Veelgestelde vragen over de lage-emissiezone in Gent

 

 

Wat is een lage-emissiezone of LEZ?

Een lage-emissiezone is een afgebakend gebied waarbinnen de uitstoot van voertuigen aan bepaalde normen moet voldoen. In zo'n gebied gelden er dus specifieke toegangsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende wagens zijn er niet toegelaten.

 

Ook al evolueert de luchtkwaliteit in Gent gunstig, toch zit er nog te veel roet en fijn stof in de lucht. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. Irritatie van de ademhalingswegen en een verhoogd risico op astma en hart- en vaatziekten worden in verband gebracht met roet. De Wereldgezondheidsorganisatie catalogeert roet ook als kankerverwekkend.

Een lage-emissiezone is een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit en zal dus een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Gentenaars.

 

De invoering van een LEZ is een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. Een LEZ heeft vooral een gunstige impact op de roetconcentraties. De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent heeft in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid een – weliswaar ruwe – inschatting gemaakt van de impact van een LEZ in Gent.

De invoering van een LEZ in Gent kan de roetconcentraties met gemiddeld 10 tot 24 % doen dalen. Om een gelijkaardige vermindering van de roetconcentraties te verkrijgen zonder een LEZ in te voeren, zou het verkeer met 63 % moeten afnemen.

 

De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad. Dit is het gebied binnen de stadsring R40.
De stadsring zelf, de as Nieuwewandeling - Blaisantvest en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid horen daar NIET bij.

Momenteel werken we nog aan een gedetailleerde kaart. 

Het is belangrijk dat de afbakening van een LEZ logisch en duidelijk is voor iedereen. Daarom heeft de Stad er bewust voor gekozen om de LEZ te laten samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40. 

De positieve effecten van de lage-emissiezone zullen uiteraard veel ruimer zijn dan enkel binnen de lage-emissiezone zelf. Verwacht wordt dat veel Gentenaars die buiten de zone wonen, maar geregeld de Gentse binnenstad binnenrijden, hun vervuilende wagen zullen vervangen door een schoner exemplaar. En dat werpt ook elders zijn vruchten af. Bovendien zullen de effecten van de lage-emissiezone uitgebreid gemeten worden.

                                                          

De euronorm is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen. Deze euronorm staat op het inschrijvingsbewijs of het 'Certificaat van overeenstemming' van uw voertuig. Als de euronorm van uw voertuig niet gekend is, dan geldt de datum van eerste inschrijving.

 

Dieselvoertuigen stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan benzinevoertuigen. Vooral de uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden is veel hoger dan bij benzinevoertuigen. Diesel is dus meer vervuilend dan benzine. Met de invoering van een lage-emissiezone proberen we vooral het dieselverkeer in de stad te beperken.

 

We kiezen ervoor om nu al de komst van de lage-emissiezone aan te kondigen, zodat Gentenaars en Gentse bedrijven ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden. Zo kunt u op tijd de juiste keuze maken bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig en is er ook voldoende tijd om de Gentenaars te stimuleren om nog meer te kiezen voor duurzame vervoermiddelen.

Om die duurzame vervoerswijzen aan te moedigen worden er, naast de bestaande ondersteuning, bijkomende ondersteunende en overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het stadsbestuur focust daarbij op maatregelen die het voor iedereen mogelijk maken om zich tijdig én stap voor stap aan te passen aan de invoering van de LEZ. Via de sensibiliseringscampagne willen we iedereen hierover uitgebreid informeren.

 

Kiest u voor milieuvriendelijke vervoerswijzen, dan kunt u rekenen op financiële steun.

Subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteitOntdek de vele mogelijkheden

Hebt u een auto die niet voldoet aan de LEZ-voorwaarden, dan krijgt u een slooppremie

Hebt u een beperkt inkomen en een beperkte mobiliteit, dan komt u nu al in aanmerking voor taxicheques. U koopt deze cheques aan 0,75 euro en ze hebben een waarde van 2,50 euro. Elke gebruiker heeft recht op maximaal 150 cheques per jaar. U gebruikt de cheques als betaalmiddel bij een taxirit. Ze zijn geldig tot 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar van uitgifte.

