Overlijdensaangifte

Wanneer iemand overlijdt, moet dit overlijden geregistreerd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Omwille van de bestrijding van het coronavirus zijn een aantal maatregelen van kracht. Een overlijden moet je nu online aangeven. 

Doe je dat voor de eerste keer, dan moet je je wel laten registreren. Je mailt daarvoor naar overlijdens@stad.gent. In die mail vermeld je de persoonsgegevens van de zaakvoerder, het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer van de aangevers.

 
Inhoudstafel

Beschrijving

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Je geeft een overlijden zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden aan. Een geneesheer stelt het overlijden vast. De aangifte wordt in vele gevallen door de begrafenisondernemer gedaan.

Benodigdheden

Bij de aangifte van het overlijden leg je best volgende documenten voor:

 • het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde;
 • het medisch attest voor crematie en begrafenis;
 • de identiteitskaart van de aangever;
 • het rijbewijs van de overledene;
 • het huwelijksboekje van de overledene (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders);
 • voor niet-inwoners van Gent: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
 • voor begravingen buiten het Gentse grondgebied is een 'toelating tot begraven' nodig van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is.

Bij een verdacht, gewelddadig overlijden of een overlijden met niet vast te stellen oorzaak breng je volgende bijkomende documenten mee:

 • het proces-verbaal van een officier van de politie;
 • de toelating tot crematie van de procureur des Konings.

Overlijdensakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden.
Van deze overlijdensakte kan je uittreksels aanvragen. Deze zijn vaak noodzakelijk bij administratieve formaliteiten.
Je kunt een uittreksel uit de overlijdensakte online aanvragen of aan het Loket Uittreksels.

Een uittreksel aanvragen is kosteloos.

Uitzonderingen

De burgerlijke stand wordt niet meer vermeld op de identiteitskaart (noch zichtbaar, noch digitaal). Het is dan ook niet meer nodig bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) de identiteitskaart van de overlevende echtgeno(o)t(e) te laten aanpassen.

Procedure

Op het moment van het overlijden

Indien er in je directe omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer die het overlijden vaststelt.
Bij voorkeur verwittig je hiervoor de huisarts. Is deze niet bereikbaar, dan kan je steeds een beroep doen op de dienst 112.
Indien het gaat om een gewelddadig, verdacht of niet vast te stellen overlijden, verwittig je de politie op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.

Artsen kunnen de blanco formulieren, waarop ze de vaststelling van het overlijden noteren, afhalen bij Dienst Burgerzaken, Loket Overlijden in het Administratief Centrum.

Op aanvraag kunnen we de formulieren doorsturen naar het dienstencentrum van je keuze. De ziekenhuizen moeten zelf de formulieren bestellen bij het ministerie.

De aangifte van het overlijden

Als een persoon overlijdt, moet dit worden aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Is de persoon overleden in Gent of een deelgemeente, dan doe je de aangifte bij de Dienst Burgerzaken, Loket Overlijden.
Je doet de aangifte zo snel mogelijk na het overlijden.

De aangifte van een overlijden kun je nu enkel online doen.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kunt dit ook zelf doen. In dat geval zijn bloedverwanten, buren en vrienden hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledene kunnen verschaffen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dat is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank;
 • notaris;
 • verzekeringsmaatschappij;
 • ziekenfonds;
 • pensioendienst;
 • belastingen;
 • huiseigenaar;
 • watermaatschappij;
 • leverancier van gas en elektriciteit;
 • …

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen op dinsdagavond en op zaterdagvoormiddag.