Visum C BNL 11

Met het Visum C BNL 11 kan je als je visumplichtig bent, voor maximaal 90 dagen in België verblijven. Lees de procedure en voorwaarden.

Zoals voorzien in de Europese richtlijn 2004/38/EG, krijgt de visumplichtige derdelander die zich bij een EU- familielid voegt een visum C BNL 11, ongeacht het doel en duur van het verblijf. Familieleden van EER-onderdanen die geen lid zijn van de EU (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of vrij verkeer-Belgen krijgen eveneens een visum C BNL 11.

We spreken van familieleden van de Unieburger. Hiermee bedoelen we ook familieleden van EER-onderdanen en vrij verkeer-Belgen.

Het visum vergemakkelijkt de binnenkomst op het grondgebied, maar verleent geen lang verblijfsrecht. Na aankomst in België kan het familielid een verblijfsrecht aanvragen via een procedure gezinshereniging (lang verblijf).

Hoe vraag je het visum aan?

Het visum C BNL 11 moet aangevraagd worden bij de bevoegde consulaire post. Bij visumvrijstelling worden de documenten op vraag voorgelegd aan de grenspost.

De voor te leggen documenten hangen af van de relatie met van de Unieburger:

 • Paspoort van het familielid
 • Bewijs familieband: via uittreksel geboorte- of huwelijksakte. Eventueel met legalisatie of apostille en indien nodig met vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
 • Voor (groot)ouders en (klein)kinderen vanaf 21 jaar: bewijzen ten laste zijn:bewijs inkomsten referentiepersoon, bewijs dat aanvrager geen inkomen of onroerend goed in herkomstland heeft, bewijs 6 maanden financiële steun voor komst naar België, attest niet ten laste van OCMW
 • Voor andere categorieën familieleden:
  • het bewijs van een duurzame relatie met de Unieburger OF
  • het bewijs dat ze ten laste zijn in het land van herkomst of deel uitmaken van het gezin van de Unieburger OF
  • het bewijs van ernstige gezondheidsproblemen en een persoonlijke verzorging door de Unieburger strikt nodig hebben
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de Unieburger en kopie van het inschrijvingsdocument (bijlage 19, bijlage 8(bis/ter/quater)/ E(+) / EU(+) kaart) van de Unieburger of het bewijs dat de Belg gebruik maakte van het recht op vrij keer (bv. inschrijving gemeente, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, enz.)
 • Bewijs begeleiden of vervoegen van een Unieburger: vliegtuigtickets, hotelreservering, …tonen aan dat de visumaanvrager met de Unieburger zal reizen (‘begeleiden’). Indien de Unieburger of vrij verkeer-Belg al in België verblijft wordt er vanuit gegaan dat het familielid zich bij hen zal voegen.

Andere documenten zoals het bewijs van bestaansmiddelen, reisziektekostenverzekering, bewijzen over het doel van de reis, bewijzen van terugkeer of retourticket zijn niet nodig.

Het familielid dat visumplichtig is, krijgt na voorlegging van de vereiste documenten, kosteloos het visum en in principe binnen de 15 dagen. Wie geen geldig paspoort heeft, krijgt een visumverklaring. Als het familielid is vrijgesteld van visumplicht, geeft de grenscontrole een bijzonder doorlaatbewijs (bijlage 10quater) af.

Aanvragen kort verblijf in België

Als het familielid van de Unieburger enkel voor een kort verblijf naar België komt, dan kan die zijn aanwezigheid melden bij de gemeente. Binnen de 10 werkdagen na aankomst meldt het familielid zich bij Migratie of een dienstencentrum met het visum C BNL 11. Dit is niet nodig als het familielid verblijft in een logementshuis (bv. hotel, camping, …), ziekenhuis of strafinrichting.

Het familielid krijgt een ‘melding van aanwezigheid’ (bijlage 3ter) geldig voor maximaal 3 maanden.

Meerdere binnenkomsten kort verblijf

De regel dat een derdelander slechts 90 dagen op 180 dagen in kort verblijf kan verblijven in de Schengenzone geldt niet als de aanvrager kan aantonen familielid te zijn van een Unieburger en deze Unieburger gebruik maakt van het recht op vrij verkeer. Dus in principe kan het familielid onmiddellijk terug naar België komen voor een nieuwe periode van drie maanden.

Aanvragen lang verblijf in België

Als het familielid zich bij de Unieburger wil voegen in België, kan deze een aanvraag gezinshereniging doen, in principe binnen de drie maanden na aankomst in België. Je moet hiervoor een afspraak maken. Het familielid van een Unieburger is vrijgesteld van de administratieve kost voor het opstarten van een aanvraag gezinshereniging. Contacteer het Infopunt Migratie voor meer informatie over de procedure en de nodige documenten.