Vaak geraken we met de fiets vlotter in het centrum dan met de auto. Gent investeert dan ook in fietsparkeren, versterkt haar fietsinfrastructuur om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zet in op een stadsregionaal fietsnetwerk. U kunt een eigen fiets aanschaffen, maar er zijn ook fietsverhuurdiensten als u een fiets wilt huren voor een halve dag, een hele dag of een langere periode.

Een hele reeks tram- en buslijnen ontsluiten het stadscentrum, de 19de-eeuwse gordel rond de stad en de Gentse deelgemeenten. Ook een nachtnet maakt de stad vlot bereikbaar. De Stad Gent werkt daarnaast aan nieuwe projecten zoals de vertramming van buslijn 7. Met de Buzzy Pazz kunnen kinderen/jongeren tussen 6 en 14 jaar gratis rijden met de tram en bus. Inwoners met een lager inkomen, gepensioneerden en minder mobiele mensen komen in aanmerking voor een lager tarief. Lees meer over de kortingen en voordeeltarieven van De Lijn. 

Automobilisten kunnen gebruikmaken van de Park+Ride-parkings aan de rand van de stad en daar overstappen op het openbaar vervoer. De Stad gaat momenteel na welke gronden nog in aanmerking komen als P+R-terrein. De opening van een nieuw parkeergebouw in Ledeberg is voorzien voor 2019. Bij evenementen zullen specifieke parkings gepromoot worden als P+R-parking voor de binnenstad. Daarnaast zullen we ook Park+Bike-parkings voorzien, waar het laatste traject naar de bestemming met de (plooi)fiets kan gebeuren.

Met al deze bestaande maatregelen maakt de Stad Gent nu al de overstap naar duurzame vervoerswijzen mogelijk, waarbij de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.

 

Of uw auto binnen mag in de LEZ, hangt af van de euronorm en het brandstoftype. De combinatie van die elementen bepaalt de vervuilingsgraad van uw voertuig. De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger uw voertuig hiervoor scoort, hoe milieuvriendelijker het is. De euronorm vindt u op uw inschrijvingsbewijs onder ‘milieuklasse’. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer.

Dieselvoertuigen met een euronorm 5 of hoger en benzine- of voertuigen op gas (CNG, LNG en LPG) met een euronorm 2 of hoger zullen vanaf 2020 vrije toegang krijgen tot de LEZ. Nieuwe voertuigen hebben in principe een euronorm 6 en daarmee mag u altijd de LEZ binnenrijden.

Dieselvoertuigen met een euronorm 4 zullen tot en met 31 december 2024 in de LEZ toegelaten worden als ze een ontheffing betalen. 
Een tijdelijke toelating tegen betaling is mogelijk voor verschillende termijnen met een maximum van één 1 jaar (vernieuwbaar).
Het aantal tariefcategorieën wordt zo beperkt mogelijk gehouden om ze eenvoudig te kunnen voorstellen en gebruiken.
De tarieven van deze ontheffing worden de komende maanden uitgewerkt.

Wordt uw voertuig toegelaten tot de LEZ?Check het hier (61.95 KB)

Als de euronorm van uw voertuig niet gekend is, dan geldt de datum van eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. De euronorm verschilt per voertuigcategorie en voor voertuigen van categorie N1 (lichte bedrijfswagens) ook naargelang van de massa in rijklare toestand.

Wat is de euronorm van uw voertuig?Check het hier (284.66 KB)

Vanaf 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strikter. Dan moeten dieselvoertuigen minimaal aan euronorm 6 en benzine- en voertuigen op gas (CNG, LNG en LPG) aan euronorm 3 voldoen om vrije toegang te krijgen tot de LEZ.

De Stad Gent zal samenwerken met de verdelers van tweedehandsvoertuigen in de Gentse regio zodat zij de Gentenaars, Gentse bedrijven en regelmatige bezoekers van de stad kunnen begeleiden bij de aankoop van een ander voertuig. 

 

Nieuwe voertuigen hebben in principe een euronorm 6 en daarmee mag u altijd de LEZ binnenrijden.

