De Stad Gent biedt aan mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen de mogelijkheid om taxicheques aan te kopen.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent biedt aan mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen de mogelijkheid om taxicheques aan te kopen. Ze worden gebruikt als betaalmiddel bij een taxirit. Met een taxicheque kan men aan een sterk verminderde prijs een taxirit maken. De taxicheques kunnen enkel geldig gebruikt worden voor vervoer met taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, vergund door de Stad Gent.

Elke gebruiker heeft vanaf 1 januari 2016 recht op maximaal 150 cheques per jaar. Elke gebruiker krijgt een (blauw) pasje bij inschrijving.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor het gebruik van taxicheques als u voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
  • in de Stad Gent gedomicilieerd zijn en wonen, en
  • niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wegens een permanente of tijdelijke beperking van fysieke, visuele, auditieve, verstandelijke of andere aard (bv. autismespectrumstoornis, hoog sensitiviteit, niet-aangeboren hersenletsel, dementie,…) of chronische ziekte, en zich ook niet zelfstandig met de wagen kunnen verplaatsen, en
   • ofwel een uitkering ontvangen die automatisch recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
   • ofwel een jaarlijks (gezins)inkomen hebben dat niet hoger is dan de inkomensgrenzen voor het openen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering,
   • ofwel in budgetbeheer of budgetbegeleiding zijn,
   • ofwel zich in een collectieve schuldenregeling bevinden.

  Bedrag

  • Rechthebbende gebruikers of hun vertegenwoordiger kunnen, vanaf 1 januari 2016 op vertoon van een geldige gebruikerskaart, tegen contante betaling of via bancontact taxicheques aankopen bij de hiertoe aangestelde dienst in het Administratief Centrum Zuid (Gentinfo-punt AC Zuid) of in één van de Dienstencentra van de Stad Gent.
    
  • Op datum van de inwerkingtreding van onderhavig reglement is de betaalwaarde per taxicheque bepaald op 2,5 euro en de aankoopprijs per taxicheque op 0,75 euro. De Stad Gent neemt het verschil ten laste.
   Deze tarieven kunnen gewijzigd worden door navolgende retributiereglementen.
    
  • Per kalenderjaar kan een rechthebbende gebruiker maximaal 150 taxicheques aankopen.
    
  • Per aankoop dienen minstens 10 taxicheques te worden aangekocht.
    
  • De taxicheques zijn geldig van 1 januari van het kalenderjaar waarin ze aangekocht werden, tot 15 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

  Benodigdheden

  Personen die taxicheques wensen te gebruiken moeten eerst een persoonlijke gebruikerskaart aanvragen. De aanvraag kan ook ingediend worden door een vertegenwoordiger, namens en enkel ten behoeve van een persoon die voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van taxicheques.

  Vanaf 1 januari 2016 kunt u de gebruikerskaart aanvragen bij het Gentinfo-punt AC Zuid of in één van de Dienstencentra van de Stad Gent, aan de hand van een formulier dat ook beschikbaar op deze pagina.

  Het aanvraagformulier bevat een door de dokter in te vullen luik ter bevestiging van de voorwaarde van artikel 3§1, b en een luik met persoonlijke informatie van de aanvrager.

  Bij de aanvraag worden verplicht de volgende bijlagen gevoegd:
  • een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • een recente en duidelijke pasfoto van de aanvrager;
  • een bewijs van inkomen van de aanvrager:
   • ofwel een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting;
   • ofwel een ondertekend en gedagtekend attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de aanvrager recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering;
   • ofwel een ondertekend en gedateerd bewijs van budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.
   
  Indien de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet, wordt de persoonlijke gebruikerskaart onmiddellijk afgeleverd en kunnen meteen taxicheques aangekocht worden.
   
  De geldigheidsduur van de gebruikerskaart is bepaald of onbepaald naargelang de doktersverklaring op het aanvraagformulier, onverminderd de controlemogelijkheid van artikel 8 en voor zover onderhavig reglement van kracht blijft.
   
  Personen met een gebruikerskaart die niet meer aan alle voorwaarden van artikel 3§1 voldoen, moeten de gebruikerskaart onmiddellijk terug inleveren bij de hiertoe aangestelde dienst in het Administratief Centrum Zuid (Gentinfo-punt AC ZUID) of in een van de Dienstencentra van de Stad Gent.
   

  Procedure

  Gebruik van taxicheques
   
  • De taxicheques zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
   De rechthebbende gebruiker mag zich tijdens een geheel of gedeeltelijk met taxicheques betaalde rit laten vergezellen door derden.
    
  • Wanneer een taxirit geheel of gedeeltelijk met taxicheques betaald zal worden, moet de gebruiker de taxichauffeur hiervan bij het instappen onmiddellijk informeren.
   Indien de gebruiker geen of onvoldoende taxicheques bij zich heeft, moet de rit volledig of aanvullend aan gewoon tarief betaald worden.
    
  • Ter verificatie van het rechtmatig gebruik van de taxicheques kan de taxichauffeur vragen om de gebruikerskaart en de identiteitskaart voor te leggen. Indien de gebruiker geen geldige gebruikerskaart en identiteitskaart kan voorleggen, kan de taxichauffeur de betaling met taxicheques weigeren.

  Omruiling

  Vóór 1 maart van het kalenderjaar volgend op de aankoop kunnen rechthebbende gebruikers of hun vertegenwoordiger, op vertoon van een nog steeds geldige gebruikerskaart, niet-gebruikte taxicheques omruilen voor nieuwe taxicheques bij de hiertoe aangestelde dienst in het Administratief Centrum Zuid of in één van de Dienstcentra van de Stad Gent.

   

  Overgangsbepalingen

  Taxicheques aangekocht onder het oude reglement behouden hun geldigheidsduur en kunnen overeenkomstig artikel 7 van dit reglement vóór 1 maart 2016 omgeruild worden voor nieuwe taxicheques.

   

  Terugbetaling

  Vanaf 1 november 2017 kunnen taxicheques ook terugbetaald worden:
  • bij verhuis
  • bij overlijden van de rechthebbende gebruiker
  • als deze om medische redenen niet meer in staat is gebruik te maken van taxicheques

  De niet gebruikte taxicheques kunt u samen het gebruikerspasje en ingevuld document met persoonsgegevens (zie bijlage) indienen bij het Gentinfopunt AC Zuid.
  De aankoopprijs van de niet gebruikte taxicheques wordt dan teruggestort op de rekening.

  Contacten