U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen, jonger dan 12 jaar.

Inhoudstafel

Beschrijving

Kinderopvang is ruim opgevat waardoor ook activiteiten van onze Sportdienst in aanmerking komen voor belastingvermindering.

De Sportdienst verstuurt automatisch één maal per jaar een fiscaal attest voor het jaar dat eraan vooraf ging naar het adres van het kind.
U hoeft dus niets te ondernemen om dit attest te ontvangen.

Wenst u een duplicaat van dit attest, dan dient u contact met ons op te nemen via de Sportdienst met vermelding van naam, adres en geboortedatum van het kind.
Vermeld gerust ook of u het attest liefst per post of per e-mail wenst te ontvangen. Vermeld dan uiteraard ook uw adres of e-mailadres.

Voorwaarden

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar.
  Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt, in aanmerking komen. M.a.w., valt de twaalfde verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.
  Bijvoorbeeld: een kind volgde een sportkamp van 12 februari tot en met 16 februari 2018. Totale kostprijs: 82 euro, of 16,4 euro per opvangdag. Het kind wordt 12 jaar op 14 februari 2018. Enkel de kost van 12 en 13 februari komen voor fiscale aftrek in aanmerking, m.a.w. 22,4 euro (max 11,20 euro/dag - zie verder)

  Voor de sportcursussen bevat dit soms maar een deel van een cursusreeks:
  - Cursus september 2017 t/m januari 2018 (halfjaar): enkel data en inschrijvingsgeld van januari 2018 staan op het attest vermeld.
  - Cursus februari 2018 t/m juni 2018 (halfjaar): volledige periode en inschrijvingsgeld staan op het attest vermeld.
  - Cursus september 2018 t/m januari 2019 (halfjaar): enkel data en inschrijvingsgeld van september t/m december 2018 staan op het attest vermeld.
   

 • De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen.
   
 • De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
   
 • De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf. Sportdienst Gent is een erkende instantie.
   
 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken.
   
 • Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdsector is een belastingvermindering. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingvermindering van 45% op de gedane uitgaven toegekend. Alleen de eigenlijke opvangkosten komen in aanmerking. Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, sportkledij, sportmateriaal,… komen niet in aanmerking. Belangrijk hierbij is dat in elk geval het maximaal in te brengen bedrag beperkt is tot 11,20 euro per opvangdag per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.
   
 • Enkel diegene die de uitgaven voor kinderoppas heeft betaald, kan indien alle andere voorwaarden voor de aftrek vervuld zijn, de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas vragen. Die persoon kan die uitgaven echter slechts van zijn belastbare inkomsten aftrekken indien hij/zij de kinderen ook fiscaal ten laste heeft. Ook in geval van echtscheiding is het aan de ex-partners om dit financiële voordeel onder zich te regelen.
   
 • De bewijslast van de aard van de kosten, van het bedrag en van de effectieve betaling berust bij de belastingplichtige. De ouders moeten er dus voor zorgen dat de juiste berekening en het juiste fiscaal aftrekbare bedrag op de belastingbrief wordt ingevuld. Dit betekent dat zij moeten letten op de begrenzing van 11,20 euro per dag en dat zij alleen attesten mogen opnemen die gaan over een kind dat zij fiscaal ten laste hebben. OPGELET: Vak 2 (Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang) is NIET door ons ingevuld. Dit dient door de belastingplichtige zelf te worden ingevuld.

Contacten