Wanneer u een tweedehandsvoertuig koopt, controleer dan zeker de euronorm van het voertuig. Dieselvoertuigen met een euronorm 5 of hoger en benzine- of aardgasvoertuigen met een euronorm 2 of hoger zullen vanaf 2020 sowieso vrije toegang krijgen tot de LEZ.

Hou er rekening mee dat de normen nog zullen verstrengen in 2025. Voertuigen met een lagere euronorm zullen ofwel de toegang tot de LEZ ontraden worden (voor bepaalde voertuigen kan er een toelatingstarief gevraagd worden) ofwel verboden worden in de LEZ. De specifieke criteria worden de komende maanden verder uitgewerkt.

De Stad Gent zal samenwerken met de verdelers van tweedehandsvoertuigen in de Gentse regio zodat zij de Gentenaars, Gentse bedrijven en regelmatige bezoekers van de stad kunnen begeleiden bij de aankoop van een ander voertuig.

 

Zijn altijd toegelaten in een LEZ:

 • Alle andere voertuigcategorieën dan personen-, bestel- en vrachtwagens en landbouwvoertuigen
 • Elektrische, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen (omdat die lokaal weinig luchtverontreiniging veroorzaken)
 • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 1. de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 2. het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie; de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 3. het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de 'diensten aangepast vervoer'
 • Prioritaire voertuigen zoals politie, ambulance en brandweer
 • Voertuigen van de krijgsmacht

 

Enkel bussen voor vervoer van personen met een handicap worden vrijgesteld van de toegangscriteria. Bussen van scholen en andere instellingen zullen wel aan de algemene normen moeten voldoen.

 

Voor aardgas (CNG, LNG) en LPG gelden dezelfde voorwaarden als voor benzine. Vanaf 2020 is voor dergelijke voertuigen minimaal de euronorm 2 van kracht. Wie hieraan beantwoordt, kan dus vrij in de LEZ binnenrijden.

 

De LEZ geldt voorlopig niet voor bromfietsen. Uit gezondheidsoverwegingen zouden ook oude bromfietsen het best geweerd worden. Vooral de tweetaktmotoren stoten veel fijn stof uit. De controle van een LEZ gebeurt echter aan de hand van de nummerplaat en de meeste bromfietsen hebben momenteel geen nummerplaat. In de toekomst zal dit wel het geval zijn. Dan kunnen oude bromfietsen eventueel wel uit de LEZ geweerd worden.

 

Binnen een LEZ moeten de gewestelijke toegangsvoorwaarden worden toegepast (deze vindt u terug op de website www.lne.be/lez). Er is geen algemene uitzondering voorzien voor oldtimers. Vanuit milieuoverwegingen is er namelijk geen reden om een uitzondering te voorzien voor oudere voertuigen. Vooraleer er Europese normen werden vastgelegd in 1991 waren er geen beperkingen op de emissies van voertuigen, waardoor oude voertuigen veel schadelijke emissies uitstoten.
Voertuigen die niet aan de gewestelijke toegangsvoorwaarden voldoen kan de stad ofwel verbieden ofwel toelaten onder lokale voorwaarden (bv. tegen betaling). Die lokale toegangsvoorwaarden moeten gedifferentieerd zijn in functie van de emissies van de voertuigen. Dit betekent dat voertuigen met hogere emissies aan strengere voorwaarden moeten onderworpen zijn (bv. voertuigen die meer vervuilen moeten een hoger tarief betalen).  Op deze regel is een uitzondering voorzien voor voertuigen ouder dan 40 jaar omwille van hun belang voor het historisch erfgoed. Deze ‘lokale toegangsregels’ zijn dit voorjaar onderwerp van discussie. Meer nieuws kan u tegen april 2019 verwachten.

 

Hoewel het de bedoeling is dat voertuigen zich aan de nieuwe uitstootnormen aanpassen, kunnen chauffeurs bij wijze van uitzondering alsnog betalen om de LEZ  te kunnen binnenrijden. We verwachten de tarieven in de loop van het voorjaar van 2019. Dit omdat de nieuwe bestuursploeg van Gent de tarieven zal bepalen. Zodra de tarieven bekend zijn, zullen we hierover zeer breed communiceren. 

