gebeld worden naar de 101.

Als u last heeft van lawaai van uw buren, dan helpt het vaak om eerst met elkaar te praten voor u de politie belt. Misschien is uw buur zich er niet eens van bewust dat hij/zij anderen hindert. Als communiceren met uw buren moeilijk gaat, kan u eventueel de hulp van de Dienst Burenbemiddeling inschakelen.

Helpt dit niet, dan kunt u de overlast melden bij het wijkcommissariaat in uw buurt of bij de interventiedienst (101) buiten de kantooruren.

Lawaaihinder door bedrijfsactiviteiten

In geval van geluidshinder door bedrijven, kunt u klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu die dan - indien mogelijk - geluidsmetingen uitvoert. Bij normoverschrijding maakt de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu proces-verbaal op en manen zij het bedrijf aan om geluidsbeperkende maatregelen te treffen.

Volgens het Politiereglement betreffende de uitvoering van werken, is het verboden om bouwmaterialen op bouwwerven te leveren tussen 22 uur en 6 uur, behalve met toelating van de burgemeester. Contacteer de politie om vaststellingen te laten doen.

Lawaaihinder door dieren, veldkanonnen, straatmuzikanten, vuurwerk

Contacteer de politie om vaststellingen te laten doen. Het gemeentelijk politiereglement regelt deze vormen van hinder.

Verkeerslawaai

Een Europese richtlijn regelt het beheersen van omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft tot doel schadelijke effecten en hinder in te perken die veroorzaakt worden door omgevingslawaai van belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties.

Om uitvoering te geven aan de richtlijnen worden geluidsbelastingskaarten en actieplannen opgemaakt.

Je kan problemen met wegen melden bij het meldpunt wegen.