Teraardebestelling: begraving - crematie

Hoe gaat de teraardebestelling na een overlijden in zijn werk?

Er zijn 2 mogelijkheden van teraardebestelling na een overlijden:

 • begraving
 • crematie.

Wie kiest voor crematie kan ook beslissen wat er met de assen gebeurt.

Op deze pagina vind je meer informatie over de keuze van teraardebestelling, welke verschillende mogelijkheden van crematies er bestaan en hoe concessies geregeld worden. Tenslotte geven we een overzicht van de kostprijs.

Wie beslist over de soort teraardebestelling?

De specifieke wensen van de overledenen moeten gerespecteerd worden. Deze kunnen blijken uit diverse handelingen:

 • De overledenen hebben hun wensen mondeling kenbaar gemaakt;
 • De wens van de overledenen blijkt uit een bepaald geschrift (bv. een testament);
 • De overledenen hebben bij de Dienst Burgerzaken, laten registreren of zij al dan niet gecremeerd willen  worden en volgens welke geloofsovertuiging zij die uitvaart willen hebben. Deze gegevens zijn opgenomen in het bevolkingsregister.
  Bij een overlijdensaangifte wordt steeds nagegaan of er een wilsbeschikking inzake de teraardebestelling bestaat. Is dit het geval, dan wordt deze wilsbeschikking toegevoegd aan de aangifte van het overlijden.

Zijn er geen specifieke wensen van de overledene bekend, dan beslissen in principe de langstlevende echtgenoot, de levenspartner, de bloedverwanten of de naaste verwanten over de soort teraardebestelling.

Bij betwisting beslist de rechtbank (voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg) over de zaak. Je raadpleegt in dat geval best een advocaat.

De nabestaanden hebben de vrije keuze van begraafplaats.

Wanneer vindt de teraardebestelling of crematie plaats?

Teraardebestellingen op een zaterdag gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na overlijden te rekenen vanaf de dag na overlijden, vrijgave van het stoffelijk overschot door politie of toelating tot crematie van het Parket.

Crematie

Als je opteert voor een crematie kan je kiezen voor:

 • begraving van de assen in een gewoon graf of op een urnenveld
 • bijzetting van de assen in een columbarium
 • bijzetting van de assen in een grafkelder
 • uitstrooiing van de assen op een strooiweide of op zee
 • bewaring, begraving of uitstrooiing ten huize (met toestemming van de eigenaar van de grond)
 • bijzetting van de as in een urnenkelder

In geval van crematie leggen de nabestaanden volgende stukken voor:

 • een crematieaanvraag
 • een medisch attest 
 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • een laatste wilsbeschikking van de overledene neergelegd bij het gemeentebestuur die als crematieaanvraag geldt

Grafconcessies

Voor het aanvragen en/of verlengen van een grafconcessie neemt u contact op met dienst Burgerzaken, loket Overlijden of met uw dienstencentrum. Gewoonlijk wordt het familielid dat de begrafenis op zich nam ook de concessionaris. Als hij/zij dat niet wil, mag om het even wie vragen om de concessie over te nemen. Er kan een kelderconcessie verleend worden voor 50 jaar of een kelderconcessie voor urnen voor 20 jaar. Elke belanghebbende kan een verlenging van een grafconcessie aanvragen.

Kostprijs

 • Administratieve formaliteiten:
  • Afschriften van de overlijdensakte : gratis;
  • Belasting voor de begraving in Gent als de overledene niet in Gent woont : 685 euro;
 • Grafconcessie: In Gent is dit de eerste 10 jaar gratis. Nadien neemt u een grafconcessie per 10 jaar.
  • Graf in volle grond: 685 euro;
  • Kindergraf (voor overledenen jonger dan 18 jaar): 342,50 euro;
 • Grafkelders (voor 25 jaar): tot 2 personen €1711, tot 4 personen €3421, meer dan 4 personen €5132      
 • Taks voor het openen van een grafkelder: 274 euro voor een bovengrondse grafkelder, 308 euro voor een ondergrondse grafkelder

Voor begraving in volle grond, uitstrooiing op de asweide of bijzetting van de asurne in het columbarium van personen die niet in Gent waren ingeschreven, geldt een taks van 685 euro. U betaalt deze taks niet indien de overledene in een rusthuis buiten Gent verbleef en voorheen in Gent woonde of indien er reeds een concessie op de grond bestond.

Je betaalt bij voorkeur met bancontact..