 

De handhaving van de LEZ zal gebeuren aan de hand van nummerplaatherkenning. De nummerplaatcode zal daarbij automatisch gekoppeld worden aan een centrale databank zodat kan achterhaald worden om welk type wagen en uitstoot het gaat. Mensen die onrechtmatig met hun voertuig de LEZ binnenrijden, mogen zich aan een boete verwachten.

 

Uiteraard geeft de Stad zelf het goede voorbeeld. Alle voertuigen van het eigen wagenpark zullen aan de principes van de LEZ moeten voldoen als ze de zone willen binnenrijden. Ook de bussen van De Lijn en de vrachtwagens van IVAGO zullen rekening moeten houden met de nieuwe voorwaarden. Alleen prioritaire voertuigen (politie, brandweer, …) worden zonder voorwaarden toegelaten tot de lage-emissiezone.

 

Uiteraard is de Stad Gent op de hoogte van het dieselgate-schandaal. Het is echter zo dat de frauderende autofabrikanten vooral de toegestane limieten voor stikstofoxiden (NOx) omzeilden. Hoewel dit ons zorgen baart, zal een lage-emissiezone vooral het aandeel van roetdeeltjes uit verkeer drastisch verminderen. In die zin zullen de opgelegde toelatingsvoorwaarden voor 2020 doeltreffend zijn. Dit neemt niet weg dat de Stad Gent deze georganiseerde vorm van bedrog zeer schadelijk vindt voor de gezondheid van de burgers. De Stad ijvert dan ook voor een grondige wijziging van de huidige testprocedures op Europees niveau.

Bovendien kan het stadsbestuur geen andere criteria dan de ‘euronorm’ opleggen. In het Vlaamse LEZ-decreet (2015) zijn de randvoorwaarden waarbinnen een stad of gemeente een lage-emissiezone kan invoeren duidelijk omschreven. Daarin staat (art. 7) dat de handhaving van een lage-emissiezone moet  gebeuren door automatische of handmatige nummerplaatherkenning. Alternatieve methodes zoals vignetten of tolpoorten zijn dus niet toegelaten. De nummerplaten zijn gelinkt aan de euronorm van het voertuig. Voor buitenlandse voertuigen is het mogelijk de boorddocumenten te controleren.

 

Worden motorfietsen met een nummerplaat, zelfs al zijn ze stokoud, toegelaten tot de LEZ?

Ja, dit is zo tot de Vlaamse wetgeving het kader verfijnt. 
1. De Vlaamse regelgeving bepaalt dat een stad een lage-emissiezone kan invoeren met een gemeentelijk reglement (LEZ-decreet, art. 3 § 2, 2015). 
2. Het LEZ-besluit bepaalt welke voertuigen automatisch toegelaten zijn tot de LEZ of toegang hebben na registratie van het voertuig uiterlijk 24 uur na het betreden van de LEZ (LEZ-besluit, art. 2 en 4, 2016).
Er gelden momenteel enkel toegangsregels voor personenwagens (categorie M1), bussen en autocars (categorie M2 of M3), kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3), bestelwagens (categorie N1), vrachtwagens (categorie N2 of N3) en landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T).
 
 
 

Hoe gaan buitenlandse voertuigen gecontroleerd worden? 

De LEZ geldt voor zowel binnen- als buitenlandse voertuigen. Zij zullen zich in principe in regel moeten stellen door zich vooraf te registreren. Voor buitenlandse voertuigen is het ook mogelijk de boorddocumenten te controleren.

 

Mag ik met mijn dieselwagen met euronorm 3 en achteraf geïnstalleerde roetfilter binnen in de LEZ?

Dieselvoertuigen met euronorm 3 die een achteraf geïnstalleerde roetfilter hebben, mogen de Gentse LEZ niet in.

In Antwerpen is dat nu wel het geval, maar enkel tot 1 januari 2020. Wanneer Gent op 1 januari 2020 de LEZ invoert, zullen de toelatingsvoorwaarden in Antwerpen opschuiven/verstrengen waardoor deze in beide steden gelijk zullen lopen. De tarifering (toelating tegen betaling) kan wel verschillen. Daar is op dit moment in Gent nog geen beslissing over genomen.

