Wanneer iemand overlijdt, moet dit overlijden geregistreerd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. U geeft een overlijden zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden aan. Een geneesheer stelt het overlijden vast.  De aangifte wordt in vele gevallen door de begrafenisondernemer gedaan.

Benodigdheden

Bij de aangifte van het overlijden legt u best volgende documenten voor:

 • het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde;
 • de identiteitskaart van de overledene;
 • de identiteitskaart van de aangever;
 • het rijbewijs van de overledene;
 • het huwelijksboekje van de overledene (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders);
 • voor niet-inwoners van Gent: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
 • voor begravingen buiten het Gentse grondgebied is een 'toelating tot begraven' nodig van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is.

Bij een verdacht, gewelddadig overlijden of een overlijden met niet vast te stellen oorzaak brengt u volgende bijkomende documenten mee:

 • het proces-verbaal van een officier van de politie;
 • de toelating tot crematie van de procureur des Konings.

Overlijdensakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden.
Van deze overlijdensakte kunt u uittreksels aanvragen. Deze zijn vaak noodzakelijk bij administratieve formaliteiten.
U kunt een uittreksel uit de overlijdensakte online aanvragen of aan het loket.

Een uittreksel aanvragen is kosteloos.

Uitzonderingen

De burgerlijke stand wordt niet meer vermeld op de elektronische identiteitskaart (noch zichtbaar, noch digitaal). Het is dan ook niet meer nodig bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) de identiteitskaart van de overlevende echtgeno(o)t(e) te laten aanpassen.

Procedure

Op het moment van het overlijden

Indien er in uw directe omgeving iemand overlijdt, verwittigt u onmiddellijk een geneesheer die het overlijden vaststelt.
Bij voorkeur verwittigt u hiervoor de huisarts. Is deze niet bereikbaar, dan kunt u steeds een beroep doen op de dienst 112.
Indien het gaat om een gewelddadig, verdacht of niet vast te stellen overlijden, verwittigt u de politie op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.

Artsen kunnen de blanco formulieren, waarop ze de vaststelling van het overlijden noteren, afhalen bij dienst Burgerzaken, loket Overlijden in het Administratief Centrum.

Op aanvraag kunnen we de formulieren doorsturen naar het dienstencentrum van uw keuze. De ziekenhuizen dienen zelf de formulieren te bestellen bij het ministerie.

De aangifte van het overlijden

Als een persoon overlijdt, moet dit worden aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Is de persoon overleden in Gent of een deelgemeente, dan doet u de aangifte bij de dienst Burgerzaken, loket Overlijden. 
U doet de aangifte zo snel mogelijk na het overlijden.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kan dit ook zelf doen. In dat geval zijn bloedverwanten, buren en vrienden hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledene kunnen verschaffen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank;
 • notaris;
 • verzekeringsmaatschappij;
 • ziekenfonds;
 • pensioendienst;
 • belastingen;
 • huiseigenaar;
 • watermaatschappij;
 • leverancier van gas en elektriciteit;

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Contacten