 

Ook de industrie, houtkachels en scheepvaart in Gent verontreinigen de lucht. Is het niet beter die problemen eerst aan te pakken?

Gent werkt aan gezondere lucht voor iedereen. In deze (haven)stad zijn er verschillende oorzaken van luchtverontreiniging. Het verkeer is er daar één van, maar ook de industrie in de kanaalzone of de verwarming met houtkachels heeft invloed op de luchtkwaliteit. Daarom heeft de Stad Gent een pakket aan maatregelen gebundeld in een luchtactieplan. Dit is gebeurd in samenwerking met de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Gent en de gemeenten Zelzate en Evergem. Het streefdoel van dit 'Luchtactieplan 2016-2020' is om de luchtverontreiniging over alle sectoren heen aan te pakken.

Het is dus geen verhaal van kiezen. Het is juist het totaalpakket aan maatregelen, waaronder het invoeren van een lage-emissiezone, dat zorgt voor gezondere lucht. Bovendien is de uitstoot van roet en fijn stof vooral schadelijk in de nabije leef- en werkomgeving. Het is dus vooral de uitstoot in de stad zelf die moet dalen.

 

Waarom is de lage-emissiezone (LEZ) in Gent niet groter? Waarom ligt de ring (R40) niet in de LEZ?

Bij het bepalen van de zone heeft de Stad Gent rekening gehouden met verschillende elementen:

 • Begrijpelijkheid voor de weggebruiker. De zone ligt binnen de R40, heeft duidelijke grenzen en valt samen met de zone 30. Dit is een grens die voor iedereen 'leesbaar' is.
 • Efficiëntie om de LEZ te organiseren en te handhaven. Als de Stad Gent een grotere lage-emissiezone zou kiezen (bijvoorbeeld een zone binnen de buitenring of R4), dan wordt ook een samenwerking met andere  gemeenten (Melle, Merelbeke, Destelbergen, ...) noodzakelijk, waardoor de organisatie complexer wordt.
 • Alternatieve routes. Doordat de lage-emissiezone grenst aan andere (doorgaande) wegen kunnen weggebruikers nog een andere route kiezen als ze na het verlaten van de snelweg de lage-emissiezone naderen. Door de binnenring niet op te nemen in de LEZ kan het verkeer dat niet is toegelaten hier makkelijk worden opgevangen.

De Gentse binnenring is op de meeste plaatsen heel breed en heeft op sommige plaatsen slechts bebouwing aan 1 zijde. Hierdoor blijven schadelijke stoffen afkomstig van het verkeer minder lang hangen in vergelijking met de smallere straten met een relatief hoge bebouwing in de binnenstad.

Enerzijds klopt het dat een groter gebied een grotere effectiviteit heeft als lage-emissiezone. Algemeen geldt: hoe groter de zone, hoe groter de absolute emissiereductie. Dit wil zeggen dat er in totaliteit minder schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen wanneer de zone groter is. Anderzijds is de ‘procentuele afname’ voor alle onderzochte zones (hoe groot of hoe klein die ook zijn) gelijkaardig.

 

Heel wat mensen beschikken niet over het kapitaal om een nieuwe wagen te kopen. Houdt de Stad Gent hier rekening mee? 

De Stad Gent doet er alles aan om de Gentenaars en de Gentse bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen in het omschakelen naar milieuvriendelijke vervoerswijzen. Het stadsbestuur wil niemand verplichten om een nieuwe wagen te kopen. Er zijn tal van alternatieven (openbaar vervoer, autodelen, elektrische fiets, …) die de Stad Gent ondersteunt met heel wat subsidies. Bij het vernieuwd subsidiereglement gaat er bijzondere aandacht naar 65+’ers en mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de sociale zekerheid. Op de website www.lez2020.gent kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Bovendien zijn voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap vrijgesteld. Hiervoor moet minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie; de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de 'diensten aangepast vervoer'

Ten slotte kunnen eigenaars van oude wagens die binnen de LEZ wonen aanspraak maken op een slooppremie tot 1.000 euro

 

Hoeveel voertuigen zullen er in 2020 binnen mogen in de lage-emissiezone in Gent?

De raming voor 2020 is dat 70 % van alle voertuigen zullen voldoen aan de LEZ-voorwaarden. Van de overige 30 % kan naar schatting de helft een tijdelijke toelating afkopen.

 

Waarom kan ik met sommige oude wagens toch in de lage-emissiezone rijden na het betalen van een toegangstarief? 

In 2020 zullen de meeste recente dieselwagens met een euronorm 4 op dat moment 9 jaar oud zijn, een leeftijd waarop de wagen voor heel wat mensen nog niet is afgeschreven. In Gent is het alvast niet de bedoeling om deze wagens vanaf 2020 resoluut te weren. Speciaal voor die mensen komt er een overgangsmaatregel, waardoor ze – mits betaling van een toelatingstarief – toch nog de lage-emissiezone mogen inrijden.

 

De overheid heeft lang de dieselwagen gepromoot. Is het invoeren van een lage-emissiezone niet tegenstrijdig? 

Het klopt dat de overheid jarenlang het dieselrijden heeft gepromoot. Het gevolg is dat diesel in België heel populair is. De Vlaamse overheid heeft inmiddels de inschrijvingstaks en jaarlijkse verkeersbelasting gewijzigd en de federale overheid plant een trapsgewijze verhoging van de accijnzen op diesel. De accijnzen op benzine daarentegen gaan naar beneden, waardoor diesel binnenkort duurder zal worden dan benzine. De groene autofiscaliteit moet ervoor zorgen dat we bij de aankoop van een auto een milieuvriendelijke keuze maken om extra kosten te vermijden.

 

Zal diesel niet sowieso verdwijnen in het toekomstige mobiliteitsverhaal in het voordeel van hybride en elektrische mobiliteit?

In de brede waaier aan beschikbare gemotoriseerde vervoersmiddelen moet de keuze in de eerste plaats gaan naar schone, stille en energiezuinige voertuigen. Dit om de strijd aan te gaan met roet en stikstofoxiden (NOx), de toenemende geluidsoverlast en bijbehorende gezondheidsproblemen. Ook uit pure noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst, maar de weg is nog lang. De Stad Gent zet in op beide fronten: elektrische mobiliteit versterken, maar ondertussen de meeste vervuilende voertuigen weren.

 

Duiding bij de eerste Antwerpse meetresultaten na het invoeren van de lage-emissiezone (9 oktober 2017)

De invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen dateert pas van 1 februari 2017. Om een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak te doen over het effect van de lage-emissiezone is het nog te vroeg. De concentraties gemeten in de omgevingslucht worden namelijk sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Willen we die effecten uitsluiten, dan moeten we over een langere periode beschikken. Een onderbouwde uitspraak is daarom pas mogelijk op middellange termijn (3-5 jaar).

De hoeveelheid fijn stof is bovendien niet de beste parameter om de effecten van een lage-emissiezone te evalueren. De lage-emissiezone weert namelijk in de eerste plaats wagens die veel roet uitstoten. Het is dus aan te raden om de hoeveelheid  roet als parameter te hanteren.

Uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt inderdaad dat er dit jaar meer piekdagen waren voor fijn stof. Dit is echter niet alleen in Antwerpen het geval. Tijdens de eerste helft van 2017 werden de drempels voor fijn stof in heel Vlaanderen vaker overschreden dan vorig jaar. Mogelijke verklaringen zijn het droge voorjaar en een periode van smog in januari.

Bij de evaluatie van de effecten van een lage-emissiezone moet ook het effect van het anticiperend gedrag van de inwoners in rekening worden gebracht. De invoering van de Antwerpse LEZ werd namelijk al 2 jaar eerder aangekondigd. Wellicht heeft een aantal mensen uit Antwerpen geanticipeerd op de invoering van de LEZ en al vroeger een nieuwe, schonere wagen gekocht. Het effect van de invoering zal dus al voelbaar geweest zijn vóór de effectieve invoering op 1 februari 2017.